HemByggutbildningarByggnadsingenjör mark och vatten - Distans
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Praktik 16 veckor Distans 2 år 400 YH-poäng

Byggnadsingenjör mark och vatten – Distans

Utbilda dig till byggnadsingenjör inom mark och vatten

Ansökan öppnar:
12 januari 2024
Ansökan stänger:
2 maj 2024
Sista kompletteringsdag:
10 juni
Utbildningsstart:
augusti 2024
Utbildningslängd:
2 år
YH-poäng:
400
Plats:
100% distans
Fysiska träffar:
5
Antagningskrav:
Grundläggande behörighet och Matematik B/2

Överblick

Antagningskrav

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Vill du jobba med att utforma stadsmiljön, se en stad växa och utvecklas?
 En byggnadsingenjör med inriktning mark och vatten står för den tekniska kompetensen när det gäller projektering och utförande av mark- och anläggningsarbeten. Det kan vara allt ifrån bostadsgårdar, skolgårdar, lek- och idrottsplatser, parker och parkeringsplatser till trottoarer och cykelbanor. För att trivas i rollen måste du gilla att jobba med olika slags projekt, vara mål- och resultatinriktad, och tycka om utmaningar. Och du bör förstås vara intresserad av att bygga och skapa från scratch!

 

Byggnadsingenjörer inom mark och vatten arbetar som arbetsledare eller biträdande arbetsledare med produktion av anläggningar eller som projektörer med produktion av ritningar för markprojekt. De anställs av bygg- eller konsultföretag och kan arbeta med olika arbetsuppgifter i byggprocessens samtliga skeden, d.v.s. med projektering, produktion, drift och underhåll. I arbetet ingår att framställa ritningar/modeller och upprätta kalkyler utifrån dessa, utföra mängdavtagning och ta fram offerter.

Utbildningen

Eftersom att utbildningen är en distansutbildning sker kommunikationen med lärare och övriga kurskamrater via medieanläggningar. Utbildningen läses på heltid med undervisning flera dagar i veckan och har, precis som våra andra YH-utbildningar, minst en fjärdedels praktik under studietiden.

Att studera på Nackademin innebär att du studerar till ett yrke och inte ett ämne. Detta kräver disciplin av dig som student men även stor drivkraft och eget ansvar för dina studier. Du ansvarar själv för dina studier och vi ger dig förutsättningar för att lyckas! Utbildningen bedrivs på heltid men vissa dagar är förlagda för självstudier. Dessa dagar kan till exempel vara till för att du på egen hand ska kunna fördjupa dig inom de områden i utbildningen som du önskar få mer kunskap inom.

Att studera på distans

Utbildningen är på heltid och du behöver lägga cirka 40 timmar i veckan på dina studier. Du förväntas delta aktivt i projektarbeten, föreläsningar och seminarier.

Under utbildningens gång kommer det att vara 5 fysiska träffar i Solna, Stockholm.

Lärande i Arbete (LIA)

En fjärdedel av din utbildning är förlagd på en verklig arbetsplats. Där får du, under erfaren handledning, omsätta teori i praktisk arbetslivserfarenhet och utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Dessutom får du chansen att lära dig mer om vilka utmaningar som finns i yrkesrollen, skaffa värdefulla kontakter och lära känna branschen på ett djupare plan. 

På Nackademin har vi en unik närhet till anställande företag och du får en mycket relevant kunskap, eftersom näringslivet medverkar i både innehåll, upplägg och lärande. Genom LIA (praktik på arbetsplats) så fungerar Nackademin också som en självklar rekryteringsbas, och våra elever har gott rykte i branschen.

Två gånger per år anordnar Nackademin sina Branschdagar där du som student får möjlighet att träffa och nätverka med företag inom branschen. Det är ett unik tillfälle att knyta kontakter för en framtida LIA-praktik, och en potentiell anställning.

%

Yrkesroller efter utbildningen

Efter utbildningen kan du bland annat att jobba som:
  • Arbetsledare / bitr. arbetsledare
  • Byggnadsingenjör
  • Markprojektör
  • Anläggningsingenjör
  • Anläggningsingenjör mark och vatten
  • Entreprenadingenjör
  • Produktionsledare

Intervjuer

Liknande utbildningar

Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning: Grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet:
 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

  Alla våra utbildningar bedrivs på svenska. För att du ska kunna genomföra utbildningen krävs det väldigt goda kunskaper i det svenska språket både skriftligt och muntligt.

  Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

 

Särskild behörighet:

 • Matematik 2/B (Du behöver ha godkända betyg i antingen matematik 2a, 2b eller 2c. Motsvarar även matematik B)

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att bli behörig till utbildningen.

Affärsmannaskap

Yh-poäng: 10

Syftet med kursen är att du ska förstå innebörden av Affärsmannaskap kopplat till det personliga agerandet och
ansvaret att bidra till varje verksamhetsresultat och lönsamhet på både kort och lång sikt.

Mål:
Kursens mål är att du ska förstå hur det personliga agerandet och den egna kommunikationen påverkar kundens uppfattning och relation till företaget samt kopplingen till företagets slutliga resultat och lönsamhet. Vidare ska kursen även ge dig förmågan att identifiera nuvarande och framtida kompetensbehov i branschen och aktivt förstå och kunna ta ansvar för sitt eget framtida kompetensutvecklingsbehov

Anläggningsmetoder 1

Yh-poäng: 35

Syftet med kursen är att de studerande ska få kunskaper om de viktigaste aspekterna av vad som sker på en byggarbetsplats för markentreprenader.

Mål:
Målet med kursen är att de studerande har kunskaper om tekniska frågeställningar, miljöaspekter, spontning och andra markförstärkningsmetoder samt produktionsplanering. Vidare färdigheter i att tolka markritningar, välja byggmaterial samt färdigheter i att använda styrande regelverk

Arbetsmiljö – BasU – BasP

Yh-poäng: 15

Kursens syfte är att du ska få kunskaper om de arbetsmiljömässiga aspekterna av arbetet med anläggningsprojekt samt de regelverk som styr dessa områden.

Mål:
Målet med kursen är att de studerande har kunskaper om hur arbetsmiljöfrågor hanteras inom byggsektorn och av enskilda
företag samt att du fått en tydlig uppfattning om BAS-U och BAS-Ps roller och ansvar. Detta innefattar miljöförordning och arbetsmiljölagstiftning, praktisk miljöstyrning samt hur man organiserar ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen

Betong

Yh-poäng: 15

Syftet med kursen är att du får kunskaper om de viktigaste aspekterna av vad som sker på en byggarbetsplats när man spränger och sedan gjuter färsk betong på plats eller när man använder prefabricerade betongelement.

Mål:
Målet med kursen är att du får kunskaper i betong som byggmaterial för att kunna komma fram till korrekt byggprodukt för ett visst arbetsmoment samt kunna bedöma materialåtgången. Du får kunskaper om färsk betongs egenskaper, betongtillverkning, nedbrytning och exponeringsklasser, tekniska bestämmelser och olika användningsområden samt om formbyggnad, armering, gjutning och kvalitetskontroll vid utförande av platsgjutna konstruktioner.

Examensarbete

Yh-poäng: 20

Kursens syfte är att den studerande utvecklar sin förmåga till att självständigt och enskilt, eller i par, identifiera en problemställning inom mark- och anläggningsområdet. De studerande ska planera, genomföra och presentera den valda undersökningen eller arbetsuppgiften. Arbetet ska vara av utredande eller fördjupande karaktär och det färdiga resultatet ska innefatta relevant dokumentation i form av exempelvis statistik, beräkningar eller jämförande studier. Kursen syftar också till att ge en teoretisk eller praktisk fördjupning inom ett
relevant område för utbildningen.

Målet med kursen är att de studerande ska tillämpa kunskaper, färdigheter och kompetenser som de har tillgodogjort sig under utbildningen på verkliga problem genom att undersöka, analysera och bearbeta en frågeställning inom markproduktionsområdet

Geoteknik och hydrologi

Yh-poäng: 30

Syftet med kursen är att de studerande får insikt i geoteknikens betydelse och sammanhang i byggprocessen för att kunna
hantera olika geotekniska problemställningar.

Mål: Målet med kursen är att de studerande har kunskaper om olika jord- och bergarters materialegenskaper samt hydrogeologi
och grundvattenbildning

Juridik och entreprenadformer

Yh-poäng: 20

Kursens syfte är att ge de studerande kunskaper och redskap att genomföra en upphandling. De studerande ska genom kunskaper i fastighet- och entreprenadjuridik och olika kontraktsformer förstå hela anbudsprocessen samt känna till de dokument som upprättas och krävs vid en upphandling.

Målet med kursen är att de studerande efter kursen har kunskap om de lagar och regelverk som styr markexploatering, stadsplanering, planering av infrastruktur och bygg- och anläggningsarbete samt standardavtal, kontraktsformer och AF-delen (administrativa föreskrifter).

Kalkylering

Yh-poäng: 15

Kursens syfte är att ge de studerande grundläggande kunskaper och färdigheter i hur olika kalkyler byggs upp för att uppnå god ekonomi i anläggningsprojekt.

Målet med kursen är att de studerande kan utföra mängdframtagning samt enklare kalkylarbete och räkna på jobb. De studerande får färdigheter i att med hjälp av ett digitalt program framställa en kalkyl för anläggningsarbeten.

Kvalitet, miljö och hållbarhet

Yh-poäng: 20

Syfte: Syftet med kursen att duska få kunskap om vilka utmaningar och vilken potential branschen har när det gäller
byggandet idag och framöver i förhållande till rådande hållbarhetskrav, de nationella miljömålen, agenda 2030 och
Miljöbalken. Att du ska få förutsättningar för att se till att ett anläggningsprojekt lever upp till de krav som är ställda kring
kvalitet, miljö och hållbarhet.

Mål: Målet med kursen är att du får kunskaper om de kvalitets-, miljö- och hållbarhetsfrågor hanteras inom anläggningsbranschen och av enskilda företag. Detta innefattar fysiska aspekter som miljöhot och miljöeffekter, juridiska som miljölagstiftning samt praktiska som miljöstyrning och hur man organiserar ett systematiskt kvalitets- miljö- och hållbart arbete.

Ledarskap och projektledning

Yh-poäng: 20

Kursens syfte är att de studerande får kunskaper i ledarskap och affärskommunikation och vad som kännetecknar ett affärsmässigt förhållningssätt. Vidare syftar kursen till att ge kunskaper i hur man skapar ett bra team och arbetar med
konfliktlösning och målstyrning.

Kursens mål är att de studerande har kunskaper om byggbranschens pågående värdegrundsarbete med fokus på jämställdhet, mångfald och en säker arbetsmiljö. De studerande ska även ha kunskaper och färdigheter i ledarskap och projektledning. De studerande får kompetens i att kommunicera med kunder, leverantörer och arbetslaget på ett lyhört och professionellt sätt samt i hur man genomför en
effektiv presentation i olika sammanhang. Kursen ger även kunskaper i engelsk byggterminologi.

LIA 1

Yh-poäng: 50

Kursens syfte är att under handledning ge den studerande en koppling mellan teoretiska kunskaper och tillämpningarna av
dessa i de framtida yrkesroller utbildningen berör. Utifrån förekommande arbetsuppgifter på ett entreprenadföretag eller
konsult-/beställarbolag ska den studerande praktiskt hantera anläggningstekniska uppgifter med inriktning på mark och
vatten. Betoningen ligger på byggprocessens olika skeden inom produktion eller projektering.

Kursen mål med LIA 1 är att den studerande har deltagit i olika praktiska moment och fått en förståelse för olika arbetsuppgifter som ingår i t ex en produktion eller projektering av mark- /anläggningsarbeten i en för yrkesrollen relevant
arbetsmiljö. Den studerande ska inhämta kunskaper om de arbetsmetoder som används inom branschen när det gäller tex bygghandlingar, materialbeställningar, deadlines, kundkontakter, projektmetodik, rutiner etc

LIA 2

Yh-poäng: 50

Syfte:
Kursen syftar till att ge de studerande kunskaper och redskap att arbeta aktivt som markprojektör eller bitr. arbetsledare på
ett företag i enlighet med företagets rutiner och i den projektstyrningsmodell som används på företaget.

Mål:
Målet med kursen är att de studerande är väl förtrogna med yrkesrollen och dess villkor och har tillräcklig kompetens för att självständigt ta sig an för yrkesrollen vanliga arbetsuppgifter. De praktiska moment som ingår i LIA 2 säkras av utbildningsledaren genom en LIA-arbetsbeskrivning som skrivs med handledaren och den studerande.

Markprojektering CAD och BIM

Yh-poäng: 30

Syftet är att du får kunskaper och färdigheter i att tolka och producera ritningar samt att ge dig kunskaper och färdigheter i modellorienterad projektering (BIM-projektering) för de fackområden som berörs av handlingarna inom markarbete.

Mål:
Målet med kursen är att du ska kunna tolka ritningar och kompletterande dokument genom kunskaper i hur modell, text och mått samverkar. Du ska ha färdigheter i att producera och skriva ut ritningar med hjälp av ett CAD-program. Kursen ger även dig kunskaper och färdigheter i att överföra information i form av inmätningar, grundkartor och andra underlag till ritning och modell för att höjdsätta och projektera en anläggning. Målet är även att du ska kunna framställa modeller för projektering i BIM-program

Markprojektering och AMA

Yh-poäng: 40

Syfte: Du får kunskaper om de vanligaste handlingarna som beskriver en tänkt byggd miljö och vanligt
förekommande hårda material, växtmaterial och växtteknik och byggda detaljer i text med ritningar

Mål:
Du ska med handledning framställa/rita färdiga handlingar inför bygghandlingsskedet och skriver den tekniska beskrivningen. Du ska kunna projektera en höjdsättning och redogöra för principerna för avvattning av ett avgränsat område med hänsyn tagen till funktion, tillgänglighet och befintliga förutsättningar. Här bestäms även ytmaterial, höjdsättning och utrustning (växter, belysning, målning, skyltar, möbler, mm). Materialkännedom om ytor, murar, trappor etc fördjupas genom studiebesök på platser och markanläggningar.

Kursen ska ge dig djupgående färdigheter i att läsa och tolka ritningar för olika fackområden och kunskaper om status för olika typer av ritningar samt ritningars juridiska status i förhållande till övriga kontraktshandlingar.

Kursen ska med handledning ge dig färdigheter att översätta fysiska och tekniska parametrar till markhandlingar och i att framställa en överbyggnadsplan- och utrustningsplan

Yttre VA med ledningssamordning

Yh-poäng: 30 

Syftet med kursen är att de studerande får kunskaper om hur dagvattnets rörelser påverkar marken, om hur befintliga installationer i mark hanteras samt om hur de fysikaliska egenskaperna och processerna i marken ändras vid ledningsläggning i mark.

Mål:
Målet med kursen är att du ska få kunskaper om olika typer av ledningssystem för vatten, avlopp och övriga
installationer i mark samt om rörläggning och säkerhetslösningar vid markarbete. Kursen ger färdigheter i beräkning av flöden och dimensionering av schakt i mark. Du ges även färdighet i att tolka plan- och profilritningar samt kunskap om ledningssamordning.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser och 20%-regeln. Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare

Kontakta mig om du har specifika frågor om kursinnehåll.

Sarmad Fatih
Mejla mig

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

YH Praktik 16 veckor Distans 2 år 400 YH-poäng

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär