HemByggutbildningarByggnadsingenjör infrastruktur
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Praktik 22 veckor Solna 2 år 400 YH-poäng

Byggnadsingenjör infrastruktur

Utbilda dig till arbetsledare eller anläggningsingenjör inom infrastruktur.

Ansökan:
Öppen
Sista kompletteringsdag:
12 juni
Utbildningsstart:
Augusti 2023
Utbildningslängd:
2 år
YH-poäng:
400
Plats:
Solna
Antagningskrav:
Grundläggande behörighet och Matematik B/2, Bygg och anläggning 1

Överblick

Antagningskrav

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Vill du vara med och bygga stora projekt som gör trafiken smidigare och transporter snabbare? Då är vår utbildning byggnadsingenjör infrastruktur något för dig! Som arbetsledare eller anläggningsingenjör inom samhällsbyggnad och infrastruktur bidrar du till att öka kontakten mellan människor. Du medverkar till att skapa nya möjligheter för boende, pendling och näringsliv. Idag råder det stor kompetensbrist inom byggbranschen vilket innebär en stor efterfrågan på duktiga arbetsledare och anläggningsingenjörer – en bidragande faktor till varför byggsektorns högsta ingångslöner hittas här!

Utbildningen

Utbildningen byggnadsingenjör infrastruktur handlar om att leda arbetet vid byggen av anläggning och infrastruktur. Även om själva tjänstebeskrivningen kan skilja sig åt mellan olika typer av projekt så har arbetsledaren alltid en produktionsstödjande funktion, och är länken mellan platschef och yrkesarbetare – som platschefens högra hand. Det är arbetsledarens ansvar att sysselsätta projektet och planera, instruera och följa upp arbetet ute i produktionen. Vanligtvis har man kund- och leverantörskontakt tillsammans med platschefen, och ansvarar framförallt för det operativa och praktiska. Men det har blivit allt vanligare att man också har hand om administration, ekonomi och dokumentation. Det vill säga, en fot på bygget och en på kontoret.

Lärande i Arbete (LIA)

En fjärdedel av din utbildning är förlagd på en verklig arbetsplats. Där får du, under erfaren handledning, omsätta teori i praktisk arbetslivserfarenhet och utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Dessutom får du chansen att lära dig mer om vilka utmaningar som finns i yrkesrollen, skaffa värdefulla kontakter och lära känna branschen på ett djupare plan. 

På Nackademin har vi en unik närhet till anställande företag och du får en mycket relevant kunskap, eftersom näringslivet medverkar i både innehåll, upplägg och lärande. Genom LIA (praktik på arbetsplats) så fungerar Nackademin också som en självklar rekryteringsbas, och våra elever har gott rykte i branschen.

Två gånger per år anordnar Nackademin sina Branschdagar där du som student får möjlighet att träffa och nätverka med företag inom branschen. Det är ett unik tillfälle att knyta kontakter för en framtida LIA-praktik, och en potentiell anställning.

%

Yrkesroller efter utbildningen

 • Anläggningsingenjör
 • Arbetsledare, infrastruktur
 • Arbetsledare, mark och anläggning (utan personalansvar)
 • Byggnadsingenjör, anläggning
 • Entreprenadingenjör

Intervjuer

Liknande utbildningar

Arbetsledare bygg och anläggning

1,5 år
Platsbunden

Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning: Grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet:
 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

   

  Alla våra utbildningar bedrivs på svenska. För att du ska kunna genomföra utbildningen krävs det väldigt goda kunskaper i det svenska språket både skriftligt och muntligt.

  Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

Särskilda förkunskaper krävs i följande kurser:
Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

 • Bygg och anläggning 1
 • Matematik 2

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att bli behörig till utbildningen,

Affärsmannaskap

Yh-poäng: 10

Syftet med kursen är att den studerande ska förstå innebörden av Affärsmannaskap kopplat till det personliga agerandet och ansvaret att bidra till varje verksamhets resultat och lönsamhet på både kort och långsikt.

Målet är att den studerande ska förstå hur det personliga agerandet och den egna kommunikationen påverkar kundens uppfattning och relation till företaget samt kopplingen till företagets slutliga resultat och lönsamhet. Vidare ska kursen även ge den studerande förmågan att identifiera nuvarande och framtida kompetensbehov i branschen och aktivt förstå och kunna ta ansvar för sitt egna framtida kompetensutvecklingsbehov. Studenten ska förstå innebörden och fått träna på genomförandet av en säljprocess samt ha en förståelse för att säljbarhet sker i direkt eller indirekt, i varje roll, oavsett ansvar och funktion.

AMA – byggbranschens gemensamma språk

Yh-poäng: 15

Syftet med kursen är att de studerande ska få förståelse för Allmän Material- och Arbetsbeskrivnings (AMA) roll i byggprocessen för att minska risken för feltolkningar och dyra misstag. Förståelse för AMA innefattar hur BSAB-systemet är strukturerat med sökfunktioner och hantering av information för anläggningsprocessens olika faser.

Målet är att de studerande ska få kunskap om hur AMA används i utförandet av olika arbeten i byggprocessen och som grund för tekniska beskrivningar och strukturerade bygghandlingar. De studerande ges även färdigheter i att upprätta olika handlingar med denna kunskap som grund. Vidare ska de studerande ha kunskap om vilka regler som gäller när förutsättningar för eller omfattning av ett arbete förändras och avviker från tidigare överenskommelse.

Anläggningsmetoder 1

Yh-poäng: 35

Kursens syfte är att de studerande ska få kunskaper om olika anläggningsmetoder och anläggningstekniska alternativ i syfte att tillämpa dem vid arbetsledning av praktiskt anläggningsarbete samt arbete med planering och kontroll av utfört arbetet. De studerande ska även kunna tolka och granska ritningar för anläggningar och byggnadsverk.

Målet med kursen är att de studerande ska ha specialiserade kunskaper om olika anläggningsmetoder och kunna genomföra utsättningar och grundläggningsarbeten inför ledning av anläggningsprojekt. De studerande ska ha färdigheter i att tolka ritningar genom kunskaper i hur bild, text och mått samverkar.

Anläggningsmetoder 2

Yh-poäng: 35

Kursens syfte är att de studerande fördjupar sina kunskaper om vad som styr val av olika anläggningsmetoder vid arbetsledning av olika infrastrukturprojekt.

Målet är att de studerande ska få fördjupade kunskaper om byggprocessens olika skeden och de faktorer som styr val av anläggningsteknisk lösning, både tekniska och miljömässiga (markförhållanden, materialegenskaper m.m.), för att kunna tillämpa denna kunskap i arbetsledning av anläggningsprojekt. De studerande får vidare kunskaper i styrande faktorer för projektering och dimensionering av vägar och VA-system.

Anläggningsproduktion och logistik

Yh-poäng: 35

Syftet är att de studerande ska få kunskaper om anläggningsproduktion och logistiksamordning, vilka produktionsstyrningsmetoder som har betydelse för en effektiv och väl genomförd produktion och kunna samordna arbetslag för att genomföra projekt mot tidsplan, mål och budget. De ska förstå förhållandet mellan byggare och beställare för en god ekonomi och kunna kalkylera ett projekt. Målet är att de ska ges kunskaper om anläggningsproduktionens olika delar, faser, roller och ansvarsområden samt kvalitetssystem. De ska även få en förståelse för ekonomiska samband mellan planering och produktion samt hur kalkyler används som stöd i den direkta produktionen.

Auto CAD

Yh-poäng: 10

Kursens syfte är att de studerande kan läsa och förstå ritningar för anläggningar och byggnadsverk för olika skeden i byggprocessen.
Målet med kursen är att de studerande får färdigheter i att hantera och skriva ut ritningar med hjälp av ett CAD-program, vilket innefattar kännedom om regler för symboler, linjetyper, text, måttsättning mm.

Betongteknik

Yh-poäng: 20

Kursen syftar till att ge de studerande kunskap och redskap för att kunna identifiera betong av olika struktur och användningsområden i byggproduktionen, men även konstruktioners egenskaper som uthållighet, utseende, kontroll och kvalitet. Stor vikt läggs vid arbetsmetoder med prefabricerade betongelement som används vid byggande av exempelvis flerbostadshus.
Målet är att de studerande ska få kunskap om hur betongens kemiska sammansättning och gjutning styr materialets och konstruktionens egenskaper. De studerande ska också få kunskaper om formgjutning och kännedom om armeringsbehov i betongkonstruktioner samt specialiserade metoder för gjutning och konstruktion under mer komplexa förutsättningar. De studerande ska även få kunskaper om styrande regelverk, tekniska bestämmelser och europeisk konstruktionsstandard (EKS).

BIM-modellering

Yh-poäng: 15

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper i vad modellorienterad projektering (BIM-projektering) innebär och färdigheter i att framställa modeller för anläggningar.

Målet med kursen är att den studerande ska kunna framställa modeller för projektering av anläggningsprojekt med en på marknaden vanligt förekommande programvara. De studerande ska även kunna använda programvara för samordning och samgranskning och ha färdigheter i att skriva ut vyer för olika syften.

Den digitala byggprocessen

Yh-poäng: 10

Kursens syfte är att de studerande ska få en förståelse för digitalisering inom byggbranschen och hur detta påverkar hela byggprocessen.

Kursens mål är att de studerande förstår syftet med digitalisering inom byggbranschen och vilka resultat man kan uppnå med digitalisering.

Examensarbete

Yh-poäng: 20

Syftet är att de studerande genom teoretisk och/eller praktisk fördjupning inom ett för utbildningen relevant område ska utveckla förmågan att självständigt planera, genomföra, presentera & argumentera för en undersökning/arbetsuppgift. Målet är att de genomför en väl avgränsad undersökning som utformats i samråd med handledare. Vidare avser kursen att utveckla de studerandes förmåga att kritiskt granska och bedöma såväl rapporter, vetenskapliga artiklar eller annan viktig information.
Examensarbetet kan t ex utgöras av en grundligt genomarbetad rapport där man sammanställt, utvärderat och analyserat metoder, materialval eller andra för branschen relevanta perspektiv eller framtagande av ritningar och styrdokument för ett infrastrukturprojekt. Examensarbetet kan med fördel kopplas till studentens LIA eller annat företag inom relevant sektor.

Hållbar utveckling och miljölagstiftning

Yh-poäng: 15

Kursens syfte är att de studerande ska få kunskap om vilka utmaningar och vilken potential branschen har när det gäller byggandet idag och framöver, i förhållande till de hållbarhetskrav, de nationella miljömålen och Miljöbalken.

Målet med kursen är att de studerande ska få kunskaper om hur hållbara städer kan byggas och utvecklas och de regelverk man måste förhålla sig till för att uppnå miljömålen. De studerande ska ha en god överblick över regler, klassificeringar och standarder för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och energikrav samt förstå hur dessa påverkar produktion, förvaltning, rivning och sanering. Målet är även att studenterna ska få kännedom om vad branschen gör inom området hållbarhet samt ges goda exempel på hållbart byggande.

Juridik och upphandling

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är att de studerande ska få kunskap om de lagar och bestämmelser som gäller för anbudsgivning och upphandling mellan olika parter samt annan relevant lagstiftning som rör bygg och fastighet. Vidare syftar kursen till att ge de studerande färdigheter i att framställa förfrågningsunderlag och besvara anbudsförfrågningar.

Målet med kursen är att de studerande har kunskaper om olika avtal och kontraktsformer ur ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv. Kursen behandlar olika entreprenadformer och avtal som reglerar dessa samt andra lagar av central betydelse för markexploatering och uppförande av byggnadsverk.

Kontrollansvar

Yh-poäng: 5

Kursen syftar till att ge de studerande kunskaper och redskap att läsa, förstå och tillämpa BBR och ha kännedom om rollen som kontrollansvarig. Målet med kursen är att de studerande har kunskap om hur en kontrollansvarig på kompetensnivå N arbetar och de tillämpningsbestämmelser som hör till denna nivå.

Ledarskap

Yh-poäng: 25

Syftet är att de studerande ska kunna samordna och leda arbetslag samt samverka med olika intressenter i genomförandet av ett byggprojekt. De ska ha kompetens för att, på ett målgruppsanpassat sätt, kommunicera med olika aktörer på både svenska och engelska.

Målet är att de studerande ska kunna leda grupper mot uppsatta mål, få kunskap om olika kommunikationsmetoder för olika kontexter och målgrupper samt hur det sociala samspelet mellan individer påverkar arbetsmiljön. De ska kunna presentera information samt kommunicera, dokumentera och hantera konflikter. De ska även kunna förmedla problem och lösningsförslag på både svenska och engelska samt resonera kring byggbranschens arbete för att främja mångfald och motverka diskriminering.

LIA 1

Yh-poäng: 60

Syfte med LIA1 är att den studerande under handledning av ansvarig handledare fördjupar sina kunskaper från utbildningen i en praktisk situation, och lär sig hantera utmaningar och frågor i det dagliga arbetet.

Målet med LIA1 är att den studerande har deltagit i olika praktiska moment som ingår vid byggproduktion och efter LIA1
kan utföra ett flertal arbetsuppgifter. Man ska ha tagit del av företagets kultur och fått en tydlig bild av vad som förväntas av yrkesrollen samt sociala och arbetsrättsliga samspel på en arbetsplats. De praktiska moment som ingår under LIA- perioden säkras av utbildningsledaren genom en LIA- arbetsbeskrivning som skrivs med handledaren och den studerande.

LIA 2

Yh-poäng: 60

Syftet med LIA 2 är att de studerande ska praktisera tillgodogjorda kunskaper som medarbetare i ett pågående projekt och fördjupa sina kunskaper och färdigheter från de teoretiska kurserna samt de erfarenheter som inhämtats under utbildningen och LIA 1.

Målet med LIA 2 är att de studerande, efter avslutad kurs, är väl förtrogna med yrkesrollen och dess villkor och har tillräcklig kompetens för att få arbete inom någon av yrkesrollerna som utbildningen syftar till. Under LIA2 ska de studerande ha avstämningsmöten med ansvarig handledare men utbildas i att ta eget ansvar i arbetsuppgifterna. Den studerande ska fördjupa sina kunskaper och färdigheter i arbetsledning med fokus på de ekonomiska och juridiska aspekterna. De praktiska moment som ingår under LIA-perioden säkras av utbildningsledaren genom en LIA-arbetsbeskrivning som skrivs med handledaren och den studerande.

Sprängteknik

Yh-poäng: 10

Syftet med kursen är att de studerande ska få tillräcklig kunskap om sprängteknik vid markarbeten för att vara delaktiga vid sprängarbeten i väg och mark.

Målet är att de studerande ska ha kunskap om sprängtekniskt regelverk och nomenklatur. De studerande ska även ha kännedom om olika typer av sprängningsarbeten, sprängmedel och tändsystem.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser och 20%-regeln. Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare

Kontakta mig om du har specifika frågor om kursinnehåll.

Sarmad Fatih
Maila mig

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär