HemByggutbildningarByggnadsingenjör ROT
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Praktik 26 veckor Solna 2 år 400 YH-poäng

Byggnadsingenjör ROT

Utbilda dig till byggnadsingenjör!

Ansökan:
Öppen
Ansökan stänger:
2 maj 2024
Sista kompletteringsdag:
10 juni
Utbildningsstart:
Augusti 2024
Utbildningslängd:
2 år
YH-poäng:
400
Plats:
Solna
Antagningskrav:
Grundläggande behörighet och Matematik B/2

Överblick

Antagningskrav

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Är du intresserad av att renovera och bygga om äldre hus och byggnader? ROT står för Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad. Äldre byggnader kräver kunskaper om byggnadsvård och underhåll, tålamod, ett metodiskt arbetssätt, god planering och förmåga att praktisk tillämpa det man lärt sig, är du intresserad av detta? Då är denna utbildning för dig!

Att arbeta som byggnadsingenjör ROT kan vara lite som att lägga ett komplext pussel, där små detaljer skapar en betydligt större helhet. Oavsett om du medverkar i tidigare skede t. ex. med en byggnadsinventering eller om du har avancerat till arbetsledare, så handlar det om byggteknik, lagar och förordningar – som kräver såväl tekniska, ekonomiska och praktiska lösningar.

Utbildningen

Grunden i utbildningen Byggnadsingenjör ROT innehåller bland annat byggteknik, du kommer att få kunskap om olika material och deras varierande egenskaper (trä, betong, stål, m fl), samt byggprocessen. Med hjälp av olika dataprogram kommer du att få lära dig ritningsframställning, kalkylering, rapportskrivning. Du får förstås utbildning i ritningsläsning för att kunna tolka handlingar. Vi lär oss om ROT, uppmätningsteknik, hållbar utveckling och ledarskap, samt matematik, installationsteknik och konstruktion för att formulera, analysera och lösa en del av de problem som kan uppstå under byggnationens gång. Alla studenter gör ett examensarbete gärna i samarbete med ett företag.

I inriktningen ROT får du bland annat fokusera på byggteknik i äldre och moderna byggnader, installationssystem och byggnadsvård för att kunna genomföra inventeringar av äldre byggnader i känsliga miljöer. Det är extra viktig kunskap för att du ska lära känna de gamla systemen som ska repareras, bytas ut eller byggas om. Du får även kunskaper om byggnadsbestämmelser för att revidera och själv framställa byggritningar, byggbeskrivningar, samt utföra enklare energiberäkningar.

Att studera på Nackademin innebär att du studerar till ett yrke och inte ett ämne. Detta kräver av dig som student disciplin, stor drivkraft och eget ansvar för dina studier. Du ansvarar själv för dina studier och vi ger dig förutsättningar för att lyckas! Utbildningen bedrivs på heltid men vissa dagar är förlagda för självstudier. Dessa dagar kan tillexempel vara till för att du på egen hand ska kunna fördjupa dig inom de områden i utbildningen som du önskar få mer kunskap inom.

Lärande i Arbete (LIA)

En fjärdedel av din utbildning är förlagd på en verklig arbetsplats. Där får du, under erfaren handledning, omsätta teori i praktisk arbetslivserfarenhet och utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Dessutom får du chansen att lära dig mer om vilka utmaningar som finns i yrkesrollen, skaffa värdefulla kontakter och lära känna branschen på ett djupare plan. 

På Nackademin har vi en unik närhet till anställande företag och du får en mycket relevant kunskap, eftersom näringslivet medverkar i både innehåll, upplägg och lärande. Genom LIA (praktik på arbetsplats) så fungerar Nackademin också som en självklar rekryteringsbas, och våra elever har gott rykte i branschen.

Två gånger per år anordnar Nackademin sina Branschdagar där du som student får möjlighet att träffa och nätverka med företag inom branschen. Det är ett unik tillfälle att knyta kontakter för en framtida LIA-praktik, och en potentiell anställning.

%

Yrkesroller efter utbildningen

Som byggnadsingenjör kan du arbeta som egen företagare eller anställd, på en mindre eller en väldigt stor arbetsplats. Det är ett omväxlande, stimulerande och socialt arbete där du använder såväl teoretiska som praktiska färdigheter, där du får utlopp för både kreativitet och innovation.

Det är ett yrke där du har mycket goda utvecklingsmöjligheter, och med rätt ledaregenskaper, initiativkraft och samarbetsförmåga kan du avancera till arbetsledare. Med flera års erfarenhet kan du vara platschef med ansvar för ett helt bygge!

Våra examinerade byggnadsingenjörer med ROT-inriktning arbetar på såväl mindre som medelstora och stora byggföretag i yrkesroller som till exempel:

  • Biträdande arbetsledare – Biträder personen som planerar aktiviteterna på en byggarbetsplats
  • Arbetsledare (utan personalansvar) – Planerar aktiviteterna på en byggarbetsplats
  • Entreprenadingenjör – Arbetar med planering, inköp och ekonomi på projektnivå
  • Byggnadsingenjör ROT
  • Produktionsledare

Intervjuer

Liknande utbildningar

Platschef - Distans

15 månader
Distansutbildning

Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning: Grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet:
 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

  Alla våra utbildningar bedrivs på svenska. För att du ska kunna genomföra utbildningen krävs det väldigt goda kunskaper i det svenska språket både skriftligt och muntligt.

  Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

 

Särskild behörighet:

 • Matematik 2/B (Du behöver ha godkända betyg i antingen matematik 2a, 2b eller 2c. Motsvarar även matematik B)

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att bli behörig till utbildningen.

År 1

1. Praktisk Husbyggnad

YH-poäng: 10

Syftet med kursen är att den studerande får kunskaper i vilka aktörerna är som verkar inom samhällsbyggnad, bygg och anläggningsbranschen vid både ny byggnation och ROT projekt.

Kursens mål är att den studerande skall ha översiktliga kunskaper inom branschens olika aktörer, yrkesroller samt ett småhusbygge. Den studerande ska vara förberedd för de efterföljande kurserna så som Byggprocessen, byggprojektering-produktion, ROT-metoder och byggnadsvård, Byggkonstruktion och byggfysik.

2. Byggprocessen, byggprojektering-produktion

YH-poäng: 40

Syftet med kursen är att få de studerande ska få en bred och övergripande kunskap om byggprocessens olika faser och de olika företag och myndigheter som samverkar inom samhällsplanering av husbebyggelse och anläggning.

Målet med kursen är att kunna se och följa byggprocessens struktur i främst utförandefasen, ha kännedom om i byggproduktionen ingående kostnader och kunna göra enklare överslagskalkyler på mindre ROT-arbeten.

3. Ritteknik

YH-poäng: 15

Kursens syfte är att den studerande förstår hur ritningar och andra bygghandlingar används som kommunikationsmedel i byggprocessen mellan olika parter samt lär sig tolka och framställa fackmannamässiga ritningar med hjälp av ett CAD-program.

Målet med kursen är att den studerande ska förstå hur bild, text och mått samverkar och har färdigheter i att läsa och tolka ritningar inom främst A, K, M, installationshandlingar med tillhörande dokument och nybyggnadskartor, situations-, översikts-, och detaljplaner m.m. Samt förmåga att tolka och använda symboler och beteckningar för de olika disciplinerna.

4. ROT-metoder och byggnadsvård

YH-poäng: 30

Efter kursen kommer du att ha kunskaper i renovering av det befintliga fastighetsbeståndet samt om den komplexitet som präglar praktiskt ROT-arbete. I detta ingår kunskaper om de speciella förutsättningar som gäller för renovering och restaurering av kulturbyggnader. Efter kursen har du färdigheter i att använda nomenklatur och begrepp kring ROT-projekt, mäta upp, investera och besiktiga en byggnads egenheter, status och skick samt tillämpa kunskaper om byggnadsmaterial och byggnadsdelar i äldre byggnadskonstruktioner vid ROT-arbeten.

5. Affärsmannaskap

YH-poäng: 10

Kursen ger dig kunskap om innebörden av affärsmannaskap kopplat till det personliga agerandet och ansvaret att bidra till varje verksamhets resultat och lönsamhet på både kort och lång sikt. Moment som ingår är bl.a. att kunna leda en kundrelaterad dialog utifrån ett professionellt förhållningssätt och identifiera nuvarande och framtida kompetensbehov inom ett företag och i branschen.

6. Konstruktion och byggfysik

YH-poäng: 35

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper om de bakomliggande faktorer som styr val av byggmaterial och byggtekniska lösningar, inklusive de tekniska regelverk som är vägledande och/eller styrande, för att kunna applicera detta i det egna arbetet.

Målet med kursen är att den studerande ska tillgodogöra sig kunskaper i byggteknik, från utsättning och byggtekniska lösningar till beräkning av laster. Målet är också att ge en god baskunskap i enskilda material och sammansatta byggnadsdelars fysiska egenskaper med fokus på värme, fukt, beständighet och brandegenskaper.

7. Ledarskap

YH-poäng: 15

Efter kursen ska du kunna samordna och leda arbetslag samt samverka med olika intressenter i genomförandet av ett byggprojekt. Du kommer ha kompetens att, på ett målgruppsanpassat sätt, kommunicera med olika aktörer som ingår i ett projekt på svenska. Du får färdighet i att presentera information, sköta kommunikation och dokumentation samt lösa konflikter. Du kommer även att få kompetens för att motivera ett arbetslag och att efterleva olika instruktioner genom en god kommunikation. Kursen ger dig även kompetensen att kunna reflektera över och föreslå förbättringsåtgärder för byggarbetsplatsens arbetsklimat i syfte att uppnå större mångfald och jämställdhet.

8. Juridik och upphandling

YH-poäng: 15

Efter kursen kommer du att kunna tillämpa kunskaper i de lagar och regelverk som styr markexploatering, stadsplanering och bygg- och anläggningsarbete. Vidare ska du kunna tillämpa kunskap inom upphandling och anbudsgivning och ha goda kunskaper gällande standardavtal. För ett angivet projekt ska studenten kunna upprätta styrdokument såsom AF, avtal och kalkyl för total-respektive generalentreprenad. Moment som ingår i kursen är bl.a. fastighetsjuridik, entreprenadjuridik, upphandlingsförfarande, kontraktsformer AB, ABT, ABS09, ABK09, LOU.

9. Betongtekniker

YH-poäng: 15

Efter kursen kommer du att kunna identifiera betong av olika struktur och användningsområden i byggproduktionen samt egenskaper hos konstruktioner som miljöpåverkan, uthållighet, utseende, kontroll och kvalitet. Stor vikt läggs vid att uppmärksamma arbetsmetoder med prefabricerade betongelement som används vid byggande av t ex flerbostadshus. Du lär dig hur betongens kemiska sammansättning och gjutning styr materialets och konstruktionens egenskaper, uthållighet, utseende och kvalitet. Kursen ger dig kunskap formgjutning samt kännedom om armeringsbehov i betongkonstruktioner och specialiserade metoder för gjutning och konstruktion under mer komplexa förutsättningar. Moment som ingår i kursen är bl.a. tekniska bestämmelser och europeisk konstruktionsstandard (EKS), betongtillverkning, nedbrytning och exponeringsklasser, konstruktions- och dimensioneringsarbete, kontroll och mätning.

10. Digital produktionsstyrning

YH-poäng: 15

Efter kursen ska du ha fått kunskaper om vilka olika metoder och verktyg som kan användas för visuell kommunikation och informationshantering i byggprojekt. Med hjälp av vedertagna metoder för visuell kommunikation och informationshantering kommer du kunna planera och samordna olika discipliner i ett byggprojekt.

År 2

11. Kontrollansvar

YH-poäng: 10

Kursen kommer att ge dig kunskaper och redskap att läsa, förstå och tillämpa BBR och ha kännedom om rollen som kontrollansvarig. Kursen ska även ge färdigheter i att skriva kvalitets- och kontrollplaner, granska egenkontroller samt styra och följa upp kvalitetssäkring enligt kvalitetssystem som exempelvis ISO eller BF9K.

12. LIA 1

YH-poäng: 70

I denna kurs kommer du att arbeta med din framtida yrkesroll och har, genom sitt val av praktikplats, ett stort eget inflytande och ansvar vad gäller inriktningen. Under handledning av ansvarig handledare på arbetsplatsen utför du sysslor som ska överensstämma med de uppgifter som kommer att vara huvudsakliga även efter examination som yrkeshögskoleingenjör, exempelvis projektering, samordning, inventering, kalkylering och kvalitetsarbete.

13. Energieffektivisering och installationssamordning

YH-poäng: 25

Efter kursen kommer du att ha förståelse för sambanden mellan klimat och byggfysik, inklusive fuktsäkerhet, liksom mellan energisystem och material och kunna värdera lämpliga val utifrån denna kunskap. Dessutom ger kursen kunskaper i energieffektivisering av t ex miljonprogrammet. Inom ramen för kursen kommer du att genomföra ett projektarbete som innebär att rita, räkna fram och beskriva energieffektivisering av en byggnad. Moment som ingår i kursen är bl.a. byggnadens energianvändning (miljömål år 2020 och 2050), energisystem och installationer, beräkningar av energiförluster, fukt och luftflöden, miljöklassad byggnad samt passivahus-egenskaper, installationssamordning (El, VVS, V, Styr m.fl.), tekniska livslängder på byggnader och installationer samt livscykel, rivning och återvinning av desamma.

14. Hållbar utveckling och miljöansvar

YH-poäng: 20

Kursens syfte är att de studerande ska få kunskap om vilka utmaningar och vilken potential branschen har när det gäller byggandet idag och framöver, i förhållande till de hållbarhetskrav, de nationella miljömålen och Miljöbalken.

Målet med kursen ar att de studerande ska få kunskaper om hur hållbara städer kan byggas och utvecklas och de många regelverk man måste förhålla sig till för att uppnå miljömålen. De studerande ska ha en god överblick över regler, klassificeringar och standarder för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och energikrav samt förstå hur dessa påverkar produktion, förvaltning, rivning och sanering

LIA 2

YH-poäng: 60

LIA2 är en integrerad del av utbildningen och bygger vidare på de teoretiska kurserna samt erfarenheterna från LIA1. Under LIA2 ska du praktisera dessa kunskaper som medarbetare i pågående projekt. Du har avstämningsmöten med ansvarig handledare men utbildas i att ta stort eget ansvar i arbetsuppgifterna. Fokus ligger på att du applicerar dina kunskaper inom ROT-arbetets olika skeden och de ekonomiska villkor som styr, arbetsledning, logistik och kvalitet. Du ska efter LIA2 ha utvecklat en god självständighet och kunna utöva de yrkesroller utbildningen leder till.

16. Examensarbete

YH-poäng: 15

Kursen innebär en sammanfattning av två års studier. Du ska genomföra en väl avgränsad undersökning/arbetsuppgift som du själv eller i grupp utformat i samråd med handledaren. Du kommer att lära dig att kritiskt granska och bedöma såväl rapporter, vetenskapliga skrifter eller för området annan viktiga fakta, efter kursen har du utvecklat din förmåga att självständigt planera, genomföra, presentera samt argumentera för en undersökning eller arbetsuppgift inom byggproduktionsområdet.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser och 20%-regeln. Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare

Kontakta mig om du har specifika frågor om kursinnehåll.

Kenneth Italiener
Maila mig

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

YH Praktik 26 veckor Solna 2 år 400 YH-poäng

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär