HemElteknik och energi-utbildningarEnergiingenjör- distans
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 11.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Praktik 21 veckor Distans 2 år 420 YH-poäng

Energiingenjör – distans

Utbilda dig till Energiingenjör

Ansökan öppnar den 13 januari 2022 men det går bra att göra en intresseanmälan.

Ansökan öppnar:
13 januari 2022
Utbildningsstart:
Augusti 2022
Utbildningslängd:
2 år
YH-poäng:
420
Plats:
100% distans (inga fysiska träffar)
Antagningskrav:
Grundläggande behörighet och Matematik B/2, Ellära/Praktisk ellära/Fysik 1

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Vill du vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att minska energiförbrukningen inom industri och fastigheter? Vill du fördjupa dig inom energi-, teknik- och klimatfrågor – och dessutom jobba med att hitta nya och utveckla befintliga energieffektiva lösningar utifrån miljövänlighet och kostnadseffektivitet? Då är utbildningen Energiingenjör något för dig! 

Som energiingenjör jobbar du med att hitta och föreslå nya energibesparande åtgärder som leder till energioptimering inom olika verksamheter. Yrkesrollen passar dig som tycker det låter spännande att genom beräkningar, mätningar och analyser optimera processer och dimensionera energisystem både för industri och fastigheter.

Energiområdet utvecklas ständigt och behovet av effektivare energisystem blir allt viktigare, både ur ett rent ekonomiskt men framförallt ur ett miljömässigt perspektiv. Som energiingenjör genomför du energiutredningar, -simuleringar och beräkningar och tar fram förslag på hur företag och organisationer kan energieffektivisera sina verksamheter – något som det ställs högre krav på i och med EU:s direktiv med mål om 30 % mer effektiv energiförbrukning.

Läs också:

Yrkesroller efter utbildningen

Efter utbildningen kommer du att kunna jobba med att planera och utforma företag och organisationers energiarbete genom att hitta och arbeta fram nya energieffektiva lösningar. För att komma fram till effektivare lösningar både ur kostnads- och miljöperspektiv så kommer du att arbeta med olika typer av beräkningar och uppföljning av el-, värme- och vattenförbrukning för att kunna ta fram förslag på hur de kan minskas.

I rollen som energiingenjör har du en bredd av arbetsgivare inom flera olika branscher att välja mellan, så som byggbranschen, fastighetsbranschen, industrin eller teknisk konsultverksamhet. Sverige och Europa står inför stora utmaningar för att kunna gå mot en fossilenergifri framtid. Det behövs fler kunniga energisamordnare och -ingenjörer som kan bidra till den utvecklingen på olika energiföretag, fastighetsbolag, byggföretag och entreprenadföretag.

Efter utbildningen kan du bland annat jobba som:

  • Energiingenjör
  • Energisamordnare
  • Energispecialist fastigheter

Utbildningen

Detta är en distansutbildning där 100% av undervisningen sker på distans (utan fysiska träffar). Du kommunicerar med lärare och övriga kurskamrater via moderna medieanläggningar. Utbildningen läses på heltid med undervisning flera dagar i veckan och har, precis som våra andra YH-utbildningar, minst en fjärdedels praktik under studietiden. 

Utbildningen ger dig en bred grund inom energieffektivisering och -optimering för olika verksamheter. Utbildningen riktar sig till dig som har ett stort intresse för teknik, matematik och miljö- och hållbarhetsfrågor.

Här hittar du våra andra YH-utbildningar inom elteknik och energi

1. Miljöcertifiering och hållbarhet

Yh-poäng: 15

I denna kurs får du kunskaper om olika typer av miljöcertifieringar och hållbarhet, samt om aktörer som är verksamma inom området. Du kommer att lära dig om de lagar och regler som styr energiområdet, liksom om miljöcertifieringar och miljöbyggnader.

2. Juridik

Yh-poäng: 15

Kursens syfte är att du ska en inblick i yrkesrollens arbetsmiljö, samt vilka lagar och regler som styr denna. Efter avslutad kurs ska du kunna upprätta en arbetsmiljöplan, samt följa upp och ta ansvar för en säker arbetsmiljö.

3. Projektledning och projektmetodik

Yh-poäng: 20

I denna kurs lär du dig om om projektledning och ett projekts olika faser. Du lär dig att planera, genomföra och följa upp ett projekt, upprätta en tidplan, samt göra riskanalyser för projekt. Målet med kursen är att du ska få kunskaper för att kunna agera i samtliga roller i alla delar av projektets process på ett effektivt och framgångsrikt sätt.

4. Ritningslära

Yh-poäng: 15

I denna kurs får du kunskaper om olika typer av ritningar och hur dessa används inom yrkesrollen som energiingenjör. Du får kompetens  att tolka information och symboler på förekommande ritningar i yrkesrollen som energiingenjör, samt i att framställa enklare ritningar. Kursen ska även ge en övergripande introduktion till BIM.

5. Fysik för energiberäkningar

YH-poäng: 25

I denna kurs får du de grundläggande kunskaper som krävs vid energiberäkningar. I kursen lär du dig om olika typer av energiberäkningar, exempelvis strömningshastighet och transmissionsberäkningar. Du får också lära dig om grundläggande termodynamik, samt byggnadsteknisk fysik och materiallära.

6. Ellära och elsäkerhet

Yh-poäng: 15

I denna kurs lär du dig om Installation, skötsel och underhåll av elanläggningar. Du lär dig också om elsystemets delar, exempelvis transformatorer och anläggningar, smarta elnät och säkerhetsföreskrifter vid elarbete.

Efter avslutad kurs ska du ha fördjupade kunskaper i ellära och i att  beräkna och optimera energisystem, samt kunna tillämpa gällande författningar avseende elsäkerhet.

7. Förnybar energi

Yh-poäng: 15

I denna kurs får du kunskaper inom olika typer av förnybar energi, så som bioenergi, vattenkraft, vindkraft, solenergi och geotermisk energi. Vid avslutad kurs ska du kunna identifiera olika faktorer som påverkar energiproduktionen för olika typer av energiresurser.

8. Kyl- och värmepumpsteknik

YH-poäng: 20

I denna kurs får du specialiserade kunskaper om kyl- och värmepumpsteknik och om olika anläggningars möjligheter i ett energisystem. Du lär dig om kyl- och värmepumpanläggningars uppbyggnad, konstruktion och funktion, samt om regelverk, förordningar och standarder.

9. Fjärrvärme och fjärrkylesystem

YH-poäng: 20

I denna kurs får du fördjupade kunskaper om fjärrvärme- och fjärrkylesystems uppbyggnad och konstruktion, så att du sedan självständigt ska kunna analysera, beräkna och presentera energibesparande åtgärder för dessa system.

10. Byggnadsteknik och byggnadsfysik

Yh-poäng: 25

I denna kurs får du kunskaper inom olika byggnadstekniker, byggnadsmaterial och byggnadsfysikaliska förlopp, så att du efter avslutad kurs ska ha kompetens att utföra byggnadsfysikaliska beräkningar, kunna lokalisera och analysera byggnadstekniska brister, samt föreslå energibesparingsåtgärder. I kursen får du bland annat lära dig om nutida och historiska byggnadstekniker och byggnadsmaterial, och om byggtekniker för energisnåla hus.

11. Installationssystem

Yh-poäng: 25

I denna kurs får du kunskaper i olika typer av energisystem i en fastighet (värme, kyla, vatten, avlopp och ventilation), du lär dig också om hur installationssystem är utformade, i syfta att kunna dimensionera och samordna dessa.

1. LIA 1

Yh-poäng: 50

Kursens syfte är att du under handledning ska fördjupa dina kunskaper från utbildningen i en praktisk situation på en arbetsplats, och lära dig att hantera utmaningar. Du lär dig om energiingenjörens arbetsuppgifter enligt arbetsplatsens gällande rutiner, arbetsmetoder och säkerhetsarbete.

2. Energisystem och energiledningssystem

YH-poäng: 40

I denna kurs får du specialiserade kunskaper om olika system för energi- och miljöledning, så att du får kompetens att kunna använda olika tekniker och metoder för miljöarbete. Du lär dig att självständigt föreslå lösningar för att förbättra en byggnadsenergiprestanda samt att genomföra energiberäkningar och hantera energistatistik.

3. Styr- och reglerteknik

YH-poäng: 20

I denna kurs får du kunskap i att analysera behov och konsekvenser av olika styr- och reglertekniska alternativ utifrån ett energiperspektiv. Du lär dig om samverkan mellan systemens komponenter, styrkort och funktionsbeskrivningar, samt om programvaror och standarder.

4. Ekonomi och investeringsbedömning

Yh-poäng: 20

I denna kurs får du kunskaper inom företagsekonomi som används i branschen, exempelvis ekonomiska modeller och nyckelbegrepp. Du lär dig att upprätta en ekonomisk redovisning, beräkna Life Cycle Cost (LCC) och att bedöma den ekonomiska kostnaden i olika energibesparande åtgärder.

5. Affärsmannaskap

YH-poäng: 10

 

 

6. LIA 2

Yh-poäng: 55

I denna kurs får du praktisera och fördjupa dina kunskaper och färdigheter från de teoretiska kurserna i utbildningen och LIA 1. Efter avslutad kurs ska du vara väl förtrogen med yrkesrollen och dess villkor, och du ska, med hög grad av självständighet, kunna utföra arbetsuppgifter kopplade till yrkesrollen.

 

7. Examensarbete

Yh-poäng: 20

I denna fördjupar du dina kunskaper, färdigheter och förmågor genom att planera och författa ett arbete inom lämpligt område med tydlig koppling till yrkesrollen. Examensarbetet genomförs med fördel i samarbete med och under handledning av ett företag/organisation i branschen.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning: Grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet:
  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

Särskild behörighet:

  • Matematik 2/B (Du behöver ha godkända betyg i antigen matematik 2a, 2b eller 2c. Motsvarar även matematik B)
  • Ellära/Praktisk ellära/Fysik 1/

Saknar du behörighet?

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att bli behörig till utbildningen.

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser, reell kompetens och 20%-regeln.
Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare

 

Helene Premler

Utbildningsledare – Energiingenjör

helene.premler@nackademin.se

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär