HemByggutbildningarVA-projektör
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-to kl 10-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00 (vardagar kl. 9-13)
expeditionen@nackademin.se

Besökstider:
Måndag 9:00-13:00
Tisdag: 8:00-10:00
Onsdag: 8:00-10:00
Torsdag: 9:00-13:00
Fredag: 8:00-10:00

Expeditionen ligger på plan 4.

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

YH Praktik 20 veckor Stockholm 1.5 år

VA-projektör

Utbilda dig till projektör med inriktning mot VA.

Utbildningen startar augusti 2021, ansökan öppnar den 11/1-2021.  Gör en intresseanmälan så håller vi dig informerad. 

Sista kompletteringsdag:
14 juni
Utbildningslängd:
1,5 år
YH-poäng:
300
Plats:
Solna

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Vill du rädda Sveriges vattenledningar?
I Sverige har vi länge sett rent dricksvatten i kranarna som en självklarhet och ett fungerande avlopp är en förutsättning för hälsa och välfärd. Men faktum är att en miljon svenskar bor i kommuner med äldre ledningar där kvaliteten på vattnet riskerar att fallera. Det är därför brådskande att restaurera VA-nätet i många delar av Sverige – och parallellt sker underhåll och utbyggnad löpande. Sveriges vattenledningar behöver rustas upp och förbättras – vill du vara med?

I höst startar YH-utbildningen till VA-projektör på Nackademin – en 1,5-årig utbildning som består av 20 veckor LIA-praktik.
Efter utbildningen har du mycket goda chanser att få jobb – hela 96% av våra nyutexaminerade studenter får jobb efter sina studier!

Som VA-projektör kommer du att ha kunskaper om byggprocessens alla tekniska, såväl som juridiska och administrativa, delar. Arbetet innebär att skapa modeller, ritningar och tekniska beskrivningar samt ta fram nödvändiga handlingar för projekt inom vatten och avlopp. Dessa används som verktyg för kalkyleringar och presentationer.

Yrkesroller efter utbildningen

Efter utbildningen kan du bland annat att jobba som:

 • VA-projektör
 • VA-handläggare
 • VA-konsult

Efter utbildningen

Efter avslutade studier kommer du att jobba för konsult- eller entreprenörsföretag, vattenbolag eller kommuner främst i storstadsregionerna. Det finns också möjligheter till jobb i övriga landet. På grund av klimatförändringar och ökad nederbörd, som i förlängningen orsakar översvämningar och förorenat grundvatten, behöver minst 400 000 enskilda avlopp utanför städerna åtgärdas inom en snar framtid.

I Svenskt Vattens senaste rekryteringsundersökning av VA-branschen konstateras att det behövs anställas flera hundra VA-projektörer de närmaste åren och att det redan idag är brist på VA-projektörer. Detta gör att du som examinerad VA-projektör har en mycket bra arbetsmarknad att se fram emot!

Utbildningen

Efter utbildningen ska du utifrån fastställd detaljplan, kravspecifikation och med hänsyn till miljöperspektiv, lagar och förordningar kunna ansvara för och självständigt genomföra en VA-projektering. Du ska kunna använda CAD-program och framställa ritningar och modeller, samt med kunskap om material, utrustning, metoder och tekniker dimensionera vatten-, spillvatten och dagvattensystem samt ta fram delar av upphandlingsunderlag.

Att studera på Nackademin innebär att du studerar till ett yrke och inte ett ämne. Detta kräver av dig som student disciplin, stor drivkraft och eget ansvar för dina studier. Du ansvarar själv för dina studier och vi ger dig förutsättningar för att lyckas!

Utbildningen bedrivs på heltid men vissa dagar är förlagda för självstudier. Dessa dagar kan tillexempel vara till för att du på egen hand ska kunna fördjupa dig inom de områden i utbildningen som du önskar få mer kunskap inom.

I utbildningen ingår bland annat:

 • Anläggningsmetoder i förhållande till geologiska villkor
 • Dimensionering och konstruktion av VA-system
 • Drift och underhåll av VA-system
 • Engelskt fackspråk och juridiska termer
 • Kommunalt VA-ansvar och arbetsmiljö; om lagar och förordningar
 • Markförlagda ledningssystem; AMA Anläggning och MER
 • VA-projektering
 • Projekteringsprocessen inklusive ritningar och andra handlingar
 • VA-projektering CAD/BIM

Anläggningsmetoder

Yh-poäng: 20

Kursen skall ge dig kunskaper om hur samhällets infrastruktur planeras, projekteras och utförs. Du får kunskap om geotekniska begrepp och hur anläggnings- och VA-arbet påverkas av olika jordarters egenskaper att grund- och ytvattenflöden.

Dimensionering och konstruktion av VA-system

Yh-poäng: 15

Kursen ger dig insikt och kunskaper om bakomliggande faktorer som styr val vid dimensionering, konstruktion och utformning av vatten- , spillvatten samt dagvattensystem.

Drift och underhåll av VA-system

Yh-poäng: 20

Den här kursen ger dig specialiserade kunskaper i underhållsplanering av VA-ledningsnät och förmåga att kunna upprätta underhållsplaner för vatten respektive avlopp. Målet är att du efter avslutad kurs har kunskaper om metoder för brunnsrenovering, rörinspektion, schaktfria tekniker för att renovera vatten och avloppsledningar samt de EU-direktiv som berör vattentjänstbranschen.

Engelskt fackspråk

Yh-poäng: 5

Du får kunskaper i vanligt förekommande engelska juridiska termer och uttryck som den studerande kommer att möta i sitt framtida yrkesliv som VA-projektör.

Examensarbete

Yh-poäng: 20

Under kursen utvecklar du förmåga att upprätta ritningar och teknisk beskrivning utifrån aktuella, planerade och pågående VA-projekt. efter kursen ska du utifrån tillhandahållna förutsättningar upprätta ett komplett förfrågningsunderlag som inkluderar hänsynstagande till miljöaspekter (MKB).

Kommunalt VA-ansvar och arbetsmiljö

Yh-poäng: 20

VA-försörjningen är huvudsakligen ett kommunalt ansvar, därför utbildas du i hur kommunallagen tillsammans med lagen för allmänna vattentjänster utövas i olika delar av de kommunala organisationerna som miljöprovning, bygglovsprövning, projektering och drift.

LIA 1

Yh-poäng: 50

Syftet med LIA-period 1 är att du under handledning skall kunna utföra yrkesrollens arbetsuppgifter. LIA:n ska ge dig möjlighet att tillämpa dina kunskaper i praktiken med allt vad detta innebär i form av kunder, personal och arbetslivssituationer.

LIA 2

Yh-poäng: 50

Syfte med LIA-period 2 är att du självständigt ska kunna utföra yrkesrollens arbetsuppgifter. Detta för att du efter examen, utan inskolningsperiod, ska kunna börja arbeta inom någon av de befattningar som utbildningen leder till.

Planering och beredning av VA

Yh-poäng: 15

I denna kurs lär du dig att beräkna och upprätta en mängdbeskrivning i enlighet med AMA Anläggning och MER för ett mindre VA-projekt. Du lär dig att upprätta ett enklare förfrågningsunderlag innehållande kalkyl, tidplan, beskrivningstext, mängdförteckning och administrativa föreskrifter för ett VA-projekt.

Upphandling och affärsprocess för VA-projekt

Yh-poäng: 15

Kursens syfte är att den studerande ska ha förmåga att mängdberäkna och upprätta en mängdbeskrivning i enlighet med AMA Anläggning och MER för ett m Indre VA-projekt samt förstå vilka handlingar som ingår i ett förfrågningsunderlag respektive i ett entreprenadavtal och förstå sambandet mellan dessa. Målet är att du ska ha kunskap om markförlagda vatten- och avloppsnät samt dess miljöpåverkan, dimensionering, självfall och trycksätt.

VA-Projektering

Yh-poäng: 20

Kursen syftar till att ge kunskaper och färdigheter i de olika stegen i projekteringsfasen för VA för att du utifrån en fastställd detaljplan kan genomföra en VA-projektering. Kursen lär dig att hantera ritningar kopplade till VA och ger dig kunskaper i AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning).

VA-projektering CAD

Yh-poäng: 30

Den här kursen ger dig färdigheter i att producera modeller och ritningar inom olika VA-projekt och ta fram förslag-, system-, bygglovs- och byggbehandlingar som underlag för BIM-samordning samt använda dessa verktyg för presentationer och kalkylering.

VA-system och teknik

Yh-poäng: 20

Kursen lär dig att arbeta med uppbyggnad, hållbarhet och underhåll av VA-system för bostäder, småhus och industrier. Kursen behandlar flera olika typer av system för värme, kyla, el och data. Du kommer att bli väl förtrogen med de kommunala VA-systemen i nybyggda områden och i områden som förtätas och saknar kommunal VA. Kursen tar även upp AMA (allmänna material- och arbetsbeskrivningar), Trafikverkets tekniska föreskrifter och råd gällande dagvatten vid projektering av väg och järnväg.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningskrav

Grundläggande behörighet:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Särskild behörighet:

 • Svenska B/2
 • Matematik B/2

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser, reell kompetens och 20%-regeln.
Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare

Veronica Liiv

VA-projektör, Elkraftingenjör

veronica.liiv@nackademin.se

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär