HemByggutbildningarByggnadsingenjör Digitalt Byggande - distans
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Praktik 20 veckor Distans 2 år 400 YH-poäng

Byggnadsingenjör Digitalt Byggande – distans

Utbilda dig inom digitalt byggande på distans

Ansökan:
Öppen
Ansökan stänger:
2 maj 2024
Sista kompletteringsdag:
10 juni
Utbildningsstart:
Augusti 2024
Utbildningslängd:
2 år
YH-poäng:
400
Plats:
Distans
Fysiska träffar:
4
Antagningskrav:
Grundläggande behörighet och Matematik 2/B, Engelska 2/B, Svenska 2/B

Överblick

Antagningskrav

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Byggbranschen och anläggningsdelen har ett mycket stort generellt rekryteringsbehov de närmaste åren. Speciellt stor är efterfrågan av den kompetens som behövs i den digitaliseringsprocess som byggbranschen befinner sig i.
En byggnadsingenjör inom digitalt byggande behöver både bred kunskap inom byggteknik, specialiserade kunskaper inom digitalisering av byggbranschen, BIM-verktyg och projektekonomi, allt det här får du lära dig i utbildningen.

I utbildningen byggnadsingenjör digitalt byggande på distans ges du möjlighet att förstå och förklara byggprocessens alla olika skeden, där du självständigt ska kunna välja arbets- och projektmetodik för att kunna skapa en effektiv produktion. Du får kunskap om byggproduktionen ur ett digitalt, tekniskt-, ekonomiskt-, miljö- och logistikmässigt perspektiv.

Utbildningen

I utbildningen byggnadsingenjör distans behövs både bred kunskap inom byggteknik och specialiserade kunskaper inom digitalisering av byggbranschen vilket du bland annat läser i kurserna BIM-verktyg och samordning, projektekonomi, KMA och juridik.

Att studera på distans

Utbildningen är på heltid och du behöver lägga cirka 40 timmar i veckan på dina studier. Du förväntas delta aktivt i projektarbeten, föreläsningar och seminarier.

Utbildningen har 4 inplanerade fysiska träffar där varje träff är 1-2 heldagar med fokus på bland annat branschträffar, tentamen och studiebesök. De flesta av utbildningens examinerade momenten är i grupp med obligatorisk närvaro under dagtid. Du som student kommer att tillhöra en basgrupp där du förväntas delta aktivt under hela utbildningen.

Lärande i Arbete (LIA)

En fjärdedel av din utbildning är förlagd på en verklig arbetsplats. Där får du, under erfaren handledning, omsätta teori i praktisk arbetslivserfarenhet och utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Dessutom får du chansen att lära dig mer om vilka utmaningar som finns i yrkesrollen, skaffa värdefulla kontakter och lära känna branschen på ett djupare plan. 

På Nackademin har vi en unik närhet till anställande företag och du får en mycket relevant kunskap, eftersom näringslivet medverkar i både innehåll, upplägg och lärande. Genom LIA (praktik på arbetsplats) så fungerar Nackademin också som en självklar rekryteringsbas, och våra elever har gott rykte i branschen.

Två gånger per år anordnar Nackademin sina Branschdagar där du som student får möjlighet att träffa och nätverka med företag inom branschen. Det är ett unik tillfälle att knyta kontakter för en framtida LIA-praktik, och en potentiell anställning.

%

Yrkesroller efter utbildningen

Yrkesrollerna som denna utbildning leder fram till innebär ett omväxlande arbete med både analytiskt/administrativt arbete på kontor och arbetsledning ute på byggprojekten. Olika yrkesroller har olika fördelning mellan dessa arbetsmoment.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som:

 • Digital byggnadsprojektör
 • Arbetsledare
 • Byggnadsingenjör digitalt byggande
 • Entreprenadingenjör
 • Produktionsledare

Intervjuer

Liknande utbildningar

Arbetsledare Bygg och Anläggning

1,5 år
Satellitutbildning

Byggnadsingenjör ROT

2 år
Platsbunden

Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning: Grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet:
 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

  Alla våra utbildningar bedrivs på svenska. För att du ska kunna genomföra utbildningen krävs det väldigt goda kunskaper i det svenska språket både skriftligt och muntligt.

  Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

 

Särskilda förkunskaper krävs i följande kurser:
Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

 • Matematik 2/B (Du behöver ha godkända betyg i antingen matematik 2a, 2b eller 2c. Motsvarar även matematik B)
 • Engelska 6
 • Svenska 2

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att bli behörig till utbildningen,

BIM-verktyg och samordning

Yh-poäng: 45

Kursen ger förståelse för hur BIM som arbetsmetod kan implementeras i organisationer, i olika skeden och bland olika aktörer i byggbranschen.

Kursen ger färdigheter i att hantera vanligt förekommande digitala program för modellhantering, samordning på byggarbetsplatsen, visualiseringar av BIM-modeller, samt projektering med objektbaserat BIM-verktyg.

Affärsmannaskap

Yh-poäng: 10

Under denna kurs lär du dig att förstå innebörden av affärsmannaskap kopplat till det personliga agerandet och ansvaret att bidra till varje verksamhets resultat och lönsamhet på både kort och lång sikt. Du får också träna på genomförandet av en säljprocess, samt ha en förståelse för att säljarbetet sker direkt eller indirekt, i varje roll, oavsett ansvar och funktion.

Byggprocessen

Yh-poäng: 20

Kursens syfte är att ge en introduktion och inblick i byggprocessens olika skeden utifrån ett digitaliseringsperspektiv. Kursen ska ge kunskaper om samverkansprojekt, tidsplanering, informationsflöden och hantering av data och dokumentationsteknik.

Byggteknik

Yh-poäng: 40

Kursens syfte är att du ska utveckla dina tidigare kunskaper och färdigheter i väsentliga områden inom byggteknik.

Kursens mål är att du ska få grundläggande kunskaper i materiallära, mätteknik och utsättning samt byggnadsfysik, men även kunna tolka ritningar, förstå installationer samt lära dig om skillnader i krav mellan äldre och modernare byggteknik.

Digitalisering av byggbranschen

Yh-poäng: 20

Syftet är att du ska få en förståelse för digitalisering inom byggbranschen och hur detta påverkar byggprocessen och hur digitalisering av byggbranschen är en avgörande faktor för dess framtida utveckling. Du ska förstå hur digital byggprocessledning kan effektivisera byggandet av bostäder och infrastruktur samt möjliggöra en mer hållbar samhällsutveckling med klimatmål och kostnadseffektivt byggande i fokus.

Målet är att du förstår syftet med digitalisering av byggbranschen, vilka resultat man kan uppnå genom digitalisering samt hur digitalisering kan bidra till en ökad innovationskraft inom byggbranschen.

Du ska även få förståelse för en arbetsledares roll och arbetsuppgifter hur denne kan bidra med en digitalisering av byggbranschen.

KMA Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Yh-poäng: 15

Kursen ger förståelse för systematiskt kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbete samt metoder för hantering och verktyg för dokumentation av detta. 

Målet är att du ska kunna medverka i KMA-arbetet och följa riktlinjer och regelverk både i handling och dokumentation. Du ska även kunna delta i skyddsronder samt följa upp säkerhetsföreskrifter och -rutiner samt verka för förbättringsarbete vid brister i rutiner i syfte att undvika arbetsplatsolyckor. 

Ledarskap och kommunikation

Yh-poäng: 25

Syftet är att du ska utveckla specialiserade kunskaper och färdigheter i att samordna och leda arbetslag samt kommunicera och samverka med olika intressenter i genomförandet av ett bygg- och anläggningsprojekt. 

Målet är att du ska kunna använda olika metoder och verktyg för att utveckla sina kunskaper inom ledarskap, konflikthantering och problemlösning i grupp. Vidare ska du få kunskap om olika ledarstilar och -tekniker, kommunikationsmetoder för olika sammanhang och målgrupper, samt hur det sociala samspelet påverkar arbetsmiljön. 

Logistik

Yh-poäng: 25

Kursens syfte är att du ska utveckla specialiserade kunskaper och färdigheter i planering och logistiksamordning på arbetsplatsen och ha insikt om arbetsplatsdispositionens betydelse. 

Kursens mål är att du har verktyg för att medverka i logistiksamordning och arbetsplatsplanering. 

Projektekonomi och entreprenadjuridik

Yh-poäng: 40

Kursens syfte är att du ska få en inblick i entreprenadjuridik och olika entreprenadformer samt insikt om lagar och regelverk som påverkar byggprojekt. Du ska även utveckla färdighet i prognosarbete och ha kunskap om verktyg vid ekonomiska kostnadsförändringar. 

Kursens mål är att du ska kunna leda arbetet med kännedom om juridiska avtal och med ekonomisk insikt. 

Punktmoln och VR

Yh-poäng: 10

Kursens syfte är att ge insyn i hur punktmoln och VR för närvarande tillämpas i byggbranschen och dess framtida utvecklingsmöjligheter.

Målet är att du ska få kunskaper om och färdigheter i att skapa punktmoln, bearbeta samt använda som underlag för projektering. Vidare får du färdighet i att konvertera och exportera BIM-modeller för användning i VR-miljö.

LIA

Yh-poäng: 100

Kursen syftar till att du utvecklar kunskap om och förståelse för att självständigt kunna utföra kvalificerade arbetsuppgifter inom bygg och anläggningsbranschen med hjälp av relevanta arbetsmetoder. Kursen knyter till stora delar ihop utbildningens läranderesultat och du får applicera kunskaperna i praktisk tillämpning. Läranderesultaten för kunskaper kommer löpande och behandlas under LIA- perioden. I den LIA- arbetsbeskrivning som skrivs med handledaren inför LIA säkerställs att kursens moment är relevanta för utbildningen. 

Examensarbete

Yh-poäng: 30

Kursens syfte är att du utifrån kunskap om digital transformation i byggbranschen ska genomföra ett verkligt digitaliseringsprojekt med alla dess moment. Kursen visar på att olika förutsättningarna för digitalisering råder i branschen och olika möjligheter som finns för att implementera digitala arbetssätt. Kursen pekar även på vanliga brister och strukturer som kan försvåra arbetet 

Kursens mål är att du genomför ett digitaliseringsprojekt utifrån vedertagen metodik för planering, samordning och informationshantering. 

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser och 20%-regeln. Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare

Kontakta mig om du har specifika frågor om kursinnehåll.

Sarmad Fatih
Mejla mig

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

YH Praktik 20 veckor Distans 2 år 400 YH-poäng

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär