HemUtbildningarUX-designer
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre kl 10-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

YH Praktik 20 veckor Stockholm 2 år

UX-designer

Utbilda dig inom UX-design

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Den här utbildningen har ej garanterad start hösten 2020. Mer information kommer i slutet av januari 2020.

UX står för User eXperience och handlar om upplevelsen av att använda en produkt eller ett system. Det kan gälla appar för mobiltelefoner, datorer och paddor, men också instrument- och kontrollpaneler. En UX-designer fungerar lite som en informationsarkitekt, men också psykolog – genom undersökningar och strukturerade metoder klurar en UX-designer ut så mycket som möjligt om kunden och användaren: om behov och önskemål, och hur användaren fungerar i interaktion med produkten eller systemet. Syftet är att designa och utveckla produkter som upplevs som maximalt användarvänliga, ändamålsenliga, smarta, smidiga, snabba och kul!

Data blir alltmer tillgänglig – och efterfrågad. Mobila system blir vanligare, viktigare, och skärmgrafiken bättre. Kraven blir högre och kunder förväntar sig numera att alla hemsidor, även det egna företagets internwebb, ska fungera lika bra som de allra bästa siterna, till exempel Facebook. Ett välfungerande och användbart gränssnitt är ofta helt avgörande för om en konsument väljer att klicka på ”köp”. Det är också en av de mest effektiva faktorerna i konkurrensen med andra e-handelsföretag som säljer samma saker. Att en UX-designer är viktig för både företagen och deras kunder råder det ingen tvekan om.
Är du socialt lagd och har lite av en vetenskaplig ådra, är intresserad av och nyfiken på människor och deras beteende, och av affärer, så kan det UX-designer vara yrket för dig. Efter avslutad utbildning kan du förmodligen välja och vraka mellan jobben, och få uppdrag inom alla möjliga typer av företag och branscher.

Läs också:
Studentintervjun: Karriärbyten: Från bank och ingenjör till UX-design
Alexander Lindqvist studerar till UX-designer och drömmer om att kombinera sin passion för motorcyklar med UX-design.
”Det roligaste är att få bidra till att studenter får sina drömjobb” – Mikael Boman, Program Coordinator för utbildningen.

Yrkesroller efter utbildningen

Det finns en stark efterfrågan på användbarhetsspecialister som har kunskap om användarcentrerad design med hänsyn till olika webbplattformar och skärmstorlekar.

Här är några av de yrkesroller som du kan jobba med efter den här utbildningen:

 • UX-designer
 • Användbarhetsdesigner

Utbildningen

Efter utbildningen UX-designer ska du självständigt och i grupp med kollegor, kunder och andra, med stöd i UX-teorin och med yrkesmässiga verktyg, kunna designa produkter och system som är lätta att förstå och uppmuntrar till användning.

Att studera på Nackademin innebär att du studerar till ett yrke och inte ett ämne. Detta kräver av dig som student disciplin, stor drivkraft och eget ansvar för dina studier. Du ansvarar själv för dina studier och vi ger dig förutsättningar för att lyckas! Utbildningen bedrivs på heltid men vissa dagar är förlagda för självstudier. Dessa dagar kan tillexempel vara till för att du på egen hand ska kunna fördjupa dig inom de områden i utbildningen UX-designer som du önskar få mer kunskap inom.

 I utbildningen ingår bl a:

 • Skapa prototyper för webb, tjänster eller multimediaprodukter med hjälp av wireframes, designskisser eller i CSS/HTML.
 • Metoder inom UX, som effektkartläggning, hypoteser och användningstester
 • Utföra behovsanalyser och utifrån dessa skapa t.ex. wireframes och user stories
 • Agila arbetssätt och processramverk
 • Användarcentrerad design
 • Interaktionsdesign för plattformar med fokus på användarbehov och affärsnytta
 • Affärsmannaskap och kommunikation
 • Verktyg för att utveckla etisk, hållbar och inkluderande design
 • Informationsarkitektur
 • Metoder för insamling av användarkrav, kartläggning av målgrupper, innehållskartläggning samt mål- och effektkartläggning.

1. Introduktion till UX-produktion

Yh-poäng: 10

Syftet med kursen är att ge den studerande en introduktion till och en förförståelse för UX-design och användbarhet samt de processer yrkesrollen arbetar efter. Inom ramen för kursen ska den studerande få kunskap om begrepp och koncept i UX-branschen samt få förståelse för yrkesrollen UX-designer. Målet med kursen är att den studerande på en grundläggande nivå ska känna till vägledande riktlinjer och lagar för UX- produktion (t.ex. W3C, WCAG, ISO 9241) samt ha grundläggande förståelse för centrala koncept inom HCI/MDI. Den studerande ska även kunna skapa och använda Persona för att stödja designprocessen.

2. UX process 1 Analys och strategi

Yh-poäng: 35

Syftet med kursen är att den studerande ska lära sig metoder och praktiska övningar gällande insamling av användarkrav, kartläggning av behovsgrupper, innehållskartläggning samt mål- och effektkartläggning. Integrerat under kursen ska studenten även erhålla kunskap om de praktiska momenten som intervjuer, fältstudier, analys och strukturering av information. Kursen innehåller även sätt att visualisera informationen för att kunna ta beslut utifrån den. Kursen ska ge den studerande kunskaper om workshopfacilitering för att kunna driva effektiva workshops med kund/beställare i ett UX-perspektiv samt ha god kunskap om intervjuteknik.

Målet med kursen är att ha kunskaper och färdigheter i analys samt metod och kartläggning av användarens behov. Den studerande får även kunskap om kvantitativ och kvalitativ analys.

3. UX process 2 – Användarcentrerad design

Yh-poäng: 35

Syftet med kursen är att de studerande ska få kunskap om arbetssätt, metoder och verktyg som finns för att stödja en användarcentrerad designprocess. Användarcentrerad design är ett tillvägagångssätt för utveckling av interaktiva system som syftar till att göra systemen användbara genom att ställa användarna, deras behov och krav i centrum, och genom att tillämpa design principer och kunskap om användbarhet och användningssätt. Detta förhållningssätt ökar effektiviteten, människors välbefinnande, användares tillfredställelse, tillgänglighet och hållbarhet samt motverkar eventuella negativa effekter på människors hälsa, säkerhet och prestation.

Målet med kursen är att de studerande självständigt ska kunna planera och utföra UX-projekt enligt användarcentrerade designprocesser. De studerande ska utifrån detta kunna välja och använda lämpliga metoder för att samla in och analysera användarkrav, producera designlösningar, och utvärdera designlösningen med användare. Samtidigt får de studerande även inblick i hur användarcentrerad design kan samverka och samexistera med olika sätt som organisationer väljer att genomföra projekt. Den studerande ska även få en inblick till olika typer av prototyper, Interaktionsdesign samt hypotes beskrivning.

4. Informationsarkitektur

Yh-poäng: 25

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskapen om begrepp, koncept och metoder inom tillgänglighet, med särskilt fokus på informationsarkitektur. Kursen syftar till att studenten ska utveckla kompetens för strukturering, gruppering och prioritering av innehåll.

5. Prototyper för UX produktion

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är att ge studenten färdighet i att skapa prototyper för webb, tjänster eller multimediaprodukter med hjälp av wireframes, designskisser eller i CSS/HTML. Studenten ska kunna använda iterativa prototyper för att motivera sina lösningsförslag och för att göra användartester. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna förklara, diskutera och tillämpa prototypdesign inom utifrån etablerade metoder för användarcentrerade designmetoder.

Målet med kursen är att den studerande ska kunna:

 • Skapa wireframes och prototyper som tydligt kommunicerar värdet i en tjänst.
 • Använda prototyper iterativt i användartester.
 • Skapa kommunikativa prototyper för webb, tjänster eller digitala tjänster med hjälp av kontext anpassade prototyper, designskisser eller i CSS/HTML.
 • Använda prototyper iterativt i användartester.
 • Förklara, diskutera och tillämpa prototypdesign utifrån etablerade metoder för användarcentrerade designmetoder.
 • Kännedom av Motion graphics (AR/VR) och icke grafiska gränssnitt såsom röstgränssnitt.
 • Kännedom om vanliga förekommande prototyper.
 • Interna och externa prototyper.

6. UX process 3, Utvärdering av användarbarhet

Yh-poäng: 30

Syftet med kursen är att ge de studerande kunskap om och färdighet i olika metoder för utvärdering av användbarhet. Till detta räknas metoder för expertinspektion, observationer, intervjuer, enkäter, s.k.”Think aloud”- metod, kognitiv walk-through och kontrollerade användbarhetstester samt kvantitativa och kvalitativa metoder som A/B-test och andra former av konverteringsoptimering.

Målet med kursen är att de studerande ska kunna planera utvärderingen, val av metod, prioriteringar, ansvarsfördelning, hantering av data samt hur man ska agera beroende på olika utfall och resultat. Den studerande ska även kunna bedriva olika former av utvärderingsmetoder beroende på förutsättningar och situationer samt förstå begränsningar i kvalitativa respektive kvantitativa utvärderingsmetoder samt validering av användarbehov och effektmål.

7. LIA 1

Yh-poäng: 45

Syftet med kursen är att den studerande ska göra den första praktikperioden hos företag, organisation eller myndighet med avdelning för UX-design, eller webbyrå, kommunikationsbyrå. Kursen ska dels fungera orienterade avseende olika arbetsuppgifter och delmoment inom relevanta yrkesroller, dels ge praktiska erfarenheter från den skarpa miljön ute på LIA-företaget. Därutöver ges en koppling till de kunskaper på kurser som redan har genomförts. Kursen syftar till att introducera studenten till ett yrkesmässigt sammanhang inom den framtida yrkesrollen och ge möjlighet att praktiskt arbeta med UX-design genom att exempelvis ta fram wireframes, planera och utföra användbarhetstester, göra kundresor, utveckla personas samt ta fram scenarios och storyboards.

8. Tillgänglighet

Yh-poäng: 15

Syftet med kursen är att ge de studerande de kompetenser som behövs för att designa tillgängliga, inkluderande produkter som blir användbara för så många som möjligt, oavsett funktionsförmåga. Begreppet design för alla genomsyrar kursen. Du får en förståelse för hur en tillgänglig design är nödvändig för vissa, men bra för alla. De studerande får en insikt i olika användares förutsättningar och sätt att interagera med gränssnitt, produkter och tjänster. Vidare ges de studerande kunskaper om hur man tillämpar olika verktyg och processer för att kartlägga och tillgodose behov hos personer med funktionsnedsättningar.

9. Interaktionsdesign inom UX

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är att den studerande ska få kunskap och praktiska färdigheter i att arbeta med de metoder och digitala verktyg som används vid utveckling av gränssnitt. Datorbaserade systemutvecklingsverktyg kommer också att användas för att ta fram grafiska kompositioner. Efter kursen ska den studerande kunna använda grafiska standardkomponenter som färger, form, ikoner samt fönster, menyer och styrhjälpmedel på ett ändamålsenligt sätt. Vidare ska den studerande efteravslutad kurs Kunna designa och organisera gränssnitt för intuitiv användarförståelse och hög användbarhet.

10. Programmering för UX produktion

Yh-poäng: 15

Syftet med kursen är att den studerande ska få en övergripande förståelse för de centrala märkningsspråk (HTML och CSS) och programmeringsspråk (Javascript) som styr utseende och interaktion på webben. Kursen ger de studerande vissa färdigheter i att använda sig av ramverk och Javascript-bibliotek (ex. Bootstrap, Angular) för att producera prototyper med fungerande dynamiska interaktioner och animationer. De studerande får också kompetens i att ställa relevanta krav på front-end utvecklare.

Målet med kursen är att den studerande ska kunna skapa dynamiska webbplatser som kan användas som prototyper samt behärska grundläggande klientsidesprogrammering. Den studerande ska även kunna använda Javascript eller ett Javascript-bibliotek för att demonstrera interaktion/animationer som kommunicerar användarcentrerade lösningsförslag.

11. Agila metoder

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är att den studerande ska utveckla sina färdigheter i agila arbetssätt och ge studeranden kompetens att kunna organisera utveckling utifrån agil metodik. Kursen ska ge kunskaper om agila arbetssätt och ge studeranden en förmåga att avgöra när de olika arbetssätten passar. Kursen blandar teori med praktik som ger den studerande de erfarenheter som behövs för att implementera agila processer i verkligheten.

Målet med kursen är att kunna planera och organisera agilt arbete samt ha praktisk och självständig förståelse för agila processer. Den studerande ska ha kunskap om agila metoder, roller, planering, utförande och även känna till och använda arbetssätten Scrum, Lean Software Development och Kanban.

12. Lean UX

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är att ge de studeranden kunskap och färdighet i att verka i UX-projekt som bedrivs enligt Lean UX-principerna. Studenten ska känna till ramverket Lean UX och de särskiljande aspekter som att bedriva arbetet genom nära samarbeten med resten av utvecklings-teamet, att kontinuerligt validera med användare samt att utforska produkten/tjänsten genom innovationsprocesser och experiment.

Målet med kursen är att den studerande ska:

 • Känna till principer och praxis inom LeanUX.
 • Kunna identifiera antaganden om användarna, deras behov, deras kontext och produkten/tjänstens utformning
 • Kunna fastställa begränsningar, målsättningar och tänkbara metoder till att uppnå dessa mål.
 • Kunna förvandla antaganden till mät- och testbara
 • Kunna skapa och utföra experiment för att testa
 • Förstå hur minimalt genomförbara produkter (MVP) fungerar tillsammans med experiment.
 • Kunna generera, bygga på och välja ut tjänster/produktidéer.

13. Affärsmannaskap och kommunikation

Yh-poäng: 20

Kursen syftar till att den studerande ska förstå en UX-designers roll, ansvar och mandat i en organisation. Vidare ska den studerande lära sig att utifrån kunskapen om olika personlighetstyper kunna kommunicera både intern och externt samt anpassa en införsäljning utifrån kunskapen. Vidare ska den studerande förstå relationen mellan affärsmål, KPI och effektmål samt ha kunskap om de ekonomiska begrepp som är relevanta för yrkesrollen. Den studerande ska efter avslutat kurs kunna utföra en behovsanalys ur kund/beställarperspektiv och mottagaranpassa kommunikationen utifrån den. Den studerande ska vidare kunna utvärdera sociala drivkrafter och beteenden på individnivå.

14. Etik inom design

Yh-poäng: 15

Syftet med kursen är att ge den studerande en förståelse och en vokabulär samt förmåga att beskriva hur design påverkar människor och miljö. Vidare ska de studerande få verktyg för att utveckla etisk, hållbar och inkluderande design. Efter avslutad kurs har den studerande kunskap om de lagar och regler som skyddar individer på internet (exempelvis GDPR, EU-direktivet 2016/2102 och Privacy by Design). Efter avslutad kurs ska den studerande kunna uppvisa en förståelse för vilka designmetoder som kan användas för att minska negativ påverkan samt kunna bygga upp argument för att ta designbeslut som minimerar negativ påverkan på människa och miljö som olika lösningar kan orsaka.

15. LIA2

Yh-poäng: 55

Syftet med kursen är att den studerandes andra praktikperiod ska ge fördjupade kunskaper och färdigheter i att kunna utföra ett kvalificerat UX-arbete inom ramen för självständigt arbete och uppdrag. LIA 2 bygger vidare på de skolförlagda kursmoment och de kunskaper som erhållits under LIA 1. Efter genomgången LIA 2 skall den studerande fått kunskaper för att kunna axla yrkesrollen som UX-designer. De studerande ska under kursen vidareutveckla sin kompetens inom dessa huvudområden genom handledning från yrkesverksamma specialister.

Detta innebär konkret att de studerande ska kunna applicera utbildningens UX-metodik i de faktiska projekten, kunna ta fram målstyrning och effektkartläggning, kunna använda researchmetoder kring kundinsikter, hantera Personas och kundresor, arbeta i enlighet med agil projektmetodik samt visa på förmågan att praktiskt gå från insikter till faktisk design.

16. Examensarbete

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är att den studerande ska genomföra ett projekt med sådan inriktning att de färdigheter och kunskaper som förvärvats under studietiden examineras. Kursen ska ge studeranden djupare kunskap och färdighet inom UX-området. Studeranden ska i samarbete med ett LIA-företag genomföra ett UX-projekt som ska inkludera samtliga moment från inledande kunddialog till genomförande och dokumentation. Kursen innebär en sammanfattning av två års studier.

Målet med kursen är att den studerande ska ha genomfört ett projekt som omfattar alla centrala delar från utbildningen. Den studerande ska även ha genomfört projektet i samarbete med sitt LIA-företag.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Grundläggande behörighet:

 • Gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng eller motsvarande.

Motsvarande kan vara att du har läst på folkhögskola eller studerat i utländsk gymnasieskola. Du kan också ha annan utbildning eller praktisk erfarenhet som gör att du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Särskild behörighet:

 • Svenska B/2 eller Svenska som andraspråk 2
 • Engelska B/6
 • Matematik B/2
 • Programmering A/1

Saknar du behörighet? Då kanske någon av följande preparandkurser är något för dig:

 

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan för mer information!