HemByggutbildningarVA-projektör
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 11.30-12.30

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Praktik 20 veckor Stockholm 1.5 år

VA-projektör

Utbilda dig till projektör med inriktning mot VA.

Ansökan stängd. Du är välkommen att göra en intresseanmälan så att du får vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar igen.

Ansökan stängd
Sista kompletteringsdag:
14/6
Utbildningslängd:
1,5 år
YH-poäng:
300
Plats:
Solna
Antagningskrav:
Grundläggande behörighet och Svenska B/2, Matematik B/2

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Utbilda dig till VA-projektör

Är du noggrann, strukturerad och bra på att samarbeta? Vill du rädda Sveriges vattenledningar? Då kanske utbildningen till VA-projektör/VA-ingenjör passar dig!

Trots att vi i Sverige har tillgång till mycket vatten så är inte rent vatten en självklarhet, utan här finns ett antal vattenrelaterade utmaningar när befolkningen ökar och klimatförändringar påverkar, till följd av detta blir det vattenbrist och även vattenkvalitén kan påverkas. VA-projektörer är en viktig yrkesgrupp för att möta dessa utmaningar, då de har kompetenser för att dimensionera och projektera hållbara VA-system.

Det behövs stora investeringar för att säkerställa kommunalt vatten och avlopp i framtiden. Nyinvesteringar i VA-infrastruktur behövs till följd av bostadsbyggande samtidigt som ersättningsinvesteringar i befintliga ledningar och verk behöver öka. Under de kommande 20 åren behöver investeringsnivån öka med 35% för att säkerställa dricksvatten, rena hav och sjöar. För VA-planering innebär detta att mer än 600 nya tjänster skulle behövas omgående inom VA.

Bekanta har talat varmt om Nackademin, att det är en bra skola som genererar jobb. Jag ångrar inte mitt val!

Simon Camerini, student VA-projektör

”Stort behov av kvalificerad personal i byggbranschen”

Elin Kebert, expert inom kompetensförsörjningen på bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen, berättar om det stora behovet av kvalificerad personal inom byggbranschen kommande år. Hon ger även sina tre bästa tips åt dig som funderar på att utbilda dig inom bygg på Nackademin. Här kan du läsa hela intervjun med Elin Kebert.

Elin Kebert

Expert inom kompetensförsörjningen, Byggföretagen

Utbildningen

Genom att studera till VA-projektör kommer du få kunskaper om byggprocessens alla tekniska, såväl som juridiska och administrativa delar. Arbetet innebär att skapa modeller, ritningar och tekniska beskrivningar samt ta fram nödvändiga handlingar för projekt inom vatten och avlopp. Vanliga arbetsuppgifter är planering, dimensionering och detaljprojektering av VA-anläggningar samt att upprätta ritningar i 3D.

Efter utbildningen ska du utifrån fastställd detaljplan, kravspecifikation och med hänsyn till miljöperspektiv, lagar och förordningar kunna ansvara för och självständigt genomföra en VA-projektering. Du ska kunna använda CAD-program och framställa ritningar och modeller, samt med kunskap om material, utrustning, metoder och tekniker dimensionera vatten-, spillvatten och dagvattensystem samt ta fram delar av upphandlingsunderlag.

Utbildningen bedrivs på heltid men vissa dagar är förlagda för självstudier. Dessa dagar kan tillexempel vara till för att du på egen hand ska kunna fördjupa dig inom de områden i utbildningen som du önskar få mer kunskap inom.

Att studera på Nackademin innebär att du studerar till ett yrke och inte ett ämne. Detta kräver av dig som student disciplin, stor drivkraft och eget ansvar för dina studier. Du ansvarar själv för dina studier och vi ger dig förutsättningar för att lyckas!

I utbildningen ingår bland annat:

 • Anläggningsmetoder i förhållande till geologiska villkor
 • Dimensionering och konstruktion av VA-system
 • Drift och underhåll av VA-system
 • Engelskt fackspråk och juridiska termer
 • Kommunalt VA-ansvar och arbetsmiljö; om lagar och förordningar
 • Markförlagda ledningssystem; AMA Anläggning och MER
 • VA-projektering
 • Projekteringsprocessen inklusive ritningar och andra handlingar
 • VA-projektering CAD/BIM

Yrkesroller efter utbildningen

Efter utbildningen kan du bland annat att jobba som:

Läs mer:

Nackademins byggutbildningar är mer jämställda än någonsin

Fler och fler kvinnor väljer att studera utbildningar inom bygg. År 2020 antogs 111 kvinnor till samtliga byggutbildningar, vilket innebär en ökning på över 200%.

Vår ambition har hela tiden varit att minska könssegregationen och bidra till ökad jämställdhet inom byggbranschen. Tack vare ett gott samarbete med arbetsmarknaden ser vi nu att fler kvinnor faktiskt väljer en framtid inom bygg.

Astrid Westfeldt Corneman, VD Nackademin

Efter utbildningen

Efter avslutade studier kommer du att jobba för konsult- eller entreprenörsföretag, vattenbolag eller kommuner främst i storstadsregionerna. Det finns också möjligheter till jobb i övriga landet. På grund av klimatförändringar och ökad nederbörd, som i förlängningen orsakar översvämningar och förorenat grundvatten, behöver flera hundratusen enskilda avlopp utanför städerna åtgärdas inom en snar framtid.

Det är redan idag brist på VA-projektörer/VA-ingenjörer och behovet kommer öka framöver. Detta gör att du som examinerad VA-projektör har en mycket bra arbetsmarknad att se fram emot!

Hör Elin Kebert från Byggföretagen berätta om anställningsbehovet i byggbranschen

Anläggningsmetoder

Yh-poäng: 20

Kursen skall ge dig kunskaper om hur samhällets infrastruktur planeras, projekteras och utförs. Du får kunskap om geotekniska begrepp och hur anläggnings- och VA-arbet påverkas av olika jordarters egenskaper att grund- och ytvattenflöden.

Dimensionering och konstruktion av VA-system

Yh-poäng: 15

Kursen ger dig insikt och kunskaper om bakomliggande faktorer som styr val vid dimensionering, konstruktion och utformning av vatten- , spillvatten samt dagvattensystem.

Drift och underhåll av VA-system

Yh-poäng: 20

Den här kursen ger dig specialiserade kunskaper i underhållsplanering av VA-ledningsnät och förmåga att kunna upprätta underhållsplaner för vatten respektive avlopp. Målet är att du efter avslutad kurs har kunskaper om metoder för brunnsrenovering, rörinspektion, schaktfria tekniker för att renovera vatten och avloppsledningar samt de EU-direktiv som berör vattentjänstbranschen.

Engelskt fackspråk

Yh-poäng: 5

Du får kunskaper i vanligt förekommande engelska juridiska termer och uttryck som den studerande kommer att möta i sitt framtida yrkesliv som VA-projektör.

Examensarbete

Yh-poäng: 20

Under kursen utvecklar du förmåga att upprätta ritningar och teknisk beskrivning utifrån aktuella, planerade och pågående VA-projekt. efter kursen ska du utifrån tillhandahållna förutsättningar upprätta ett komplett förfrågningsunderlag som inkluderar hänsynstagande till miljöaspekter (MKB).

Kommunalt VA-ansvar och arbetsmiljö

Yh-poäng: 20

VA-försörjningen är huvudsakligen ett kommunalt ansvar, därför utbildas du i hur kommunallagen tillsammans med lagen för allmänna vattentjänster utövas i olika delar av de kommunala organisationerna som miljöprovning, bygglovsprövning, projektering och drift.

LIA 1

Yh-poäng: 50

Syftet med LIA-period 1 är att du under handledning skall kunna utföra yrkesrollens arbetsuppgifter. LIA:n ska ge dig möjlighet att tillämpa dina kunskaper i praktiken med allt vad detta innebär i form av kunder, personal och arbetslivssituationer.

LIA 2

Yh-poäng: 50

Syfte med LIA-period 2 är att du självständigt ska kunna utföra yrkesrollens arbetsuppgifter. Detta för att du efter examen, utan inskolningsperiod, ska kunna börja arbeta inom någon av de befattningar som utbildningen leder till.

Planering och beredning av VA

Yh-poäng: 15

I denna kurs lär du dig att beräkna och upprätta en mängdbeskrivning i enlighet med AMA Anläggning och MER för ett mindre VA-projekt. Du lär dig att upprätta ett enklare förfrågningsunderlag innehållande kalkyl, tidplan, beskrivningstext, mängdförteckning och administrativa föreskrifter för ett VA-projekt.

Upphandling och affärsprocess för VA-projekt

Yh-poäng: 15

Kursens syfte är att den studerande ska ha förmåga att mängdberäkna och upprätta en mängdbeskrivning i enlighet med AMA Anläggning och MER för ett m Indre VA-projekt samt förstå vilka handlingar som ingår i ett förfrågningsunderlag respektive i ett entreprenadavtal och förstå sambandet mellan dessa. Målet är att du ska ha kunskap om markförlagda vatten- och avloppsnät samt dess miljöpåverkan, dimensionering, självfall och trycksätt.

VA-Projektering

Yh-poäng: 20

Kursen syftar till att ge kunskaper och färdigheter i de olika stegen i projekteringsfasen för VA för att du utifrån en fastställd detaljplan kan genomföra en VA-projektering. Kursen lär dig att hantera ritningar kopplade till VA och ger dig kunskaper i AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning).

VA-projektering CAD

Yh-poäng: 30

Den här kursen ger dig färdigheter i att producera modeller och ritningar inom olika VA-projekt och ta fram förslag-, system-, bygglovs- och byggbehandlingar som underlag för BIM-samordning samt använda dessa verktyg för presentationer och kalkylering.

VA-system och teknik

Yh-poäng: 20

Kursen lär dig att arbeta med uppbyggnad, hållbarhet och underhåll av VA-system för bostäder, småhus och industrier. Kursen behandlar flera olika typer av system för värme, kyla, el och data. Du kommer att bli väl förtrogen med de kommunala VA-systemen i nybyggda områden och i områden som förtätas och saknar kommunal VA. Kursen tar även upp AMA (allmänna material- och arbetsbeskrivningar), Trafikverkets tekniska föreskrifter och råd gällande dagvatten vid projektering av väg och järnväg.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning: Grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet:
 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

Antagningskrav

Särskild behörighet:

 • Svenska B/2
 • Matematik B/2

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att bli behörig till utbildningen.

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser, reell kompetens och 20%-regeln.
Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare

Helene Premler

Utbildningsledare – VA-projektör och Energiingenjör

helene.premler@nackademin.se

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär