HemElteknik och energi-utbildningarElkraftingenjör - Distans
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Praktik 20 veckor Distans 2 år 400 YH-poäng

Elkraftingenjör – distans

Utbilda dig till elkraftingenjör på distans

Ansökan öppnar:
12 januari 2024
Ansökan stänger:
2 maj 2024
Sista kompletteringsdag:
10 juni
Utbildningsstart:
augusti 2023
Utbildningslängd:
2 år
YH-poäng:
400
Plats:
Distans
Antagningskrav:
Grundläggande behörighet och Matematik B/2, Ellära 1 (Praktisk ellära eller Fysik 1)

Överblick

Antagningskrav

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Vill du rädda Sveriges framtida energiförsörjning? Elnätet fungerar lite som ett blodomlopp i samhället, där olika funktioner kommer till liv där det finns ström. Så vad händer om energiförsörjningen inte räcker till? När samhället blir allt mer tekniskt avancerat och Sveriges befolkningsökning kräver fler transporter, vårdinrättningar och större byggnadsytor. Samtidigt behöver vi ett större miljöfokus för ett hållbart samhälle. Det är här elkraftingenjörer kommer in i bilden.  Men det finns ett litet hinder – elkraftbranschen skriker efter utbildad arbetskraft och det är därför du behövs!

Att leva upp till dagens behov av elkraft, och arbetskraft, är en stor utmaning. Gamla ledningar och system ska underhållas, moderniseras och anpassas till nya funktioner. Nya nät måste byggas ut för att möta den ökade efterfrågan av el, som både beror på befolkningsökningen, men också ett allt mer teknologiskt avancerat samhälle som gör elförsörjningen allt viktigare. Samtidigt som den här utvecklingen sker behövs det ett elnät som svarar mot dagens miljö- och hållbarhetskrav.

Utbildningen

I de här satsningarna behövs det såväl elkraftingenjörer som kan planera energitillförseln och ta fram ritningar för elnätet, som elkraftingenjörer som kan renovera och modernisera elnätet rent praktiskt. Som till exempel byter ut gamla kablar till moderna isolerade kablar som inte förlorar så mycket energi på vägen. Och som kan vara en del i arbetet att förflytta elnät ner i marken för att det ska bli säkrare och minska risken för elavbrott. Det behövs också elkraftingenjörer som arbetar med Sveriges elproduktion; som planerar, sätter i drift och underhåller elproduktionsanläggningar inom förnybar energi.

Och om inte det skulle räcka för att kavla upp ärmarna och sätta igång med massiva åtgärder, så har Energimyndigheten som mål fram till 2050 att Sverige bland annat ska ha ett 100 procent hållbart kraftsystem, att elkraftsektorn ska vara världsledande samt att vi ska vara en nettoexportör av el, med internationellt konkurrenskraftiga priser. För att lyckas med projektet är kompetensuppbyggnad som den viktigaste framgångsfaktorn. Det nappade vi på, och om du känner dig manad att hjälpa till att rädda Sveriges framtida energiförsörjning så är du välkommen i gänget!

I utbildningen ingår bland annat:

 • Materialkunskap om till exempel transformatorer, ställverk, motorer, generatorer, kablage och säkringar
 • Arbeta utifrån ett miljöperspektiv och sträva efter energieffektivisering och hållbar energi, till exempel smarta elnät och mikroproduktion
 • Framställa ritningar med hjälp av programvaran CAD för eldistribution
 • PLC-system och därtill hörande programmering
 • Avtalsrätt och entreprenadjuridik
 • Arbetsmiljö, utrustning, skyddsutrustning samt skydd för EMC
 • Beräkningar och dimensionering av elanläggningar och elnät


Att studera på Nackademin innebär att du studerar till ett yrke och inte ett ämne. Detta kräver av dig som student disciplin, stor drivkraft och eget ansvar för dina studier. Du ansvarar själv för dina studier och vi ger dig förutsättningar för att lyckas! Utbildningen bedrivs på heltid men vissa dagar är förlagda för självstudier. Dessa dagar kan tillexempel vara till för att du på egen hand ska kunna fördjupa dig inom de områden i utbildningen som du önskar få mer kunskap inom.

Att studera på distans

Utbildningen är på heltid och du behöver lägga cirka 40 timmar i veckan på dina studier. Du förväntas delta aktivt i projektarbeten, föreläsningar och seminarier.

Lärande i Arbete (LIA)

En fjärdedel av din utbildning är förlagd på en verklig arbetsplats. Där får du, under erfaren handledning, omsätta teori i praktisk arbetslivserfarenhet och utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Dessutom får du chansen att lära dig mer om vilka utmaningar som finns i yrkesrollen, skaffa värdefulla kontakter och lära känna branschen på ett djupare plan. 

På Nackademin har vi en unik närhet till anställande företag och du får en mycket relevant kunskap, eftersom näringslivet medverkar i både innehåll, upplägg och lärande. Genom LIA (praktik på arbetsplats) så fungerar Nackademin också som en självklar rekryteringsbas, och våra elever har gott rykte i branschen.

Två gånger per år anordnar Nackademin sina Branschdagar där du som student får möjlighet att träffa och nätverka med företag inom branschen. Det är ett unik tillfälle att knyta kontakter för en framtida LIA-praktik, och en potentiell anställning.

%

Yrkesroller efter utbildningen

Det finns en ansenlig efterfrågan på utbildade personer inom elkraft, och behovet kommer definitivt att öka i takt med miljö- och samhällsutvecklingen. Samtidigt blir pensionsavgången relativt stor under de närmaste åren.

Branschen är inte heller märkbart konjunkturkänslig, eftersom kraftnäten måste underhållas regelbundet enligt lag.

Efter avslutad utbildning har du insikt och förståelse för energiformer som vattenkraft, kärnkraft, vågraft, vindkraft och solenergi. Du förstår elförsörjningsystemets uppbyggnad, kommer kunna planera och genomföra projekt inom elkraftsområdet samt kunna fatta beslut om hållbara och kostnadseffektiva energilösningar.

Yrkesroller efter avslutad utbildning:

 • Anslutningsingenjör inom elkraftsbolag, elnätsbolag och andra verksamheter
 • Beredare och projektör inom elnätsbolag och andra verksamheter
 • Elkraftingenjör inom elkraftsbolag, elnätsbolag och andra verksamheter
 • Projektledare inom elkraftsbolag, elnätsbolag och andra verksamheter

Intervjuer

Liknande utbildningar

Energiingenjör

2 år
Platsbunden

Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning: Grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet:
 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

  Alla våra utbildningar bedrivs på svenska. För att du ska kunna genomföra utbildningen krävs det väldigt goda kunskaper i det svenska språket både skriftligt och muntligt.

  Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

 

Särskild behörighet:

 • Matematik 2/B (Du behöver ha godkända betyg i antingen matematik 2a, 2b eller 2c. Motsvarar även matematik B)
 • Ellära A/1 alternativt Praktisk ellära eller motsvarande kunskaper. Fysik 1 motsvarar Ellära 1.

Saknar du behörighet?

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att bli behörig till utbildningen.

År 1

1. Affärsmannaskap

Yh-poäng: 10

Ingen beskrivning finns

2. Eltekniska matematiska metoder

Yh-poäng: 25

Kursen ska ge dig färdigheter i att självständigt formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för tillämpningar inom det eltekniska området. Kursen ska ge dig färdigheter i att använda matematiska metoder och tekniker för att lösa problem och göra beräkningar i den framtida yrkesrollen inom elkraft.

Innehåll som tas upp i kursen inkluderar matematiska metoder, tillämpningar och beräkningar inom områden som är relevanta för yrkesområdet, såsom reell- och komplexvärd analys, integralkalkyl, periodiska och aperiodiska svängningsförlopp m.m.

3. Ellära och elteknik

Yh-poäng: 25

Kursen bygger vidare på gymnasiets kurser i ellära och syftar till att fördjupa din kunskap i beräkningar på lik- och växelströmskretsar. Du ska tillgodogöra dig fördjupad kunskap om kretsuppbyggnad, komponenter och el-scheman som du behöver i de senare kurserna samt vid praktisk yrkesutövning. Kursen inriktas i första hand mot starkströmstillämpningar, men moment som induktiva och kapacitiva laster, faskompensering, störningar och tillämpningar i olika installationer berörs.

Målet är att analysera uppställningar och utföra relevanta beräkningar samt klara av att självständigt dimensionera enklare kretsfunktioner med utgångspunkt från en funktions- och kravspecifikation. Kursen syftar även till att ge dig kunskap om utlösningsvillkor och färdighet i att utföra dimensionering av ledningar och beräkningar av överföringskapacitet, spänningsfall, förluster och felströmmar för kraftledningar.

4. Kraftelektronik

Yh-poäng: 10

Kursen syftar till en genomgång av kraftelektroniska komponenters funktion och användning. Du ges under kursens gång bland annat kunskaper om olika halvledare såsom dioder, transistorer, tyristorer och dess användning i exempelvis frekvensomriktare och strömriktare.

5. Elmaskiner och applikationer

Yh-poäng: 20

Du får beräkningsfärdighet och kunskaper om funktion för förekommande elmaskiner inom området för eldistribution. Kursen behandlar elmaskiner såsom transformatorer, motorer, generatorer och kraftelektronik samt kablage och säkring. Du lär dig om uppbyggnaden, funktionen och de vanligaste applikationerna hos olika roterande eldrifter såsom likströms-, synkron- och asynkronmaskinen. Vidare ska kursen ge kunskap om utrustning, skyddsutrustning samt skydd för EMC.

6. Elkraftssystem eldistribution

Yh-poäng: 35

Kursen ska ge dig fördjupade kunskaper om distribution och transmission av elkraft inom och mellan låg- och högspänningsnät. Genomgång av det nationella elnätets konstruktion samt funktion och uppbyggnad av bland annat transformatorer och ställverk. Du får kunskaper om olika typer av ledningar för dragning i mark, vatten och luft samt färdigheter i att dimensionera dessa.

Dessutom ges kunskaper om elkvalitet, övertoner och andra störningar.

Du får även kunskap om elapparater, underhåll och besiktning av elnät, för att kunna utföra underhåll av det befintliga elnätet. I kursen går man även igenom och praktiserar ESA och Svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar (SvKFS 2005:2) inkluderas.

7. Projektledning och ekonomi

Yh-poäng: 20

Kursen genomförs i projektform och genom utbildningens upplägg ska de studerande få färdigheter i projektledning, presentationsteknik, och målstyrning.

De studerande skall även få färdighet i att ekonomiskt värdera eldistributions- och elproduktionsanläggningar och olika entreprenadprojekt samt tillämpa aktuellt regelverk för området. För att uppnå detta behandlas taxor för effekt och energi, förlustkostnader i elnät och investeringskalkylering.

8. ELCAD-system

Yh-poäng: 35

Kursen ska ge den dig kunskaper i framställning av olika typer av ritningsunderlag för installation och dokumentation av eltekniska system inom området eldistribution. Du ska självständigt kunna rita och dokumentera eldistributionsscheman med grafiska standardssymboler utifrån t.ex. samhälls-, installations- och kabeldokumentationskrav.

Du får goda färdigheter i dokumentations- och ElCAD-programvara specialiserad för eldistribution.

Kursen ger dig goda kunskaper om mallar, objekt- och symbolhantering, redigeringsmöjligheter och de ritverktyg som de olika programmen erbjuder. Att arbeta i ElCAD-system förutsätter inte att man kan AutoCAD och kursen bygger således inte på gymnasiets CAD-kurser.

9. Arbetsmiljö och entreprenadjuridik

Yh-poäng: 20

Kursen syftar till att ge den studerande fördjupad kunskap om olika entreprenadformer. Studenten ska dessutom ges kompletterande kunskaper inom avtalsrätt och entreprenadjuridik och bland annat ingår AMA, AB (i synnerhet ABK och ABT). Även arbetsmiljö, arbetsmiljöverkets regler och arbetsgivarens ansvar behandlas.

Lagar, elsäkerhetsföreskrifter och normer som reglerar elsäkerhet i allmänhet och  eldistribution/produktion i synnerhet inkluderas i kursen.

År 2

1. Kontrollutrustningar

Yh-poäng: 15

De studerande får övergripande kunskap om kontrollutrustningar för styrning och skydd av anläggningar inom eldistribution. Målet med kursen är att de studerande framförallt ska tillgodogöra sig kunskaper om skydd och styrning av elnät för distribution, lokal kontrollutrustning, reläskydd, fjärrkontroll, driftcentraler och strömförsörjning.

2. Elenergi och miljöaspekter

Yh-poäng: 10

Kursen behandlar energikällor för elkraftproduktion (såsom vind, vatten, sol, vågor) samt utvinning av energirika bränslen (såsom kärnkraft, kolkraft, oljekraft, värmekraft). Den studerande får övergripande kunskaper om elförsörjningssystemets uppbyggnad ur ett energiperspektiv, hur elenergi framställs och vilka energikällor som används i nutid.

Vidare ges en inblick i energiforskningsläget och vilka energikällor som kan komma att användas eller omvandlas inom den närmaste framtiden inom anläggningar för elkraftproduktion. Kursen tar även upp energifrågan på längre sikt och den studerande ges kunskaper om vilka olika miljökonsekvenser som är förknippade med elkonsumtion.

3. LIA 1

YH-poäng: 50

Syftet med LIA 1 är att de studerande ska få en inblick i vilka yrkesroller som finns inom elkraft. Ett centralt moment för kursen är att de studerande deltar i det praktiska arbetet och utifrån handledning utvecklar sin förståelse för elanläggningens funktion och tillhörande säkerhetsaspekter.

4. Byggkonstruktion av elanläggningar

Yh-poäng: 5

Kursen syftar till att ge dig en övergripande förståelse för de bygg- och anläggningstekniska lösningar som yrkesrollen kräver

Kursen ger även en introduktion till EBRs uppbyggnad och innehåll tex. KJ41:15, K25.

5. Projektering av eldistributionsanläggningar

Yh-poäng: 30

Kursen ska ge de studerande tillämpbara kunskaper i projektering för eldistributionsanläggningar. De studerande ges färdigheter i att utföra beräkningar, beredning, kalkylering, och att använda projekteringsverktyget EBR som grund för konstruktionsval samt dimensionering. Kursen behandlar också aspekter som planering, dokumentation, miljö, energieffektivisering och anläggningssäkerhet hos elanläggningar.

Dessutom ges studenten kunskaper inom utredning och det förberedande arbete som föregår installation. Efter kursen ska den studerande kunna lösa problem och vanligt förekommande uppgifter inom projektering. Kursen genomförs på ett sådant sätt att de studerande praktiskt får utföra momenten med handledning.

6. Smarta elnät, automation och PLC-system

Yh-poäng: 15

Kursen ger dig övergripande kunskaper inom området Smarta Elnät och behandlar bl.a

 • Begreppet smarta elnät
 • Hur smarta elnät kan effektivisera effektbalansen
 • Olika typer av energilager såsom batterianläggningar
 • Smart övervakning/prediktivt underhåll
 • Den senaste forskningen inom smarta elnät
 • Utvecklingen inom området smarta elnät, inklusive utmaningar och lösningar för framtida energibehov
 • Automationsteknik
 • Styr-, regler- och övervakningssystem

7. LIA 2

Yh-poäng: 55

Syftet med LIA 2 är att de studerande ska praktisera tillgodogjorda kunskaper som medarbetare i pågående projekt och fördjupa sina kunskaper och färdigheter från de teoretiska kurserna samt de erfarenheter som inhämtats under utbildningen och LIA 1.

8. Examensarbete

Yh-poäng: 20

Studerande ska enskilt eller i grupp genomföra ett projekt med sådan inriktning att de färdigheter och kunskaper som förvärvats under studietiden examineras. Arbetet är utformat så att studenten ges stort utrymme att själv forma och leda sitt projekt. Projektet ska vara relevant för utbildningen inom området för elkraft och eldistribution.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser och 20%-regeln. Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare

Veronica Liiv
Mejla mig

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

YH Praktik 20 veckor Distans 2 år 400 YH-poäng

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär