HemByggutbildningarJärnvägsingenjör
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-to kl 10-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00 (vardagar kl. 9-13)
expeditionen@nackademin.se

Besökstider:
Måndag 9:00-13:00
Tisdag: 8:00-10:00
Onsdag: 8:00-10:00
Torsdag: 9:00-13:00
Fredag: 8:00-10:00

Expeditionen ligger på plan 4.

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

YH Praktik 20 veckor Stockholm 2 år

Järnvägsingenjör

Utbilda dig till anläggningsingenjör med inriktning mot järnväg.

Utbildningen startar augusti 2021, ansökan öppnar den 11/1-2021.  Gör en intresseanmälan så håller vi dig informerad.  

Sista kompletteringsdag:
14 juni
Utbildningslängd:
2 år
YH-poäng:
400
Plats:
Solna

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Vill du jobba med ett järnvägsnät som räcker till Hong Kong? Är du nyfiken på hur järnvägen fungerar som transportsystem – ur ett tekniskt, ekonomiskt, miljö- och trafiksäkerhetsmässigt perspektiv? Är du intresserad av teknik och vill lära dig om BEST – Ban-, El-, Signal- och Teleteknik?

På Yh-programmet Järnvägsingenjör får du lära dig saker som allmän och tillämpad underhållsteknik av järnvägen, spårgeometri, tågdrift och om järnvägens kraftförsörjning och elsystem. Du kommer lära dig att utforma ett drift- och underhållsprojekt från planeringsskedet till genomförande och uppföljning.

Att arbeta som järnvägsingenjör kan vara lite som att lägga omfattande och komplexa pussel, där små detaljer skapar en betydligt större helhet. Oavsett om du jobbar inom ett avgränsat område som till exempel underhållsingenjör eller du har avancerat till arbetsledare, så handlar det i stort om givna ramar av politiska beslut, lagar och förordningar – som kräver såväl tekniska, ekonomiska och praktiska lösningar, ner till minsta säkring.

Är du intresserad av den utbildningen Järnvägsingenjör? Då kanske även den här utbildningen är någonting för dig:

Tips! Läs intervjun med nuvarande studenten Zandra Björk som lämnade restaurangvärlden för att utbilda sig till Anläggningsingenjör med inriktning Järnväg.

 

Har du redan 3 års yrkeserfarenhet inom byggbranschen som arbetsledare eller entreprenadingenjör? Då kanske vidareutbildningen till Platschef är någonting för dig. Läs mer här:

 

Yrkesroller efter utbildningen

Som järnvägsingenjör kan du arbeta som konsult eller anställd på ett och samma företag, på en mindre eller en väldigt stor arbetsplats, inne på ett kontor, ute på ett bygge eller både och. Det är ett omväxlande, varierande, stimulerande och socialt arbete där du använder såväl teoretiska som praktiska färdigheter, och du får utlopp för både kreativitet och innovation. Du kommer att arbeta med delar av järnvägsnätet (eller andra spår) i Sverige som med sina 16 500 km räls räcker hela vägen till Hong Kong!

Efter utbildningen Järnvägsingenjör kan du bland annat att jobba som:

 • Underhållsingenjör järnväg
 • Arbetsledare, drift och underhåll
 • Arbetsledare, nyinvestering och reinvestering
 • Entreprenadingenjör (spårmiljö)
 • Projektör inom BEST

Utbildningen

Samhällets krav på transporter ökar ständigt och därmed också investeringarna i infrastruktur för bland annat järnvägstrafik. Flera nya och betydande satsningar planeras och behovet av ingenjörer är mycket stort inom till exempel järnvägssignalering, anläggningsprojektering, säkerhetssystem, liksom inom planering av järnvägar, tågtrafik och transporter med järnväg. I kombination med att de sista av den ansenliga gruppen 40-talister nu går i pension så är det nu stor brist på bygg- och anläggningsingenjörer, speciellt när det gäller ledande positioner. Det ökade behovet förutspås gälla för åtminstone de närmaste tio åren.

Vare sig du redan är i branschen eller inte så har du här chansen att på två korta år skaffa dig en riktigt bra och attraktiv utbildning som järnvägsingenjör. Du kommer att få lära dig grundläggande järnvägsteknik, om transportsystem, brotyper, spårgeometri och geotekniska förutsättningar. Förutom BEST ingår också miljöteknik, arbetsmiljö, kvalitetskrav och säkerhet.

Med hjälp av användbara delar ur Officepaketet kommer du att få lära dig kalkylering, rapportskrivning samt att beräkna och visa data i Excel. Vi kommer att räkna matte för att formulera, analysera och lösa en del av de matematiska problem som kan uppstå under projektets utveckling, och vi går igenom grundläggande ekonomikunskap för att kunna ta fram anbuds- och förfrågningsunderlag samt ansvara vid prissättning. Du lär dig också om ledarskap och relevant juridik och upphandling.

Att studera på Nackademin innebär att du studerar till ett yrke och inte ett ämne. Detta kräver av dig som student disciplin, stor drivkraft och eget ansvar för dina studier. Du ansvarar själv för dina studier och vi ger dig förutsättningar för att lyckas! Utbildningen bedrivs på heltid men vissa dagar är förlagda för självstudier. Dessa dagar kan till exempel vara till för att du på egen hand ska kunna fördjupa dig inom de områden i utbildningen som du önskar få mer kunskap inom.

Vänligen observera följande:

Inom utbildning Järnvägsingenjör läser du järnvägssäkerhet. För att få behörighet att vistas på spår gäller särskilda språk- och hälsokrav, läs mer här.

Om du t ex har nedsatt hörsel eller är färgblind kan det innebära att du inte kan bli behörig. Det är viktigt att känna till detta innan du påbörjar din utbildning. Hälsoundersökning kommer att erbjudas inom ramen för utbildningen men enbart för dem som är antagna. Är du osäker kan du själv bekosta och göra en trafikmedicinsk undersökning hos t ex Previa innan du påbörjar utbildningen.

OBS! Detta utgör inte ett hinder för den som siktar in sig på arbete i branschen utanför spårområdet.

I utbildningen Järnvägsingenjör ingår bland annat:

 • Arbetsledning och projektkunskap
 • Banteknik
 • Elteknik
 • Järnvägsteknik
 • Signalteknik

Arbetsledning och projektkunskap

Yh-poäng: 25

Efter kursen kommer du att ha kunskaper inom vilka verktyg, metoder och relationer inom projekt- och arbetsledning som utgör framgångsfaktorer vid utförande av banarbete och kunna tillämpa dessa praktiskt. Kursen lägger vikt vid att uppmärksamma metoder som motverkar könsdiskriminering och främjar mångfald. Kursen ger dig också kunskaper om modern management-teori samt hur ett projekt drivs från start till mål inom de kostnads-, tids- och kvalitetsramar som är definierade.

Banteknik

Yh-poäng: 30

Du kommer att få gedigna kunskaper om banans delar (undergrunden, underbyggnaden, ballasten, spåret och växlarna), vilka underhållstoleranser som gäller, solkurvors uppkomst mm. Tonvikten ska läggas vid banöverbyggnaden.

CAD och BIM-metodik

Yh-poäng: 25

Kursen ger dig kunskaper och färdigheter i att tolka, producera och skriva ut ritningar med hjälp av de CAD-prgram som används inom BEST samt ge kännedom om regler för symboler, linjetyper, text och målsättning. Efter kursen kommer du bland annat att ha färdigheter i att producera järnvägsspecifika 3D-celler utifrån typritningar.

Elteknik

Yh-poäng: 30

Kursen ger dig kunskaper om ellära, elektriska mätningar och beräkningar ur ett järnvägsperspektiv: fokus ligger på kontaktledningsanläggningar och system för distribution av elkraft till banans olika delar. Vidare ingår orientering om kraftförsörjningsanläggningarnas teknik, t.ex. omformar- och omriktarstationer.

Engelskt fackspråk

Yh-poäng: 5

I denna kurs får du kunskaper inom engelska juridiska termer och uttryck som du kommer att stöta på i ditt framtida yrkesliv inom järnvägen. Målet är att du på engelska ska kunna delta i upphandlingsprocessen och kommunicera med andra aktörer som deltar i olika samverkansprojekt.

Entreprenadjuridik och upphandling

Yh-poäng: 15

I denna kurs får du kunskaper i hur inköp och upphandling sker inom näringslivet så att du i ditt yrkesliv kommer att kunna görakunna göra en upphandling på ett korrekt sätt. Du lär dig också om de juridiska dokument och standarder som gäller vid entreprenader inom järnvägsproduktion.

Examensarbete

Yh-poäng: 30

I ett specifikt ämne inom underhållsverksamheten skall du genomföra ett examensarbete av utredande karaktär. Kursen syftar till att utveckla din förmåga att planera, genomföra, presentera samt argumentera för en undersökning eller arbetsuppgift inom ett järnvägsanknutet projekt.

Järnvägssäkerhet

Yh-poäng: 15

Kursen ger dig kunskaper om arbete i spårmiljö. Utbildningen ska leda till behörighet att vistas i spårmiljö och du får i denna kurs även kunskaper om alla de arbetsmiljöaspekter som är relevanta för planering av verksamheter i banan. Vidare behandlas järnvägens säkerhetssystem principiellt men ingående.

Järnvägsteknik

Yh-poäng: 30

Kursen ska ge god kunskap om hela järnvägssystemets funktion – tekniskt, organisatoriskt, ekonomiskt och lagstiftningsmässigt. Vidare behandlas det tekniska samspelet mellan fordonen och banan, olika anläggningars prestanda och kapacitet och järnvägens säkerhetsprinciper.

LIA 1

Yh-poäng: 50

LIA1 bygger vidare på kunskaper som inhämtats det första året. Före LIA 1 har man bl.a. gått igenom olika aspekter av drifts- och underhållsfrågor: de olika ingående teknikslagen, ekonomi, kontraktsvillkor. Under handledning av ansvarig handledare fördjupar du dina kunskaper i en praktisk situation och lär dig hantera utmaningar och frågor i det dagliga arbetet.

LIA 2

Yh-poäng: 50

LIA2 är en integrerad del av utbildningen och bygger vidare på de teoretiska kurserna samt erfarenheterna inhämtade under LIA1. Under LIA2 kommer du att praktisera tillgodogjorda kunskaper som medarbetare i pågående projekt. Fokus ligger på att du ska applicera dina fördjupade kunskaper i arbetsprocessen för drift- och underhåll (planering, genomförande och uppföljning) i de dokument som styr samt övriga processer, och rutiner.

Presentationsteknik

Yh-poäng: 5

Kursen ger dig färdighet att formulera och framföra budskap, relevanta för arbetet med planering och ledning av underhåll.

Signalteknik

Yh-poäng: 25

Kursen ger dig kunskaper i signalteknik, med fokus på uteanläggningar (spårledningar, vägskydd, växeldriv, signaler, FJB, ATC, ERTMS/ETCS). Vidare ger kursen kunskaper om tekniken i de moderna datorställverken.

Tillståndskontroll

Yh-poäng: 15

Kursen ger dig kunskaper om alla de kontrollprogram och kontrollmetoder som kan vara aktuella för bedömning av järnvägsanläggningens underhållsstatus samt gällande regelverk. I kursen ingår bearbetning och tolkning av mätresultat.

Teleteknik

Yh-poäng: 10

Syftet med kursen är att ge dig förståelse för teleteknikens betydelse för järnvägsdriften samt kunskap om kvalitetssäkring genom egenkontroll i form av utarbetande av kvalitets- och kontrollplaner.

Underhållsteknik 1

Yh-poäng: 20

Du kommer att få kunskaper om resursbehov, produktivitet och produktionskostnader för ett antal arbeten (kostnadskalkylering av olika underhållsaktiviteter). Kursen ger dig färdigheter i att bland annat upprätta tid-s och resursplanering i BEST-projekt samt planera drift och underhållsaktiviteter.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningskrav

Grundläggande behörighet:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Särskild behörighet:

 • Svenska B/2
 • Matematik B/2

Saknar du behörighet? Då kanske en preparandkurs är något för dig:

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser, reell kompetens och 20%-regeln.
Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare

jenny k

Utbildningsledare Järnvägsingenjör och Byggnadsingejör ROT.

Jenny.KvarbyEngvall@nackademin.se
073-682 34 71

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär