PRESSMEDDELANDE

Branschen ropar efter kompetensutveckling – Nackademin introducerar nya YH-kurser inom infrastruktur och VA-teknik

Publicerat
13 februari 2024
Copy LinkLinkedInXFacebook

Nackademin ansöker till Myndigheten för Yrkeshögskolan om att få starta 18 yrkeshögskolekurser (YH) som svar på de växande kraven och behov inom bland annat infrastruktur och VA-teknik. Bland dessa kurser är två helt nya initiativ från branschen: ”Underhåll och renovering av broar och vägar” samt ”Skyfalls- och dagvattenhantering”.

Byggvärldens växande behov: Expertis inom bro- och vägrenovering efterfrågas
Bakom expansionen av utbildningsutbudet ligger en stor efterfrågan från branschen på specialiserad kompetens inom dessa områden. Experter och företag har identifierat flera faktorer som driver det ökande behovet inom underhåll och renovering av broar och vägar:

Åldrande väg- och brobestånd: En viktig faktor för kompetensbehovet är den befintliga underhållsskulden och det åldrande väg- och brobeståndet. Politiska satsningar görs för att möta denna utmaning, vilket är avgörande för transport, försvar och allmän säkerhet. Detta ökar efterfrågan på välutbildade yrkespersoner inom infrastrukturunderhåll och renovering.

Ökade miljökrav: En annan väsentlig faktor som påverkar kompetensbehovet är arbetsgivarnas ökade fokus på miljökrav och specialiserad kompetens, särskilt när det gäller materialval och markundersökningar. Denna fördjupade kompetens blir alltmer eftertraktad och är en viktig faktor för att säkerställa infrastrukturens hållbarhet och kvalitet.

Anders Runberg, Bro och Väg bekräftar den stora efterfrågan i branschen och ser ett stort behov av kompetensutveckling:

“Efterfrågan av underhållsåtgärder och nybyggnation inom broar och vägar är väldigt stor och kompetensen är rätt liten vilket gör behovet av utbildningen väldigt stor. Vi kommer inte kunna möta efterfrågan av underhållsarbeten om det inte kommer fler medarbetare som kan möta utbildningskraven och kompetensen som efterfrågas ” Anders Runberg, VD Bro och Väg Mälardalen

Efterfrågan ökar: Klimatförändringar ökar behovet av experter inom dagvatten
Även inom skyfall-och dagvattenhantering ser experter och företag från branschen flera faktorer som driver det ökande behovet:

Klimatförändringar och dagvattenhantering: Efterfrågan på hållbara lösningar ökar i ljuset av klimatförändringar och extrema väderhändelser, såsom Gävle-skyfallet 2021 med över en miljard kronor i skador. Att utveckla effektiva strategier för att hantera dagvattenresurser och minimera översvämningar är nu en hög prioritet.

Efterfrågan på blå-grön infrastruktur: Samhället och branschen strävar efter hållbarhet, och det finns ett ökande behov av specialister inom blå-grön infrastruktur som kan integrera miljövänliga och hållbara metoder i samhällsplaneringen och dagvattenhanteringen.

Patrik Andersson, VA motor på FVB Sverige, ser tydligt att denna kompetens är en förutsättning för fortsatt expansion inom dagvattenområdet.

“ Vi ser en hög efterfrågan på dagvattenkompetens. Även skyfallskompetens efterfrågas och spås fortsätta vara ett hett ämne givet klimatförändringarna och översvämningsproblemen i Sverige. Att tillgången på denna kompetens ökar är en förutsättning för fortsatt expansion inom dagvattenområdet, både för oss och resten av branschen.” säger Patrik Andersson, VA motor FVB Sverige AB

Robin Säker, gruppchef VA och dagvatten, Bengt Dahlgren AB, poängterar att efterfrågan på kompetensen är jättehög och bara kommer att öka i framtiden.

“Efterfrågan på kompetensen är jättehög och den kommer bara att öka i framtiden. Detta beror i första hand på medvetenhet om klimatförändringarna och regnets betydelse, vilket föranleder ett ökat fokus och arbete kring dessa frågor. Om vi inte får tillgång till rätt kompetens inom det här området skjuter vi bara problemet framför oss. På sikt kommer det att bli en oerhörd brist på kunskaper inom skyfalls- och dagvattenhantering.” säger Robin Säker, gruppchef VA och dagvatten, Bengt Dahlgren

Kompletterat utbud: Nackademin utökar sitt redan redan befintliga utbud inom VA och infrastruktur
Nackademins utbildningar är skräddarsydda för att matcha branschens specifika behov och krav. De nya kurserna strävar inte bara efter att tillgodose dagens efterfrågan utan även att forma framtidens ledande experter inom infrastruktur och miljöteknik. De nya kurserna utökar Nackademins befintliga YH-program inom samma område, där behovet av arbetskraft är överväldigande.

”Vi hoppas på Myndighetens förtroende och att få utöka vårt utbud av YH-kurser inom dessa prioriterade områden, samtidigt vill vi passa på att påminna om våra befintliga YH-program inom VA, infrastruktur och mark och vatten som nu är öppna för ansökan och där branschen ropar efter arbetskraft: VA-projektör, Byggnadsingenjör Mark och Vatten samt Byggnadsingenjör infrastruktur ” säger Katarina Devell, CMO på Nackademin.

Yh-programmen ”VA-projektör”, ”Byggnadsingenjör mark och vatten” och ”Byggnadsingenjör infrastruktur”
är öppna för ansökan med utbildningsstart höst 2024:
https://nackademin.se/utbildni…
https://nackademin.se/utbildningar/byggnadsingenjor-mark-och-vatten/
https://nackademin.se/utbildningar/byggnadsingenjor-infrastruktur/