HemByggutbildningarJärnvägsingenjör
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Praktik 20 veckor Solna 2 år 400 YH-poäng

Järnvägsingenjör

Utbilda dig till anläggningsingenjör med inriktning mot järnväg.

Ansökan:
Öppen
Ansökan stänger:
2 maj 2024
Sista kompletteringsdag:
10 juni
Utbildningsstart:
Augusti 2024
Utbildningslängd:
2 år
YH-poäng:
400
Plats:
Solna
Antagningskrav:
Grundläggande behörighet och Matematik B/2, Svenska B/2

Överblick

Antagningskrav

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Vill du jobba med ett järnvägsnät som räcker till Hong Kong? Är du nyfiken på hur järnvägen fungerar som transportsystem – ur ett tekniskt, ekonomiskt, miljö- och trafiksäkerhetsmässigt perspektiv? Är du intresserad av teknik och vill lära dig om BEST – Ban-, El-, Signal- och Teleteknik?

Att arbeta som järnvägsingenjör kan vara lite som att lägga omfattande och komplexa pussel, där små detaljer skapar en betydligt större helhet. Oavsett om du jobbar inom ett avgränsat område som till exempel underhållsingenjör eller du har avancerat till arbetsledare, så handlar det i stort om givna ramar av politiska beslut, lagar och förordningar – som kräver såväl tekniska, ekonomiska och praktiska lösningar, ner till minsta säkring.

Utbildningen

I YH-utbildningen Järnvägsingenjör får du lära dig saker som allmän och tillämpad underhållsteknik av järnvägen, spårgeometri, tågdrift och om järnvägens kraftförsörjning och elsystem. Du kommer lära dig att utforma ett drift- och underhållsprojekt från planeringsskedet till genomförande och uppföljning.

Vare sig du redan är i branschen eller inte så har du här chansen att på två korta år skaffa dig en riktigt bra och attraktiv utbildning som järnvägsingenjör. Du kommer att få lära dig grundläggande järnvägsteknik, om transportsystem, brotyper, spårgeometri och geotekniska förutsättningar. Förutom BEST ingår också miljöteknik, arbetsmiljö, kvalitetskrav och säkerhet.

Med hjälp av användbara delar ur Officepaketet kommer du att få lära dig kalkylering, rapportskrivning samt att beräkna och visa data i Excel. Vi kommer att räkna matte för att formulera, analysera och lösa en del av de matematiska problem som kan uppstå under projektets utveckling, och vi går igenom grundläggande ekonomikunskap för att kunna ta fram anbuds- och förfrågningsunderlag samt ansvara vid prissättning. Du lär dig också om ledarskap och relevant juridik och upphandling.

Samhällets krav på transporter ökar ständigt och därmed också investeringarna i infrastruktur för bland annat järnvägstrafik. Flera nya och betydande satsningar planeras och behovet av ingenjörer är mycket stort inom till exempel järnvägssignalering, anläggningsprojektering, säkerhetssystem, liksom inom planering av järnvägar, tågtrafik och transporter med järnväg. I kombination med att de sista av den ansenliga gruppen 40-talister nu går i pension så är det nu stor brist på bygg- och anläggningsingenjörer, speciellt när det gäller ledande positioner. Det ökade behovet förutspås gälla för åtminstone de närmaste tio åren.

Lärande i Arbete (LIA)

En fjärdedel av din utbildning är förlagd på en verklig arbetsplats. Där får du, under erfaren handledning, omsätta teori i praktisk arbetslivserfarenhet och utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Dessutom får du chansen att lära dig mer om vilka utmaningar som finns i yrkesrollen, skaffa värdefulla kontakter och lära känna branschen på ett djupare plan. 

På Nackademin har vi en unik närhet till anställande företag och du får en mycket relevant kunskap, eftersom näringslivet medverkar i både innehåll, upplägg och lärande. Genom LIA (praktik på arbetsplats) så fungerar Nackademin också som en självklar rekryteringsbas, och våra elever har gott rykte i branschen.

Två gånger per år anordnar Nackademin sina Branschdagar där du som student får möjlighet att träffa och nätverka med företag inom branschen. Det är ett unik tillfälle att knyta kontakter för en framtida LIA-praktik, och en potentiell anställning.

%

Yrkesroller efter utbildningen

Som järnvägsingenjör kan du arbeta som konsult eller anställd på ett och samma företag, på en mindre eller en väldigt stor arbetsplats, inne på ett kontor, ute på ett bygge eller både och. Det är ett omväxlande, varierande, stimulerande och socialt arbete där du använder såväl teoretiska som praktiska färdigheter, och du får utlopp för både kreativitet och innovation. Du kommer att arbeta med delar av järnvägsnätet (eller andra spår) i Sverige som med sina 16 500 km räls räcker hela vägen till Hong Kong!

Efter utbildningen Järnvägsingenjör kan du bland annat att jobba som:

 • Underhållsingenjör järnväg
 • Arbetsledare, drift och underhåll
 • Arbetsledare, nyinvestering och reinvestering
 • Entreprenadingenjör (spårmiljö)
 • Projektör inom BEST

Intervjuer

Liknande utbildningar

Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning: Grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet:
 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

  Alla våra utbildningar bedrivs på svenska. För att du ska kunna genomföra utbildningen krävs det väldigt goda kunskaper i det svenska språket både skriftligt och muntligt.

  Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

 

Särskild behörighet:

 • Svenska B/2
 • Matematik 2/B (Du behöver ha godkända betyg i antingen matematik 2a, 2b eller 2c. Motsvarar även matematik B)

Saknar du behörighet?

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att bli behörig till utbildningen.

År 1

 

Affärsmannaskap

Yh-poäng: 15

Syftet med kursen är att du ska förstå innebörden av Affärsmannaskap kopplat till det personliga agerandet och ansvaret att bidra till varje verksamhetsresultat och lönsamhet på både kort och lång sikt.

Mål: Kursens mål är att du ska förstå hur det personliga agerandet och den egna kommunikationen påverkar kundens uppfattning och relation till företaget samt kopplingen till företagets slutliga resultat och lönsamhet. Vidare ska kursen även ge dig förmågan att identifiera nuvarande och framtida kompetensbehov i branschen och aktivt förstå och kunna ta ansvar för sitt eget framtida kompetensutvecklingsbehov

Järnvägsteknik

Yh-poäng: 30

Kursen ska ge god kunskap om hela järnvägssystemets funktion – tekniskt, organisatoriskt, ekonomiskt och lagstiftningsmässigt. Vidare behandlas det tekniska samspelet mellan fordonen och banan, olika anläggningars prestanda och kapacitet och järnvägens säkerhetsprinciper.

Banteknik

Yh-poäng: 30

Du kommer att få gedigna kunskaper om banans delar (undergrunden, underbyggnaden, ballasten, spåret och växlarna), vilka underhållstoleranser som gäller, solkurvors uppkomst mm. Tonvikten ska läggas vid banöverbyggnaden.

Järnvägssäkerhet

Yh-poäng: 15

Kursen ger dig kunskaper om arbete i spårmiljö. Kursen ska leda till behörighet att vistas i spårmiljö och du får i denna kurs även kunskaper om alla de arbetsmiljöaspekter som är relevanta för planering av verksamheter i banan. Vidare behandlas järnvägens säkerhetssystem.

Elteknik

Yh-poäng: 30

Kursen ger dig kunskaper om ellära, elektriska mätningar och beräkningar ur ett järnvägsperspektiv: fokus ligger på kontaktledningsanläggningar och system för distribution av elkraft till banans olika delar. Vidare ingår orientering om kraftförsörjningsanläggningarnas teknik, t.ex. omformar- och omriktarstationer.

Teleteknik

Yh-poäng: 10

Syftet med kursen är att ge dig förståelse för teleteknikens betydelse för järnvägsdriften samt kunskap om kvalitetssäkring genom egenkontroll i form av utarbetande av kvalitets- och kontrollplaner.
Du får  kunskap om järnvägsdriftens teletekniska anläggningar och hur dessa samarbetar med andra teknikområden inom järnvägen: ban-, el-, signal- och kanalisationsteknik.

Signalteknik

Yh-poäng: 25

Kursen ger dig kunskaper i signalteknik, med fokus på uteanläggningar (spårledningar, vägskydd, växeldriv, signaler, FJB, ATC, ERTMS/ETCS). Vidare ger kursen kunskaper om tekniken i de moderna datorställverken.

Underhållsteknik

Yh-poäng: 20

Du kommer att få kunskaper om resursbehov, produktivitet och produktionskostnader för ett antal arbeten (kostnadskalkylering av olika underhållsaktiviteter). Kursen ger dig färdigheter i att bland annat upprätta tid-s och resursplanering i BEST-projekt samt planera drift och underhållsaktiviteter.

Tillståndskontroll

Yh-poäng: 15

Kursen ger dig kunskaper om alla de kontrollprogram och kontrollmetoder som kan vara aktuella för bedömning av järnvägsanläggningens underhållsstatus samt gällande regelverk. I kursen ingår bearbetning och tolkning av mätresultat.

Engelskt fackspråk

Yh-poäng: 5

I denna kurs får du kunskaper inom engelska termer och uttryck som du kommer att stöta på i ditt framtida yrkesliv inom järnvägen. Målet är att du på engelska ska kunna delta i upphandlingsprocessen och kommunicera med andra aktörer som deltar i olika samverkansprojekt.

Entreprenadjuridik och upphandling

Yh-poäng: 10

Efter kursen kommer du att ha kunskaper om den lagstiftning som gäller vid upphandling av järnvägsentreprenad och hur inköp och upphandling sker inom näringslivet så att du i ditt yrkesliv kommer att kunna göra kunna göra en upphandling på ett korrekt sätt. Du lär dig också om de juridiska dokument och standarder som gäller vid entreprenader inom järnvägsproduktion.

År 2

 

CAD och BIM-metodik

Yh-poäng: 25

Kursen ger dig kunskaper och färdigheter i att tolka, producera och samordna ritningar med hjälp av de CAD-program som används inom BEST samt ge kännedom om regler för symboler, linjetyper, text och målsättning. Efter kursen kommer du bland annat att ha färdigheter i att producera järnvägsspecifika 3D-celler utifrån typritningar.

Kanalisation

Yh-poäng: 10

LIA 1

Yh-poäng: 50

LIA1 bygger vidare på kunskaper som inhämtats det första året. Före LIA 1 har man bl.a. gått igenom olika aspekter av drifts- och underhållsfrågor: de olika ingående teknikslagen, ekonomi, kontraktsvillkor. Under handledning av ansvarig handledare fördjupar du dina kunskaper i en praktisk situation och lär dig hantera utmaningar och frågor i det dagliga arbetet.

Examensarbete

Yh-poäng: 20

I ett specifikt ämne inom underhållsverksamheten skall du genomföra ett examensarbete av utredande karaktär. Kursen syftar till att utveckla din förmåga att planera, genomföra, presentera samt argumentera för en undersökning eller arbetsuppgift inom ett järnvägsanknutet projekt.

Arbetsledning och projektkunskap

Yh-poäng: 20

Efter kursen kommer du att ha kunskap om vilka verktyg, metoder och relationer inom projekt- och arbetsledning som utgör framgångsfaktorer vid genomförande av olika järnvägsprojekt och ha kunskaper inom arbetsrätt och ekonomistyrning. Vidare ska den studerande ha kunskaper om modern management-teori samt hur ett projekt drivs från start till mål inom de kostnads-, tids- och kvalitetsramar som är definierade.

Järnvägsprojektering (valbar kurs)

Yh-poäng: 20

I den här kursen får du förståelse för sambanden mellan ban-, el-, signal-, och teleteknik (BEST) vid projektering inom järnväg.
Du får fördjupade kunskaper i projektering för spårbunden trafik, samt kompetens i att utföra en enklare projektering inom ban-, el-, signal-, och teleteknik (BEST). Kursen bygger på tidigare inhämtade kunskaper inom de olika grenarna bana, el, signal och tele samt CAD och BIM-metodik.

Underhållsteknik för arbetsledare (valbar kurs)

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är att ge dig kunskaper om på vilket sätt kontroll av analyser och utvärderingar är förutsättningar för en hållbar, säker och ekonomiskt försvarbar infrastruktur.

LIA 2

Yh-poäng: 50

LIA2 är en integrerad del av utbildningen och bygger vidare på de teoretiska kurserna samt erfarenheterna inhämtade under LIA1. Under LIA2 kommer du att praktisera tillgodogjorda kunskaper som medarbetare i pågående projekt. Fokus ligger på att du ska applicera dina fördjupade kunskaper i arbetsprocessen för drift- och underhåll (planering, genomförande och uppföljning) i de dokument som styr samt övriga processer, och rutiner.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser och 20%-regeln. Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare Järnvägsingenjör

Kontakta mig om du har specifika frågor om kursinnehåll.

Eva Johnsson
Maila mig

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

YH Praktik 20 veckor Solna 2 år 400 YH-poäng

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär