HemIT-utbildningarFrontend-utvecklare
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre kl 10-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

YH Praktik 22 veckor Stockholm 2 år

Frontend-utvecklare

Utbilda dig inom frontend-utveckling

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Den här utbildningen kommer inte att starta 2020.

Som Frontend-utvecklare arbetar du med presentationslagret – det man ser och använder när man surfar på en webbplats. Det gäller att skapa logisk och effektiv Frontend-kod för att göra sidorna så enkla, lättlästa, snabbladdade och användarvänliga som möjligt. Men de ska också fungera lika bra oavsett om man använder en webbläsare, smartphone eller surfplatta. Och det kräver specialistkompetens som det är brist på idag. Om du är intresserad av en bransch där ny metoder introduceras kontinuerligt, programmering och problemlösning – då kan det här vara utbildningen för dig!

Webbplatserna har utvecklats från att bara informera, till att idag vara dynamiska och interagerande. Sidornas gränssnitt ska också anpassas efter alla de sätt man vill komma åt dem på. Det handlar förstås om programmering och scripting. För att skapa interaktivitet och responsivt innehåll används en mix av JavaScript och ramverk, tillsammans med HTML och CSS.

Yrkesroller efter utbildningen

Webbutvecklare efterfrågas allt mer när fler företag säljer och marknadsför sina varor och tjänster på internet. Det är mycket stor efterfrågan på mjukvaru- och systemutvecklare på kort sikt, och det behövs minst 4000–5000 de närmaste åren. Även på lång sikt är bedömningen att det är mycket liten konkurrens om jobben på både 5 och 10 års sikt.

De flesta Frontend-utvecklarna söks av frontend-/kommunikations-/webbyråer, men även andra företag som söker intern kompetens, samt av IT-konsulter.

En frontend-utvecklare behöver både bred kunskap inom programmering och specialiserade kunskaper inom webbläsares förutsättningar, webbstandarder och specifikationer. Yrkesrollen kräver god problemlösnings- och kommunikationsförmåga då man i ett projekt samarbetar med olika discipliner både internt och med konsulter. Det kan handla om t ex UX-designers, backend-utvecklare, testare, designers och produktägare.

En stor del av utbildningen är förlagd på en arbetsplats. Tidigare studenter som har läst den här utbildningen har gjort LIA-praktik hos företag som Blocket, Chas Visual Management, Weahead, Bazooka, Digital Zetterberg, NetRelations och NetEnt.

 • Frontend-utvecklare
 • JavaScript-utvecklare
 • Webbutvecklare
 • Gränssnittsutvecklare

Utbildningen

Efter avslutad utbildning kommer du kunna förstå och förklara utvecklingsprocessens alla skeden och självständigt kunna välja arbets- och projektmetodik för att kunna skapa effektiv frontend-kod. Utbildningen ger dig kunskap i de specifika utvecklingsmiljöer, programspråk, riktlinjer och förutsättningar webben ställer.

Att studera på Nackademin innebär att du studerar till ett yrke och inte ett ämne. Detta kräver av dig som student disciplin, stor drivkraft och eget ansvar för dina studier. Du ansvarar själv för dina studier och vi ger dig förutsättningar för att lyckas!

Utbildningen bedrivs på heltid men vissa dagar är förlagda för självstudier. Dessa dagar kan tillexempel vara till för att du på egen hand ska kunna fördjupa dig inom de områden i utbildningen som du önskar få mer kunskap inom.

I utbildningen ingår bl a:

 • JavaScript: Det viktigaste i utbildningen bl a programmeringsmetodik och programmering i JavaScript, JavaScript kodning för frontend-utveckling, objektorientering och exekveringskontext av funktioner samt hur man hämtar data till en webbsida, typiska tillämpningar med JavaScript och skapa en interaktiv upplevelse på en webbsida.
 • Utvecklingsspråk som HTML och CSS
 • Agil projektmetodik
 • Frontend-arkitektur och kommunikation med olika API:er
 • Versionshanteringsverktyg, såsom Git
 • Relevanta backend-språk för interaktion med databaser och CMS-system
 • Installera och använda ett CMS för att kunna anpassa sin frontend-kod efter detta
 • Devops: flödet av leveranser
 • Skriva enhetstester och utföra enhetstestning av frontend-kod
 • Hantera grafikprogram för att konvertera och anpassa bildfiler för webben

Examensarbete

Yh-poäng: 35

Kursen ska utveckla din förmåga och kunskap att genomföra ett projekt från koncept till en
 färdig ”produkt” kopplad till ett område som är adekvat för det kommande yrket som Frontend-utvecklare.

Arbetet utförs självständigt eller i grupp antingen genom ett projekt vid skolan eller som ett
 utvecklingsprojekt i samarbete med ett företag. Du ska självständigt planera, söka 
information och kunskap och genomföra arbetet inom givna tidsramar.

Frontend-projekt

Yh-poäng: 40

Under den här kursen utför du flera realistiska frontend-projekt och får färdigheter i agil projektmetodik. Utefter en kravspecifikation kommer du att självständigt planera, utföra och utvärdera flera realistiska frontend-projekt.

Frontend-utveckling, introduktion och projektmetodik

Yh-poäng: 10

En introduktion till yrkesrollen och en frontend-utvecklares huvudsakliga arbetsuppgifter och roll i ett projekt. Du kommer att få grundläggande kunskaper kring terminologi, begrepp och programspråk relaterade till yrkesrollen som frontend-utvecklare. Kursen ger dig även kunskap om de yrkesroller som en frontend-utvecklare kommer att arbeta nära i olika projekt som designers, UX-designers, backend-utvecklare och projektledare.

Grafikverktyg

Yh-poäng: 15

Kursen syftar till att ge dig kunskaper i att kunna skapa grafiska resurser som krävs för olika hemsidor utifrån en designskiss. 
Studenten ska få grundläggande kunskaper i Photoshop. Med grundläggande kunskaper menas här; flytta, dölja och släcka lager, göra markeringar i verktyget för utklipp, spara grafiska resurser på ettwebbaserat sätt och på så sätt förstå hur bildformat hänger ihop med olika användningsområden.
 Kursen ger även en översikt av andra i branschen förekommande bildredigeringsprogram såsom t.ex. Pixelmator, Gimp eller Fireworks.

HTML och CSS

Yh-poäng: 35

Kursen ger grundläggande kunskaper om HTML och CSS, samt i hur HTML sammankopplas till CSS 
och andra resurser som t.ex. bilder.
 Du ska även få praktiska erfarenheter i att konvertera en designskiss, som är uppbyggd påsådant sätt som förväntas av branschen, till HTML och CSS.

Kursen ska dig kunskaper så att du kan skapa multikolumnlayout, navigation,
formulär och felsöka HTML och CSS. Du ska även efter avslutad kurs kunna tydliggöra funktioner av vissa HTML-taggar, såsom table-tagg samt kunna använda denna med tabulär data.

Du ska också få kunskaper om boxmodellen och floatmodellen, samt få ökad insikt i arbetsmetodiken “Progressive Enhancement”.
 Du kommer också att använda hjälpverktyg såsom SASS och LESS, samt lära dig att utöka CSS-språket med ytterligare funktionalitet, såsom variabler, funktioner och återanvändbara kodstycken
för att på sätt kunna göra CSS-koden mer lättarbetad.

Javascript 1

Yh-poäng: 35

Kursen ger dig basala kunskaper om JavaScript; om hur språket skrivs, hur
 det exekveras samt dess olika möjligheter och begränsningar. Du kommer också att lära dig olika datatyper i språket, såsom string, number, array, object,function, m.m.
 Kursen ska även behandla den miljön som JavaScript exekveras i och dess koppling till DOM och
HTML, samt ge förståelse för hur JavaScript kan manipulera CSS.

Du kommer också att lära dig om AJAX för att på så sätt kunna hämta data asynkront.
 Kursen ska ge dig förståelse för hur funktioner exekveras samt för kontext i förhållande till
exekvering av funktioner.

Javascript 2

Yh-poäng: 20

Kursen kommer ge dig kunskaper att praktiskt tillämpa innehållet från JavaScript 1. Denna
 praktiska tillämpning ska utmynna i ett funktionellt arbetsprov. 
I kursen ska du få kunskap i att manipulera DOM/HTML och CSS.

Kursens ska även ge dig kunskap i att kunna skapa en interaktiv upplevelse med ett dynamiskt 
innehåll. Exempel på detta kan vara att skapa ett basalt spel som ”fyra-i-rad”, ”sänka skepp” eller enmer avancerad hemsida.
 Kursen ska också ge kunskap att kunna tillgängliggöra en slutprodukt för externa användare.

Du kommer också lära dig att använda hjälpverktyg såsom Coffeescript och få kunskap i att utöka 
CSS-språket med ytterligare funktionalitet, såsom variabler, funktioner och återanvändbara
kodstycken för att på så sätt göra CSS-koden mer lättarbetad.

JavaScript 3

Yh-poäng: 30

Kursen ska ge dig kunskaper i MV*-ramverk, såsom Backbone.js ochAngular JS, samt ge
 studenten ökad förståelse för olika ramverk som underlättar utvecklingsprocessen. Du ges kunskaper i enhetstestning som främjar kvalitet och testbar kod. Kursen ska även ge dig praktiska kunskaper att tillämpa enhetstest med valfritt MV*ramverk
för att skapa en applikation, t.ex. en ”todo-list”. 
Efter avslutad kurs ska du även ha kunskap att skriva och köra enhetstester.

JavaScript 4

Yh-poäng: 25

Under den här kursen ska du skapa en praktisk applikation genom att använda ett JavaScript-ramverk. Du ska kunna leverera fungerande JavaScript-kod för frontend-lösningar till en webbsida. Du kommer även kunna använda enhetstestning för att leverera testad kod.

JavaScript som backend-språk

Yh-poäng: 20

LIA 1

Yh-poäng: 50

Kursens centrala innehåll är att förbereda dig för en framtida yrkesroll i en för utbildningenrelevant arbetsmiljö och utveckla dina kunskaper inom webbutveckling, med inriktning mot Frontend
. Kursen ska ge dig en ökad kunskap och förmåga att genomföra en praktisktillämpning av det 
teoretiska innehållet av årskurs ett.

LIA 2

Yh-poäng: 60

Kursens centrala innehåll är att förbereda dig för en framtida yrkesroll så att du efteravslutad kurs kan axla ett reguljärt arbete och utan sedvanlig inskolningsperiod verka på
 arbetsmarknaden i en för utbildningen relevant arbetsmiljö.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Grundläggande behörighet:

 • Gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng eller motsvarande.

Motsvarande kan vara att du har läst på folkhögskola eller studerat i utländsk gymnasieskola. Du kan också ha annan utbildning eller praktisk erfarenhet som gör att du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Särskild behörighet:

 • Matematik B/2
 • Programmering A/1

Saknar du behörighet? Då kanske någon av följande preparandkurser är något för dig:

Utbildningsledare

Yaty Karim Paulsson

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan för mer information!