HemIT-utbildningarProgramutvecklare Java – distans
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-tors, 9-12

08-466 60 00

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00 (vardagar kl. 11:00-14:00)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Praktik 23 veckor Distans 2 år 400 YH-poäng

Programutvecklare Java – distans

Utbilda dig inom programutveckling med inriktning Java! (distansutbildning)

Utbildningen kommer inte att starta höstterminen 2021.

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Observera att denna utbildning inte kommer att starta höstterminen 2021. Om du är intresserad av Java finns denna utbildning som platsbunden utbildning och ansökan till den är öppen! Läs mer här.

Vill du jobba med ett av världens mest använda programmeringsspråk? Är du en kreativ problemlösare? Ta chansen att jobba med Java! Du hittar det i allt från spel och appar i mobiltelefoner till stora säkerhetskritiska banksystem. Plugga till programutvecklare Java på Nackademin i höst!

Java är ett plattformsoberoende, objektorienterat programmeringsspråk. Det används på många olika sorters företag då det passar för många typer av mjukvarusystem. Du hittar det i serverbaserade backend-system, webblösningar, olika inbyggda system t ex i flygplan och bilar samt mobila applikationer.

Yrkesroller efter utbildningen

Det råder brist på Java-utvecklare i Sverige och under de senaste åren har behovet ökat. Fler och fler företag väljer att arbeta med plattformar baserat på fri mjukvara och i dagsläget är Java den mest välkända av dessa. Dessutom har Java varit ett av de största programmeringsspråken under många år vilket gör att det finns en stor mängd befintlig kod som behöver förvaltas och utvecklas. Efterfrågan av kunniga Java-programmerare ser ut att tydligt öka under de kommande åren. Branschen är positiv till YH-utbildade programutvecklare Java eftersom deras praktiska kunnande gör att de snabbt kan komma in i arbetet och leverera.

Yrkesroller efter genomförd utbildning:
 • Programutvecklare Java
 • Applikationsprogrammerare Java
 • Webbprogrammerare Java
 • Systemutvecklare

Utbildningen

Detta är en Distansutbildning där 100% av undervisningen sker på distans. Du kommunicerar med lärare och övriga kurskamrater via moderna medieanläggningar. Utbildningen läses på heltid med undervisning flera dagar i veckan och har, precis som våra andra YH-utbildningar, minst en fjärdedels praktik under studietiden. 

Distansutbildningen Programutvecklare Java ger dig verktygen för att arbeta med både Java Standard Edition och Java Enterprise Edition. Du kommer att lära dig att programmera applikationer för både desktop och webb. Du får även kunskaper i allt från databashantering till övergripande kodstruktur och JavaScript.

En fjärdedel av utbildningen Programutvecklare Java är förlagd på en verklig arbetsplats genom en LIA-praktik. Tidigare studenter som har läst den här utbildningen har gjort LIA-praktik hos företag som Sony, Chas Visual Management, Jajja Media Group, Pricerunner, Frostlight Solutions och NetEnt.

I utbildningen ingår bl a:
 • Utveckla applikationer och program i Java
 • Tekniker som används för utveckling av programvara, nätverk och webservices i Java Standard Edition och Java Enterprise Edition
 • Agil projektmetodik
 • Designa, skapa och optimera databaser genom metoderna modellering och normalisering
 • Hur versionshantering fungerar i ett programmeringsprojekt
 • säkerhetskrav och rutiner för informationssäkerhet
 • problemlösning och felsökning i applikationer
 • göra anrop mot REST-tjänster
 • Skapa UML-diagram för kravmodellering, analys och design av datasystem
 • Skapa applikationer som kommunicerar över ett nätverk med hjälp av sockets
 • Utveckla och produktionssätta molnbaserade lösningar

Affärsmannaskap

Yh-poäng: 10

Syftet är att den studerande ska förstå innebörden av Affärsmannaskap kopplat till det personliga agerandet och ansvaret att bidra till varje verksamhets resultat och lönsamhet på både kort och lång sikt. Kursens mål är att de studerande ska förstå hur det personliga agerandet och den egna kommunikationen påverkar kundens uppfattning och relation till företaget samt kopplingen till företagets slutliga resultat och lönsamhet. Vidare ska kursen även ge den studerande förmågan att identifiera nuvarande och framtida kompetensbehov i branschen och aktivt förstå och kunna ta ansvar för sitt eget framtida kompetensutvecklingsbehov. De studerande ska förstå innebörden av och fått träna på genomförandet av en säljprocess samt ha en förståelse för att säljarbetet sker direkt eller indirekt, i varje roll, oavsett ansvar och funktion.

Java-utveckling

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är att den studerande får kunskap om grunderna inom objektorienterad programmering och Javasyntax samt lär sig att tillämpa dessa för att lösa programmeringsuppgifter. Målet med kursen är att den studerande ska kunna sätta upp en utvecklingsmiljö för Javaprogrammering och kunna använda sig av en IDE (Integrated Development Environment) för programmering. Den studerande ska även känna till Javas historik och förstå vad som utmärker just Java som programmeringsspråk.

Objektorienterad programmering och Java

Yh-poäng: 50

Syftet med kursen är att den studerande ska få kunskaper om objektorienterad programmering för att kunna utveckla komplexa programmeringslösningar i java. Målet är att den studerande utifrån en given idé ska kunna utveckla komplexa programmeringslösningar i Java, från grunden till färdig lösning, både självständigt och tillsammans med andra. Den studerande ska även kunna arbeta med versionshantering och med testdriven utveckling.

Objektorienterad analys och design

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är att ge de studerande förståelse för vad kravanalys och systemdesign innebär samt att de praktiskt ska kunna genomföra kravanalys och systemdesign genom modellering, sammanställning av krav och utformning av design. Till modelleringen skall de kunna använda ett modelleringsverktyg och arbeta med olika typer av diagram för att beskriva krav. Målet är att de studerande ska kunna analysera krav och att designa ett informationssystem utifrån ett objektorienterat synsätt och förstå betydelsen av design vid implementering av ett informationssystem.

Funktionell programmering

Yh-poäng: 15

Syftet med kursen är att de studerande ska tillägna sig kunskaper inom funktionell programmering för att kunna använda sig av avancerade programmeringstekniker. Målet med kursen är att kunna läsa och förstå kod som används av Stream API och kunna implementera ett funktionellt gränssnitt med hjälp av t.ex. Lambda. De studerande ska även kunna bearbeta distribuerad data med hjälp av paradigmen map reduce samt veta vilka problem rekursiva funktioner kan lösa och när man ska använda dem.

Java Backend 1

Yh-poäng: 25

Kursen syftar till att ge de studerande en förståelse för backendlösningar med Java som programspråk genom de ramverk och serverlösningar som finns tillgängliga. De ska även få kunskap om utveckling och implementation av backend i Java. Målet är att de studerande ska få en inblick i utveckling av Enterprise software samt kunna använda sig av de viktigaste delarna av Java EE. Den studerande ska även känna till likheter och skillnader mellan en hel Java EE- applikationsserverlösning och alternativa ramverk och servrar. Efter kursen ska de studerande kunna implementera och leverera en webbapplikation/webbservice samt koppla en frontend mot den. Utöver de programmatiska kunskaperna får studenten här även kunskap och erfarenhet av att arbeta i ett agilt utvecklingsprojekt.

Java Backend 2

Yh-poäng: 25

Syftet är att de studerande ska ges fördjupad kunskap om utveckling i Java och hur flernivåarkitektur fungerar och dess fördelar samt kompetens att integrera backendsystem med varandra. Målet är att de ska kunna använda sig av de viktigaste delarna, exempelvis MicroServices, för att göra flera applikationer som pratar med varandra och kopplas till en databas. De studerande får även kunskap och erfarenhet av att arbeta i ett agilt utvecklingsprojekt.

Klientutveckling

Yh-poäng: 30

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom frontend-utveckling. Målet med kursen är att den studerande kan skapa webbsidor med aktuella ramverk och tekniker för frontend samt att koppla sin klient mot ett existerande backend för att konsumera någon webbservice.

Application Lifecycle Management

Yh-poäng: 15

Syftet är att de studerande ska förstå verkliga projektuppsättningar med miljöer och konfiguration för automation och kvalitetssäkring. Målet med kursen är att de studerande ska få kunskap om programmeringsprojekt och deras miljöer, hur projekten sätts upp, konfigureras och slutligen installeras (deployas) till olika testmiljöer. De studerande ska också få kunskap kring bygg- och testautomatisering samt versionshantering.

Databasteknik och Java

Yh-poäng: 25

Kursen syftar till att ge den studerande både teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna designa och sätta upp databaser samt kunna administrera och använda sig av dessa databaser både genom administrationsverktyg och via Javakod. Den studerande ska få en grundläggande förståelse för vad för problematik som finns kring prestandaoptimering, stabilitet och säkerhet när det gäller databaser. Målet med kursen är att den studerande ska kunna utveckla och använda en optimerad databas med SQL i enlighet med yrkesmässiga riktlinjer.

LIA 1

Yh-poäng: 55

Syftet är att de studerande på en arbetsplats ska få kännedom om och aktivt arbeta med för yrkesrollen relevanta uppgifter och metoder, under handledning. Målet är att de studerande ska omsätta och utveckla sina kunskaper i programmering i en skarp arbetsmiljö samt skapa applikationer mot leverans utifrån kravställning. LIA 1 ska även ge de studerande en god förståelse för de arbetsmetoder och rutiner som används inom branschen. I kursen kan de studerande både göra sin LIA på nationella och internationella företag.

Teknikfördjupning

Yh-poäng: 20

Syftet med kursen är att de studerande ska få möjlighet att på egen hand fördjupa sig inom en ny teknik för javautveckling. Kursens mål är att de studerande självständigt med viss vägledning ska fördjupa sig inom en ny teknik på marknaden för javautveckling. I kursen ingår att den studerande ska skriva sin egen projektplan med tidsestimering som sedan efterföljs.
Den studerande ska följa upp sin egen planering och regelbundet återkoppla till läraren med reflektioner kring sitt arbetssätt och sin tidsplanering. Före påbörjat fördjupningsarbete ska en förstudie av marknadsunderlag genomföras.

Examensarbete

Yh-poäng: 30

Kursen syftar till att de studerande ska omsätta sina kunskaper och färdigheter inom programmering i Java eller kringliggande tekniker på en nivå som motsvarar branschstandard. Det gör de genom att genomföra ett praktiskt projekt, med fördel i samarbete med ett företag, från kravspecifikation till ett koncept och en färdig applikation eller tjänst i Java eller annan för utbildningen relevant teknik. Målet är att de studerande självständigt ska kunna planera, genomföra, dokumentera och presenterna projektet. Alla steg ska dokumenteras enligt gällande affärspraxis. De studerande ska också använda ett versionshanteringssystem för projektet.

LIA 2

Yh-poäng: 60

LIA 2 är en progression av LIA 1 och syftar till att de studerande ska utveckla sina kunskaper och färdigheter inom programmering för att nå en yrkesmässig nivå. Målet med kursen är att de studerande med stor självständighet och enligt branschstandard utvecklar komplexa applikationer och lösningar i Java-plattformen eller dess kringliggande tekniker i en skarp arbetsmiljö, från en kravspecifikation till en färdig applikation. I kursen kan de studerande både göra sin LIA på nationella och internationella företag.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning: Grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet:
 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

Särskild behörighet:

 • Matematik B/2
 • Programmering A/1

Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser, reell kompetens och 20%-regeln.
Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär