HemByggutbildningarByggnadsingenjör hållbart byggande
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-tors, 9-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00 (vardagar kl. 11:00-14:00)
expeditionen@nackademin.se

Expeditionen på Nackademin plan 4 har tillfälligt stängt pga ökad smittspridning i samhället.
Ni når oss via telefon och mail.
Fr.o.m. 25/1 kommer expeditionen vara öppen måndagar & torsdagar 10:00-13:00.

YH Praktik 26 veckor Stockholm 2 år

Byggnadsingenjör hållbart byggande

Utbilda dig till byggnadsingenjör med inriktning mot hållbart byggande.

Utbildningen startar augusti 2021, ansökan är öppen.

Sista ansökningsdag:
4/5
Sista kompletteringsdag:
14/6
Utbildningslängd:
2 år
YH-poäng:
400
Plats:
Solna

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Vill du vara med och bygga ett hållbart samhälle? Byggnadsingenjör med inriktningen Hållbart byggande leder till arbete i produktion av ny- och ombyggnationer med fokus på olika aspekter av hållbarhet, exempelvis genom materialval och energieffektivisering.

EU:s miljömål och energieffektiviseringsdirektiv innebär många utmaningar och spännande frågeställningar för den som är intresserad av byggande och miljö. Att använda nya material och konstruktioner, jämföra energiförbrukning och miljöpåverkan med hjälp av olika programvaror och att informera och skapa engagemang hos boende – allt detta är steg mot en hållbar utveckling. Det krävs en omfattande kompetensutveckling mot uthålligt byggande, miljö och säkerhet inom branschen. Samtidigt är vi mitt i ett stort generationsskifte där vi behöver bli många fler. Är du med?

Att arbeta som byggnadsingenjör kan vara lite som att lägga omfattande och komplexa pussel, där små detaljer skapar en betydligt större helhet. Oavsett om du jobbar som arbetsledare, eller som entreprenad- eller kalkylingenjör så är ditt arbete en avgörande bricka i pusslet.

Som byggnadsingenjör kan du arbeta som konsult eller anställd, på en mindre eller en väldigt stor arbetsplats, inne på ett kontor, ute på bygget eller både och. Det är ett omväxlande, varierande, stimulerande och socialt arbete där du använder såväl teoretiska som praktiska färdigheter, och du får utlopp för både kreativitet och innovation.

Det är ett yrke där du har mycket goda utvecklingsmöjligheter, och med rätt ledaregenskaper, initiativkraft och samarbetsförmåga kan du relativt snabbt avancera till högre tjänster inom företaget.

Är du intresserad av den här utbildningen så kanske någon av dessa utbildningar, kan vara något för dig:

Byggindustrin har intervjuat två nuvarande studenter från den här utbildningen. Läs intervjun här!

Har du redan 3 års yrkeserfarenhet inom byggbranschen som arbetsledare eller entreprenadingenjör? Då kanske vidareutbildningen till Platschef är någonting för dig.

Yrkesroller efter utbildningen

Byggandet ökar kraftigt med nya bostäder och tillhörande service och infrastruktur i framför allt storstadsregionerna. Det finns också ett överhängande behov av upprustning när det gäller miljonprogrammets bostäder och en ständigt pågående hyresgästanpassning av företagslokaler. EU:s miljömål och energieffektiviseringsdirektiv sträcker sig fram till 2050, vilket gör att byggingenjörskompetensen som utbildningen ger kommer att vara attraktiv i många år framöver.

Som byggnadsingenjör med inriktning mot hållbart byggande kan du arbeta på såväl mindre som medelstora och stora byggföretag i yrkesrollen som till exempel

 • Entreprenadingenjör – planering, inköp, kundkontakter och kontraktsadministration tillsammans med arbetschef och platschef nära produktionen
 • Energisamordnare
 • KMA-administratör – ansvarig för kvalitet, miljö och arbetsmiljö
 • Kalkylingenjör – beräkna anbud
 • Arbetsledare, bygg och anläggning – ansvarig för daglig drift tillsammans med platschef

Utbildningen

Vare sig du redan är i byggbranschen eller inte så har du här chansen att på två korta år skaffa dig en riktigt bra och attraktiv utbildning som byggnadsingenjör med inriktning mot hållbart byggande.

Utbildningen Byggnadsingenjör hållbart byggande innehåller bland annat bygg- och betongteknik, du kommer att få kunskap om olika material och deras egenskaper. Du får utbildning i CAD och BIM för att kunna tolka och producera ritningar i 2D och 3D. Du lär dig om ROT, hållbar utveckling och ledarskap.

Du kommer att få lära dig att utföra ett systematiskt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete, så kallat KMA-arbete, samt att utveckla, planera och tekniskt genomföra projekt ur ett hållbarhetsmässigt perspektiv. Du lär dig också att samarbeta och driva projekt. Att beräkna materialåtgång, lönsamhet, ta fram priser, kalkylera, ta fram anbudsunderlag och upprätta förfrågningsunderlag är andra färdigheter du får. Hela tiden ligger fokus på energi, miljö och hållbarhet.

I inriktningen hållbart byggande får du särskilda kunskaper om energieffektiva byggnader– och får därmed aktivt bidra till en bättre miljö, och förbättrad hälsa och livskvalitet för de boende.

Att studera på Nackademin innebär att du studerar till ett yrke och inte ett ämne. Detta kräver av dig som student disciplin, stor drivkraft och eget ansvar för dina studier. Du ansvarar själv för dina studier och vi ger dig förutsättningar för att lyckas! Utbildningen bedrivs på heltid men vissa dagar är förlagda för självstudier. Dessa dagar kan tillexempel vara till för att du på egen hand ska kunna fördjupa dig inom de områden i utbildningen som du önskar få mer kunskap inom.

I utbildningen Byggnadsingenjör hållbart byggande ingår bland annat:
 • Teknik: Konstruktion, byggfysik och -teknik. Betong-, installations- och mätteknik.
 • Produktion och arbetsledning: ledarskap, projekteringsmetodik, KMA, hållbar utveckling och miljöteknik, ritningsläsning och kontrollansvar.
 • Juridik: Bygg- och fastighetsjuridik, entreprenadjuridik och upphandling.
 • Ekonomi: Företagsekonomi, matematik och bygglogistik.
 • Data: CAD/BIM

Ledarskap

Yh-poäng: 25

Efter kursen ska du ha en god överblick över regler, klassificeringar och standarder för kvalitet, miljö och energimål samt förstå hur dessa påverkar hela byggprocessen: produktion, förvaltning, rivning och sanering. Moment som ingår är bl.a. klassificeringsverktygen för material (Basta, Byggvarubedömningen och Sunda Hus), klassificeringssystem för hela byggprocessen (Green Building, Miljöbyggnad, Breeam, LEED och Passivhus), besiktningsmetodik för byggnader med miljöcertifiering, miljölagstiftning och EU-direktiv.

Konstruktion och byggtekniska lösningar

Yh-poäng: 35

Material och miljö

Yh-poäng: 25

Projektering CAD

Yh-poäng: 10

 • Regler, standarder och rekommendationer för byggritningar
 • Engelska termer som används i programvaran
 • Olika filformat med relevans för ritningsproduktion
 • SWEREF och programvarans koordinatsystem
 • Korrekt lagerhantering i programvara
 • Regler för linjetyper, linjebredder, färger, text och måttsättning
 • Externa referenser, länkar, import och export

BIM-modellering

Yh-poäng: 10

Syftet med kursen är att den studerande ska få färdigheter i BIM-modellering och kunskaper i skillnaderna mellan en ritningsorienterad och en modellorienterad projektering.

Byggprocessen 1: Bygglov

Yh-poäng: 15

Kursen ger kunskaper om det första skedet i processen bakom en byggnads tillkomst. Du lär dig att förstå, bemöta och utveckla en beställares eller byggherres idéer och önskemål i idéstadiet och skapa underlag och handlingar för bygglov, kalkyler och förfrågningar för projektet. I kursen behandlas de kommunala och statliga föreskrifter och regler som gäller för bygglovsansökan, PBL och BBR. Kursen ger dig färdigheter i att ta fram samtliga bygglovshandlingar i enlighet med gällande regelverk.

Byggprocessen 3 – Byggproduktion och arbetsmiljö

Yh-poäng: 15

Anläggningsmetoder

Yh-poäng: 15

Kursen syftar till att ge de studerande kunskaper anläggningsmetoder – de som rör markfrågor vid byggande under marken och i marknivån – och de regelverk som är styrande i syfte att kunna tillämpa dem i dem i en arbetsledande roll i praktiskt
byggnadsarbete. Målet med kursen är att de studerande har kunskaper om de vanligaste förekommande anläggnings- och grundläggningsmetoderna.

Energi

Yh-poäng: 30

Juridik och upphandling

Yh-poäng: 20

Efter kursen ska du kunna tillämpa kunskaper i de lagar och regelverk som styr markexploatering, stadsplanering och bygg- och anläggningsarbete. Vidare ska du kunna tillämpa kunskap inom upphandling och anbudsgivning och i hur hållbart byggande kan implementeras i upphandling och ekonomi. För ett angivet projekt ska du kunna upprätta styrdokument såsom AF, avtal och kalkyl för total-respektive generalentreprenad. Moment som ingår i kursen är bl.a. entreprenadjuridik, upphandlingsförfarande, kontraktsformer AB, ABT, ABS09, ABK09, LOU.

LIA 1

Yh-poäng: 65

LIA1 bygger vidare på kunskaper som inhämtats det första året. Före LIA 1 har ni bl.a. gått igenom de första kurserna i hållbart byggande och byggprocessen. Under handledning av ansvarig handledare fördjupar du dina kunskaper i en praktisk situation och lär dig hantera utmaningar och frågor i det dagliga arbetet.

LIA är en viktig del av utbildningens röda tråd, med kursplanen som främsta styrdokument. LIAplatsen kvalitetssäkras i förväg av anordnaren. Moment som kan ingå är granskning av bygghandlingar och ritningar/modeller, byggtekniskt arbete, samordning, kalkylering och kvalitetsarbete.

Du deltar under LIA1 i de praktiska moment som ingår vid ex. arbetsledning av byggprojekt eller miljöarbete i samband med byggnation och du ska efter LIA1 självständigt kunna utföra ett flertal arbetsuppgifter. Du ska ha tagit del av företagets kultur och fått en tydlig bild av vad som förväntas av yrkesrollen och sociala och arbetsrättsliga samspel på en arbetsplats.

Byggprocessen 2: Bygghandlingar

Yh-poäng: 15

Kursen ger kunskaper om handlingar för byggnation och blir en fortsättning från Byggprocessen 1, som behandlar stadierna från idé till bygglovsansökan. I kursen ingår ritningsförståelse, tolkning och framställning av ritningar och beskrivningar för olika konsulter och entreprenörer, exempelvis el, arkitektur, konstruktion och ventilation samt hur dessa ska samordnas. Ritningshantering, branschstandarder för en korrekt ritningsframställning, kunskaper i AMA och hur detta används i ritningar och tekniska beskrivningar ingår också.

Examensarbete

Yh-poäng: 30

Kursen innebär handledning vid ett examensarbete där du självständigt och enskilt ska identifiera en problemställning inom området hållbart byggande. Du ska tillämpa kunskaper, kompetenser och färdigheter som du har tillgodogjort sig under utbildningen. Arbetet ska vara av utredande karaktär och det färdiga resultatet ska innefatta all relevant dokumentation i form av exempelvis statistik, beräkningar och jämförande studier. Arbetet, som med fördel kan genomföras på ett företag, ska utmynna i en rapport och en muntlig presentation som bedöms av huvudexaminator.

Projektekonomi

Yh-poäng: 15

ROT och byggnadsvård

Yh-poäng: 10

LIA 2

Yh-poäng: 65

LIA2 bygger vidare på de teoretiska kurserna samt erfarenheterna inhämtade under LIA1. Under LIA2 praktiserar du tillgodogjorda kunskaper som medarbetare i pågående projekt. Du har avstämningsmöten med ansvarig handledare men utbildas i att ta stort eget ansvar i arbetsuppgifterna. Fokus ligger på att du ska applicera dina kunskaper inom byggprocessens olika skeden och de ekonomiska villkor som styr, arbetsledning och logistik.

Du ska efter LIA2 ha utvecklat en god självständighet och kunna utöva de yrkesroller utbildningen leder till. Moment som kan ingå är arbete med miljöcertifieringar, energieffektivisering, KMA (kvalitet, miljö, arbetsmiljö) granskning av ritningar/modeller, juridik och ekonomistyrning. Efter LIA2 ska du vara väl förtrogen med yrkesrollen och dess villkor. Anordnaren har inför LIA2 säkerställt handledarens kompetens och LIA-platsens relevans för utbildningen.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning: Grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet:
 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

Särskild behörighet

Matematik 2/B
Bygg och anläggning 1

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att bli behörig till utbildningen.

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser, reell kompetens och 20%-regeln.
Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare

Therese Andersson

Utbildningsledare – Arbetsledare Bygg och Anläggning (Satellit) och Byggnadsingenjör hållbart byggande

therese.andersson@nackademin.se
073-688 34 55

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär