Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

 

Nackademin lever efter en kvalitetspolicy som gäller för våra yrkeshögskoleutbildningar likväl som för våra företagsanpassade uppdragsutbildningar och öppna kurser.

 

Yrkeshögskolan

 

Nackademin ska arbeta enligt de nationella krav och riktlinjer som gäller för yrkeshögskolan. Kvalitetssäkringen av Nackademins yrkeshögskoleverksamhet lyder under och granskas av tredje part i form av Myndigheten för Yrkeshögskolan.

 

Uppdragsutbildningar

 

Nackademin ska bedriva uppdragsutbildningar i enlighet med det avtal och de riktlinjer för kvalitet och uppföljning som kunden i samarbete med Nackademin sätter upp för utbildningen.

 

Öppna kurser

 

Nackademin ska bedriva öppna kurser med kvalitetsmål för respektive genomförd utbildning. Kvalitetsmål mäts genom utvärderingar efter respektive utbildning. Utvärderingarna behandlar utbildningens innehåll, pedagogiska upplägg och utbildaren.

 

Konsultrekrytering

 

Nackademin anlitar konsulter som är specialister inom respektive område. Samtliga konsulter kvalitetssäkras såväl gällande ämneskompetens som pedagogisk förmåga. Efter avslutat utbildningsuppdrag utvärderar och återkopplar Nackademin resultat och eventuella åtgärder till aktuell konsult.

 

Löpande kvalitetssäkring

 

Nackademin arbetar med löpande kvalitetssäkring och utveckling genom att följa upp genomförda rapporter, enkäter, statistik och analyser.
Resultat understigande fastslagen nivå för kvalitet initierar ett förbättrings- och kvalitetsutvecklingsarbete. Nackademin har administrativa system så som CRM och
Learnpoint. I dessa två system sker all dokumentation kring vidtagna åtgärder för kvaIitetssäkring.

 

Denna kvalitetspolicy är upprättad och fastställd av Nackademins ledningsgrupp.

 

 

Solna, 19 oktober 2023

Underskrift i kvalitetspolicy