HemByggutbildningarPlatschef
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-to kl 10-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00 (vardagar kl. 9-13)
expeditionen@nackademin.se

Besökstider:
Måndag & torsdag: 10:00-13:00

Expeditionen ligger på plan 4.

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

YH Distans 1 år 150 YH-poäng

Platschef

Vidareutbilda dig till platschef inom bygg

Utbildningen har ingen garanterad start höstterminen 2021, besked om utbildningens start kommer den 21/1-2021.  Gör en intresseanmälan så håller vi dig informerad.

Sista ansökningsdag:
4/5
Sista kompletteringsdag:
14/6
Utbildningslängd:
1 år
YH-poäng:
150
Plats:
Distans

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Vill du ta nästa steg i karriären och avancera till platschef? Det här är utbildningen för dig som jobbar inom byggbranschen och som nu vill ta ett större ledaransvar som platschef! Undervisningen bedrivs på distans och innehåller ej LIA-praktik, så det fungerar utmärkt att jobba 80% samtidigt som du studerar.

Under ett år kan du som varit yrkesverksam som arbetsledare eller entreprenadingenjör inom bygg i minst tre år vidareutbilda dig till platschef på Nackademin. Utbildningen riktar sig till dig som jobbar som arbetsledare och behöver fördjupa dina kunskaper inom ledarskap, ekonomi och juridik. Efter utbildningen har du kompetens för att ta helhetsansvaret för stora bygg- eller anläggningsprojekt – från kontrakt till överlämnande och med ansvar för att projektet lever upp till de krav om kvalitet, miljö och arbetsmiljö som finns.

För att vi ska kunna implementera besluten om bostadsbyggen och infrastruktursprojekt i praktiken spelar platschefen en stor roll. Förmågan att på rätt sätt leda medarbetare i sådana projekt har stor inverkan på projektets utfall och huruvida de leder till den önskade förändringen som samhället behöver.

Behovet av platschefer fortsätter att öka i hela landet och arbetsgivarna har expansiva anställningsplaner inför framtiden för att kunna möta dagens bostadsbrist som råder i 243 av landets 290 kommuner.

Ett uppskattat marknadspris för denna utbildning är ca 200.000 kronor men genom YH är den nu gratis.

Läs också:
Intervju med Anders Runberg, affärsområdeschef på Järntorget och ledningsgruppsmedlem för utbildningen Platschef

Intervju med Elisabet Granström från ByggPartner som sitter med i ledningsgruppen och har varit med och tagit fram utbildningen

Yrkesroller efter utbildningen

Efter utbildningen kommer du ha den kompetens som krävs för att arbeta som platschef inom byggproduktion eller mark och anläggning. Utbildningen ger dig de färdigheter du behöver för att kunna ha helhetsansvaret för att ett byggprojekt möter ekonomiska och tidsangivna ramar i avtalet samt att arbetet i projektet följer angivna kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav. Du kommer att ha kompetens för att kunna leda projektteamet bestående av arbetsledare, yrkesarbetare, entreprenadingenjörer, inköpare och underentreprenörer.

Efter utbildningen kan du jobba som:

 • Platschef, bygg och anläggning 

Utbildningen

Den här vidareutbildningen riktar sig till dig som varit yrkesverksam i minst tre år som arbetsledare eller entreprenadingenjör inom bygg- eller anläggningsbranschen och som vill utveckla din kompetens för att kunna gå vidare till nästa steg som platschef.

Som platschef spelar ditt arbete en viktig roll i att kunna möta de höga krav som ställs på byggandet inför såväl dagens som framtidens kraftiga befolkningsökning, som kräver fler bostäder, lokaler och anläggningar.

Under utbildningen behöver du ta mycket eget ansvar och undervisningen fokuserar framförallt på praktiska moment och workshops. Detta är en distansutbildning vilket ger dig stora möjligheter att kombinera utbildningen med ett befintligt arbete

Det är en platsbunden utbildning med ett varierat upplägg med både fysiska träffar och digitalt instuderingsmaterial så att du ska kunna kombinera utbildningen med jobb vid sidan av.

Som platschef med helhetsansvar för ett bygg- eller anläggningsprojekt har du personalansvar och ansvar för byggprojektets ekonomi- och projektstyrning. Under utbildningen får du den kunskap du behöver inom lagstiftning som påverkar upphandling, personalfrågor, arbetsmiljö och ÄTA. Du lär dig att upprätta och följa upp budgetkalkyler och olika typer av övergripande planer som styr verksamheten och som är avgörande för att du ska kunna ha helhetsansvaret för ett byggprojekt.

För att kunna leda medarbetare och arbetslag på byggarbetsplatsen fokuserar en stor del av utbildningen på att utveckla dina ledarskapsegenskaper för du ska kunna hantera och samordna såväl egen som extern personal under projektets gång.

I utbildningen ingår bland annat:

 • Personalansvar inom ett bygg- eller anläggningsprojekt med medföljande arbetsrätt
 • Ledarskapsmetoder för motivering av individer och grupper samt hur man skapar framgångsrika arbetslag
 • Arbetsplatsens utformning, arbetsmiljöplaner och arbetsmiljölagen
 • Olika entreprenadformer, avtal och administrativ hantering av ÄTA
 • Ekonomistyrning och planering vid ett bygg- eller anläggningsprojekt och de verktyg som används
 • Dokumentation för upprätthållande av kvalitet, miljö och arbetsmiljö vid ett bygg- eller anläggningsprojekt
 • Projektövergripande planer för bygg- eller anläggningsprojekt.

Affärsmannaskap och förhandling (Ledarskap i förhandling)

Yh-poäng: 15

Syfte: Kursens syfte är att de studerande ska utveckla kunskaper i affärsmannaskap och kommunikation samt färdigheter i presentations- och förhandlingsteknik.

Mål: Kursens mål är att de studerande har metoder och verktyg för att på ett affärsmässigt sätt kunna kommunicera och leda möten samt motivera egna val vid upphandling, avtal och kalkylering.

 • Förhandlingsteknik
 • Presentationsteknik
 • Argumentations- och kommunikationsteknik
 • Kommunikationsförmåga mot beställare, underentreprenörer och hyresgäster
 • På ett affärsmässigt sätt samarbeta och kommunicera både muntligt och skriftligt med kunder, leverantörer, kollegor och beställare
 • Kommunicera strategiskt utifrån kännedom om LOU och veta vilken information som kan delges eller inte innan det blir offentlig handling

Ledarskap mot arbetsgruppen

Yh-poäng: 15

Syfte: Syftet med kursen är att de studerande får förutsättningar för att kunna leda arbetet i ett bygg- eller anläggningsprojekt och de arbetslag samt individer som är involverade i projektet.

Mål: Målet med kursen är att de studerande ska kunna tillämpa färdigheter för att ansvara för individers utveckling och prestationer på byggarbetsplatsen. De studerande ska även kunna anpassa sitt ledarskap mot individer och grupper efter ett företags värderingar och motverka destruktiva sociala konstruktioner.

Kursinnehåll:

 • Medarbetarsamtal
 • Mötesteknik
 • Konflikthantering
 • Sociala konstruktioner och normer på arbetsplatsen och hur dessa påverkar arbetsmiljön
 • Mångfald och jämställdhet
 • En platschefs personalansvar
 • Faktorer som ligger till grund för ett effektivt ledarskap och kommunikation
 • Sammansättning av effektiva arbetslag
 • Leda arbetslag och individer mot uppsatta mål
 • Hålla i svåra samtal med anställda och andra aktörer vid byggprojektet

Byggplanering, ekonomistyrning och uppföljning

Yh-poäng: 40

Syfte: Syftet med kursen är att de studerande ska kunna planera och följa upp arbetet samt de ekonomiska förutsättningarna under ett bygg- eller anläggningsprojekt.

Mål: Målet med kursen är att de studerande ska kunna genomföra prognoser och budgetera ett byggprojekt. Vidare ska de studerande få kunskaper för att kunna ta fram tidsplaner och andra projektövergripande planer för bygg- eller anläggningsprojektet.

Kursinnehåll:

 • Budgetering av ett bygg- eller anläggningsprojekt
 • Innehållet i prognoser
 • Ekonomistyrning
 • Tidsplaner
 • APD-planer
 • Resursplanering
 • Riskhantering och risker i ett projekt samt kostnader för dessa
 • Upprätta budget och produktionskalkyl
 • Göra rimlighetsbedömning, identifiera ekonomiska risker och möjligheter på affärsmässiga grunder
 • Ansvara för analyser, prognoser och revideringar i projektets ekonomi

Kalkyl och inköp

Yh-poäng: 15

Syfte: syftet är att de studerande ska utveckla specialiserade kunskaper om hela kalkyl- och inköpsprocessen med färdigheter i att hantera överslagskalkyler och underlag till anbud samt beställa inköp och kontrollera leveranser.

l: De studerande ska lära sig hantera hela kalkyl-och inköpsprocessen från början till slut

Kursinnehåll:

 • Resultat och likviditetsbudget
 • Kontosättning, uppföljning och avstämning
 • Förstå och hantera mängdframtagning/-förteckning, överslagskalkyl, budgetkalkyl, totalkalkyl, produktionskalkyl, anbudskalkyl, nyckeltal, investeringskalkyl och kostnadskalkyl
 • Processer inom kalkyl och inköp
 • Hantera digitala verktyg relevanta för kalkyl och inköp
 • Orientera sig i begreppen livscykelanalys, livscykelkostnader och cirkulär ekonomi och hantera en klimatkalkyl
 • Tolka en APD-plan samt kalkylera med arbetsplatsomkostnader
 • Utifrån en given kalkyl eller budget fatta genomtänkta beslut för inköp
 • Utifrån miljö- och hållbarhetsaspekter hantera kravställningen i beställningsunderlag
 • Värdera och välja metoder och material vid kalkyl och inköp utifrån ett ekonomiskt-, hållbarhets- och miljöperspektiv.
 • I den egna organisationen kunna motivera val i kalkyl, offerter och beställningar
 • Analysera och utvärdera resultat vid kalkylering och inköp.

 

Juridik

Yh-poäng: 35

Syfte: Syftet med kursen är att de studerande ska få avancerad kunskap kring dokumentation, upphandling och de avtal och entreprenadformer som finns på bygg- eller anläggningsprojekt.

Mål: Målet med kursen är att de studerande ska få fördjupade kunskaper i hur ändringar, tillägg och avgående arbeten administreras, dokumenteras och hanteras enligt de avtal som finns. Kursen ska även ge studenterna fördjupade kunskaper i olika entreprenadformer, hur dessa avtalas kring och hur upphandling bedrivs.

Kursinnehåll:

 • Innebörden av ÄTA och hur dessa ska hanteras och dokumenteras
 • Skillnaden mellan olika entreprenadformer
 • Olika upphandlingsformer
 • Läsa och analysera anbud och avtal
 • Risker i anbud
 • hantera avvikelser i ingångna avtal i sitt dagliga arbete och kommunicera med såväl kund, som leverantör/UE
 • Tillse att dokumentation såsom dagbok, underrättelser, ÄTA-hantering, kvalitetsdokumentation etc. sker enligt krav i kontakt

Arbetsmiljö

Yh-poäng: 10

Syfte: Syftet med kursen är att ge de studerande förutsättningar för att kunna hantera krav och kravställa arbetet med arbetsmiljö på ett bygg- eller anläggningsprojekt.

Mål: Målet med kursen är att de studerande ska få kunskaper och färdigheter för att inneha rollen som BAS-P och BAS-U och förstå hur svensk lagstiftning påverkar ett företags arbetsmiljökrav.

Kursinnehåll:

 • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggande
 • Arbetsmiljöavtalet
 • Utformningen av en arbetsmiljöplan
 • Arbetsplatsens utformning
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Föreskrifter som berör rollerna BAS-P och BAS-U
 • Dokumentation kring arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen
 • Kravställa egen personal och underentreprenörer

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Yh-poäng: 20

Syfte: Syftet med kursen är att de studerande ska kunna se till att ett bygg- eller anläggningsprojekt lever upp till de krav som är ställda kring kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 

Mål: Målet med kursen är att de studerande ska kunna ta fram korrekt dokumentation och underlag vid ett byggprojekt för arbetet med kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kursinnehåll:

 • Innehållet i en egenkontroll
 • Momenten i en arbetsberedning
 • Innehållet i en slutdokumentation
 • Relevant dokumentation vid ett driftunderhåll
 • Innehållet i KMA-planer
 • Dokumentation av KMA
 • Genomföra, delegera och ansvara för att dokumentationen kring KMA-arbetet genomförs på ett korrekt sätt vid ett bygg- eller anläggningsprojekt

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning: Grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet:
 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

Särskild behörighet:

 • Minst 3 års yrkeserfarenhet på heltid som arbetsledare, entreprenadingenjör, kalkylator eller projektledare inom bygg och anläggning. Arbetslivserfarenheten kan ha erhållits inom olika typer av verksamheter inom bygg och anläggning. Observera att du behöver skicka med arbetsgivarintyg på detta i din ansökan. 
 • Bygg och anläggning 1

Saknar du behörighet?

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att bli behörig till utbildningen.

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser, reell kompetens och 20%-regeln.
Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare

Marie Karlsson

Byggnadsingenjör mark och vatten (Uppsala), Byggnadsingenjör produktion och Platschef

marie.karlsson@nackademin.se
073-682 34 83

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär