HemByggutbildningarByggprojektör BIM
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Övrigt

Samarbeten, kompetensutveckling och övriga frågor.

Overlay link

YH Praktik 24 veckor 2 år

Byggprojektör BIM

Utbilda dig till byggprojektör med inriktning mot BIM.

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Den här utbildningen hade sin sista start hösten 2018 och kommer inte att starta hösten 2019.

Hur kommer byggnaden att se ut när den är klar? Kommer köket att få tillräckligt med solljus? Är det någon risk att taket kollapsar av blötsnö? Dessa frågor och många fler kan besvaras innan första spadtaget, med en BIM-modell. Det handlar om att skapa virtuella prototyper i 3D 4D 5D, vilket gör det möjligt att visualisera, granska och utvärdera byggprojekt redan på planeringsstadiet. Den här moderna arbetsmetoden håller nu snabbt på att ta över i och förändra hela branschen. Men det fattas folk. Mycket folk!

Vill du ha ett omväxlande, stimulerande, kreativt och socialt arbete där du använder såväl teoretiska som praktiska färdigheter med mycket (data)teknik? Då kan byggprojektör inom CAD-BIM vara något för dig! Och chansen är stor att du relativt snart jobbar som konsult eller anställd på ett byggföretag alternativt Projektering eller Arkitektbyrå. Eller varför inte inom förvaltning?

Tips: Om du är intresserad av en byggutbildning med fokus på projektering – missa inte att också spana in utbildningen Byggnadsingenjör mark och vatten!

Yrkesroller efter utbildningen

BIM är en effektiv arbetsmetod inom byggbranschen som bygger på modern teknik. Genom att provbygga ett projekt i datorn kan man spara både tid och resurser, så vi räknar med att det är en kompetens som kommer att få en allt större betydelse inom branschen. Särskilt som byggbranschen generellt präglas av stora pensionsavgångar i och med att den ansenliga gruppen 40-talister nu lämnar över till en ny generation.

Efter utbildningen kan du bland annat att jobba som:

 • BIM-projektör
 • BIM-Samordnare
 • 3D-Visualiserare inom bygg- och arkitektsektorn
 • CAD-Konsult inom bygg- och arkitektsektorn
 • Projektledare

Utbildningen

Vare sig du redan är i byggbranschen eller inte så har du här chansen att på två korta år skaffa dig en riktigt bra och attraktiv utbildning som byggprojektör med inriktning CAD-BIM.

Du kommer att få en bred helhetssyn vad gäller hela byggprocessen, under hela byggnadens livscykel, från planeringsstadiet till förvaltning och slutligen rivning. Du får kunskap om anläggnings- och byggteknik, -fysik, -konstruktion och arkitektur. För att kunna bli en bra projektör kommer utbildningen ge värdefulla kunskaper inom byggteknik, byggfysik, konstruktionsteknik och arkitektur. Du kommer även att få fördjupade kunskaper inom BIM processen och vad det innebär i arbetsmetodik och resursplanering samt hantering av avancerade datorbaserade BIM-verktyg för modellering, samordning, visualisering, kalkylering och tidsplanering.

Du får förstås lära dig att arbeta med BIM (Byggnads Informations Modellering) där du skapar avancerade 3D, 4D OCH 5D modeller i många olika BIM-verktyg.

Ingår i utbildningen gör också projektledning där vi går igenom presentationsteknik, målstyrning och projektarbete och vi kommer att lära oss om de gruppdynamiska processer och -strukturer som förekommer under arbete i projektform. Och vi kommer att få förståelse för konflikthantering, intressekonflikter och vad som faktiskt karaktäriserar ett effektivt team. Dessutom behandlas grundläggande arbetsrätt samt avtalsrätt. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

I utbildningen ingår bland annat:

 • BIM-teori och byggprocessen
 • BIM
-verktyg: 3D-modellering
 • BIM
-verktyg: installationer och samordning
 • BIM-verktyg: kalkyl, 4D och 5D
 • Byggkonstruktion – analys och dimensionering
 • Ritteknik

BIM-teori och byggprocessen

Yh-poäng: 40

Kursen ska ge dig kunskaper om BIM-processens samtliga aspekter: processens olika skeden och aktörer, skillnader traditionell projektering och BIM- projektering, hur BIM implementeras i olika organisationer och olika skeden samt bland olika aktörer i byggbranschen; arbetsmetoder och verktyg, hur BIM påverkar tid- och resursplaner och hur detta omsätts i praktiken samt vilka lagar, förordningar, föreskrifter, normer, branschstandarder och miljöcertifieringssystem som styr byggprocessen.

BIM
-verktyg: 3D-modellering

Yh-poäng: 30

Kursen ska ge dig fördjupade kunskaper om skillnaden mellan traditionell projektering och BIM-projektering med fokus på modellering samt färdigheter i att framställa modeller för A och K med de inom branschen vanligast förekommande BIM-verktygen. Kursen innefattar vidare hur informationsöverföring och objekt hanteras och används av dessa verktyg. Du får färdigheter i att skapa, hantera och redigera parametriska objekt, exportera och importera mellan olika filformat samt genomföra en småhusprojektering med ett objektbaserat BIM- verktyg.

BIM
-verktyg: installationer och samordning

Yh-poäng: 30

Kursen ska ge dig kunskaper inom VVS-projektering, installationsteknik och installationssamordning och färdigheter i att modellera och utföra VVS-projektering med de inom branschen vanligast förekommande BIM-verktygen. Vidare får du färdigheter i att samordna installationer inom och mellan olika discipliner samt kompetens att kvalitetssäkra modellen genom att utföra kollisionskontroller med de vanligast förekommande samordningsverktygen. Kursen ger också färdigheter i att planera en byggnads produktionstidsplan samt att koppla denna till en 4D-simulering av byggprojektets montageordning. Inom kursens ram genomför du en projektering av flerbostadshus i objektbaserade BIM-verktyg för disciplinerna A, K, VVS, El och Brand.

BIM-verktyg: kalkyl, 4D och 5D

Yh-poäng: 15

Kursen ska ge dig den teoretiska och praktiska kunskapen för att kunna genomföra mängdavtagning och kalkylering både med hjälp av ett icke objektbaserat kalkyleringsprogam och med hjälp av BIM-verktyg.

Byggkonstruktion – analys och dimensionering

Yh-poäng: 40

Kursen ska ge dig fördjupade färdigheter i att använda beräkningsprogram som tillämpas vid byggkonstruktion utifrån kunskaper i byggmekanik, hållfasthetslära och statik. Du lär dig analysera krafter och dimensionera stål-, trä- och betongkonstruktioner enligt gällande europeisk standard samt tillämpa dimensioneringsprocessen i ett BIM-sammanhang. Kursen ska ge dig kompetens att använda matematiska tekniker för att lösa problem och göra beräkningar i den framtida yrkesrollen som BIM-samordnare och ger färdigheter i att formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för tillämpningar inom byggsektorn (funktionslära, analytisk geometri, trigonometri m.m.)

Byggtekniska lösningar och byggfysik

Yh-poäng: 40

Kursen ska ge dig den teoretiska bas som krävs för att kunna analysera problem som uppstår vid hus- och anläggningsarbeten samt för att kunna värdera olika lösningar och metoder, exempelvis välja korrekt konstruktionsteknisk lösning, beräkna värmeflöden och bestämma fukthalt. Stor vikt läggs vid energiberäkningar och förutsättningar vid passivhusprojektering.

Examensarbete

Yh-poäng: 40

Kursen är ett avslutande moment på utbildningen där du självständigt eller i grupp får utföra ett arbete inom BIM-området. Examensarbetet ska bygga på de kunskaper som inhämtats från den tvååriga studieperioden. Arbetet ska bygga på en verklig och tydlig problemformulering och utifrån denna ska du definiera ett syfte och mål. Du ska på ett vetenskapligt sätt undersöka, bearbeta och analysera problemställningen samt reflektera, värdera och kritisera de uppnådda resultaten. Arbetet skall sammanfattas i en teknisk rapport med korrekt formalia, struktur och terminologi. Examensarbetet ska även presenteras muntligt. Examensarbetet kan med fördel kopplas till din LIA-placering eller till annat företag inom relevant sektor.

LIA 1

Yh-poäng: 45

LIA1 bygger vidare på kunskaper som inhämtats det första året. Före LIA 1 har man gått igenom bl.a. byggteknikska lösningar, BIM-teori och flera BIM-verktyg. Under handledning av ansvarig handledare fördjupar du dina kunskaper i en praktisk situation och lär dig hantera utmaningar och frågor i det dagliga arbetet.

LIA är en viktig del av utbildningens ”röda tråd”, med kursplanen som främsta styrdokument. LIA-platsen kvalitetssäkras i förväg av anordnaren. Moment som kan ingå är granskning av bygghandlingar och ritningar/modeller samt framtagning av ritningar/modeller. Du ska under LIA1 delta i de praktiska moment som ingår vid projektering och ska efter LIA1 självständigt kunna utföra ett flertal arbetsuppgifter. Man ska ha tagit del av företagets kultur och fått en tydlig bild av vad som förväntas av yrkesrollen och sociala och arbetsrättsliga samspel på en arbetsplats.

LIA 2

Yh-poäng: 75

LIA2 är en integrerad del av utbildningen och bygger vidare på de teoretiska kurserna samt de praktiska erfarenheterna inhämtade under LIA1. Under LIA 2 ska du praktisera tillgodogjorda kunskaper som medarbetare i pågående projekt. Du har avstämningsmöten med ansvarig handledare men utbildas i att ta stort eget ansvar i genomförandet av de uppgifter du åläggs. Fokus ligger på att du ska applicera dina fördjupade kunskaper inom projektering, flertalet BIM-verktyg och modellsamordning. Du ska efter LIA2 ha utvecklat en god självständighet och kunna utöva den yrkesroll utbildningen leder till. Moment som kan ingå är analys och dimensionering, projektering av modeller för A, K, VVS m.fl., modellsamordning, kalkylering och andra beräkningar utförda med de data som modellen tillhandahåller.Efter LIA2 ska du vara väl förtrogen med yrkesrollen och dess villkor. Anordnaren har inför LIA 2 säkerställt handledarens kompetens och LIA-platsens relevans.

Projektsamarbete

Yh-poäng: 20

Kursen ger dig kunskap om byggbranschens projektorganisationer och hur projekteringsledningen för ett BIM-projekt är uppbyggd. Målet är att ge färdigheter i målstyrning och projektarbete i hur man färdigställer tekniska rapporter enligt vedertagen standard för olika syften och mottagare samt hur man genomför en effektiv presentation i olika sammanhang.

Ritteknik

Yh-poäng: 25

Kursen ska ge dig färdigheter i att tolka och skapa fackmannamässiga ritningar och dokument (A, K, M, El, VVS, Brand, nybyggnadskartor, områdesbestämmelser, situations-, översikts-, och detaljplaner m.m.) samt förmåga att tolka och använda symboler och beteckningar för de olika disciplinerna. Fokus ligger på ritningen som kommunikationsmedel och språk. Moment som ingår är redovisning av planer, sektioner, detaljer, elevationer, installationer m.m. inklusive måttsättning, text, littrering och symboler enligt gällande standard.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Grundläggande behörighet samt lägst godkänt betyg i:

 • Svenska B/2
 • Engelska B/6
 • Matematik B/2

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan för mer information!

Anmäl dig till kursen!

Anmäl dig till kursen genom att fylla i formuläret nedan.