HemVårdutbildningarMedicinsk sekreterare
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Övrigt

Samarbeten, kompetensutveckling och övriga frågor.

Overlay link

YH Praktik 20 veckor Uppsala 2 år

Medicinsk sekreterare

Utbilda dig inom vårdadministration.

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Observera att den här utbildningen har garanterad start och antagningen öppnar 9 januari 2019.

Vill du bli en nyckelperson inom vården? Är du bra på att samordna och trivs med att arbeta med människor? Är du dessutom noggrann och gillar att skriva kan arbetet som medicinsk sekreterare vare en perfekt utmaning för dig. Nu tar vi ledningen för kompetensutveckling och specialisering inom hälso- och sjukvårdsadministrationen.

Arbetet som medicinsk sekreterare handlar i grunden om att skriva och att ta ansvar för de administrativa rutinerna. Det innebär nära samarbete med övriga i vårdteamet som läkare, sjuksköterskor etc Det är du som är nyckelpersonen när du samordnar kontakten mellan patienter, personal och anhöriga på ett professionellt och noggrant sätt. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team samt är bra på att möta människor i olika situationer.

I hälso- och sjukvården lägger många av medarbetarna ned mycket tid på administration och samhället ställer stora krav på att allt man gör dokumenteras. Det råder idag ett stort behov av anställa specialiserad och kvalificerad personal för de administrativa uppgifterna vilket gör att vårdpersonalen kan ge patienterna sin odelade uppmärksamhet. Du kan även komma att ha kontakt med myndigheter, utföra budgetarbete och personalrapportering.Framtiden innebär digitalisering inom vården och patienter kan redan idag läsa sin journal på nätet. Medicinska sekreterare kan komma att ta en stor plats i utvecklingen av e-hälsa.

Intervjun med nuvarande studenten Camilla Easby som snart tar examen och redan är anställd på en vårdcentral.

Intervjun med Sara Andréasson som är ansvarig för utbildningen.

Yrkesroller efter utbildningen

Arbetsmarknaden för medicinska sekreterare visar en jämn sysselsättningsnivå över tid de kommande åren. De ökade kompetenskraven i kombination med många pensionsavgångar är en bidragande faktor. Behovet finns i hela landet men koncentreras främst till storstäderna – bara i Stockholms län ligger siffran på runt 500 lediga jobb per år!

Medicinska sekreterare anställs av sjukhus, vårdcentraler, företagshälsovård, specialist- och andra mindre mottagningar. Man kan också få arbete inom rehabilitering, läkemedelsindustrin eller vid en medicinsk forskningsinstitution.

Efter utbildningen kan du välja att arbeta på ett företag, på en byrå eller som frilansande konsult med eget företag som till exempel:

 • Medicinsk sekreterare
 • Läkarsekreterare
 • Hälso- och vårdadministratör

Utbildningen

Efter avslutad examen ska du ha kompetens för kvalificerat administrativt arbete inom hälso- och sjukvårdsverksamheter. Din arbetsplats kan bli ett sjukhus, en vårdcentral, företagshälsovård eller ett läkemedelsföretag. Du ska kunna fungera som medicinsk sekreterare, självständigt och i samarbete med kollegor och patienter, med kunskap om kroppens anatomi och sjukdomar samt om hur man bäst bemöter människor i kris och andra situationer.

Du kommer kunna skriva professionell och fackmannamässig dokumentation på en hög nivå och med medicinsk terminologi, på svenska och engelska. Och du ska kunna använda teknisk utrustning som digital diktafon och aktuella datorprogram, samt kunna tolka, klassificera och koda diagnoser för användning i statistiska sammanställningar och analyser. Du får också kunskap om projektarbete, metodik, lagar och sekretess. Med utbildningen kan man också kvalificera för specialuppgifter inom information, statistik, budget, personal, IT, reception (inklusive tidsbokning och kassa), konferens och forskning.

En stor del av utbildningen är förlagd på en verklig arbetsplats. Där får du under erfaren handledning omsätta teori i praktisk arbetslivserfarenhet och utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Där har du också chansen att lära dig mer om vilka utmaningar som finns i yrkesrollen, skaffa värdefulla kontakter och lära känna branschen på ett djupare plan.

På Nackademin har vi en unik närhet till anställande verksamhet och du får en mycket relevant kunskap, eftersom branschen medverkar i både innehåll, upplägg och lärande. Genom LIA (Lärande i Arbete = praktik på arbetsplats) så är Nackademin också en självklar rekryteringsbas, och våra studenter har gott rykte i branschen.

I utbildningen ingår bland annat:

 • Anatomi och sjukdomslära
 • Arbetsmiljö och arbetsplatspsykologi och bemötande i vården
 • Ekonomisk planering, budget och statistik
 • Organisation och verksamhetsutveckling och förbättringsarbete
 • Hälso- och sjukvårdsadministration och lagar

Anatomi och sjukdomslära

Yh-poäng: 50

Kursen ska ge kunskaper om kroppens uppbyggnad och funktion. Kursen ska även ge kunskaper om vanliga sjukdomstillstånd, dess orsaker, symtom och terapeutiska åtgärder samt grundläggande kunskaper om psykiska sjukdomar. Du kommer att lära dig om de vanligaste undersökningarna och provtagningarna.

Arbetsmiljö och arbetsplatspsykologi och bemötande i vården

Yh-poäng: 20

Kursen ska ge de dig kunskaper om individens beteende och samspelet mellan människor och mellan olika yrkes- och patient/ kundkategorier. Kursen ska stärka individernas självkännedom och förmåga till samarbete och att skapa goda relationer på arbetsplatsen. Kursen ska ge kunskap om arbetsmiljö och hälsofrämjande processer som ergonomiska lösningar på arbetsplatsen. Kursen ger kunskaper om etiska begrepp och färdigheter för att utveckla ett gott bemötande.

Diagnosklassificering DRG

Yh-poäng: 25

Kursen ska ge kunskap om diagnosklassificering och vad den används till. Kursen ska ge kunskap i att förstå de möjligheter som DRG- Diagnos Relaterade Grupp- kan ge i form av verksamhetsutveckling och klinisk förbättringsarbete. Kursen ska ge kunskaper i kodning av diagnoser för öppen och sluten vård.

Ekonomisk planering, budget och statistik

Yh-poäng: 25

Målet för kursen är att ge översiktliga kunskaper i ekonomi och metoder för verksamhetsuppföljning och ekonomiska ställningstaganden inom hälso- och vårdområdet. Kursen innehåller budgetering, kalkylering och redovisning viktiga för lönsamhets- och effektivitetstänkande. Lean produktion.

Examensarbete

Yh-poäng: 15

Målet för kursen är att ge de dig träning i vetenskapligt förhållningssätt. Kursen ger kunskaper om olika metoder för undersökningar och utredningar och du ska utveckla din förmåga att bearbeta, sammanställa och redovisa information. Du ska kunna planera och genomföra ett avgränsat projekt.

Grundkurs i medicinsk terminologi

Yh-poäng: 25

Kursen ger dig ett ordförråd inom olika medicinska specialiteter samt om det medicinska språkets uppbyggnad. Du ska kunna tillämpa försvenskningsregler, uttals och stavningsregler, kunna tolka medicinsk text samt söka relevant information så att dokumentationen förs på ett korrekt och säkert sätt.

Hälso- och sjukvårdsadministration och lagar

Yh-poäng: 30

Kursens mål är att du ska ha kunskaper och färdigheter inom det vårdadministrativa området som yrkesrollen kräver. Du ska ha kunskaper om de lagar och förordningar som styr hälso- och sjukvård samt dess tillämpning.

Hälso- och sjukvårdsdokumentation

Yh-poäng: 50

Kursen ska ge kunskaper i svenska språket relaterade till yrket så att professionell dokumentation kan utföras. De studerande ska lära sig hur den medicinska dokumentationen utförs inom offentlig och privat sjukvård samt företagshälsovård. Efter avslutad kurs ska studenten kunna utforma tydlig skriftlig information till specifik målgrupp, hantera vårddokumentationen med målet att den patientrelaterade dokumentationen ska ske på ett säkert och rationellt sätt ur skilda perspektiv såsom vårdjuridik, journalsystem och dokumentationsflöden.

Kursmomentet E-hälsa handlar om att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa, vilket i princip innebär allt från telefoni och mail till digitala blodtrycksmätare och journalföring på dator.

Studenten ska på ett korrekt sätt kunna tolka, förstå, ta emot och förmedla information såväl skriftligt som muntligt så att den medicinska dokumentationen sker på ett säkert och rationellt sätt.
Kursen motsvarar momentet Svenska/Kommunikation i LSF rekommendationer. Vissa delar i Svenska/Kommunikation fördjupas även i andra kurser. Kursen ska ge studenten inblick i arbetsuppgifter som yrkesrollen innebär och skapa förståelse för betydelsen av hälso- och sjukvårdpersonalens tystnadsplikt och sekretess i hantering av patientuppgifter. Den ska också ge dig kunskap om etiska aspekter av informationshantering.

Introduktionskurs och IT-kunskap

Yh-poäng: 15

Kursen ska ge dig inblick i arbetsuppgifter som yrkesrollen innebär och skapa förståelse för betydelsen av hälso- och sjukvårdpersonalens tystnadsplikt och sekretess i hantering av patientuppgifter. Den ska också ge dig kunskap om etiska aspekter av informationshantering.

Kursen ska ge kunskaper om ordbehandling och formatering (Word). Kursen ska ge kunskaper om kalkyl och databashantering (Excel) och layout och presentation i PC-miljö (Power Point).

LIA 1

Yh-poäng: 20

Kursen ska ge dig en första kontakt med den nya yrkesrollen och ge förståelse för olika arbetsuppgifter i yrket. Du ska få inblick i informationsflödet kring patienter samt vårdadministrativa datorsystem som används.

LIA 2

Yh-poäng: 40

Målet med kursen är att du ska kunna under viss handledning klara av de vanligaste förekommande arbetsuppgifterna inom hälso- och sjukvårdsadministration. Kursen ska ge dig praktiska erfarenheter inom vårddokumentation med tyngdpunkt på specialområdena dokumentation, IT samt administrativt verktyg och hälso- och sjukvårdsadministration.

LIA 3

Yh-poäng: 40

Efter kursen ska du klara av arbetsuppgifter för hälso- och sjukvårdsadministration självständigt.

Medicinsk engelska

Yh-poäng: 20

Målet för kursen är att du ska kunna utveckla förmåga att förstå, aktivt ta reda på innebörden i och tillämpa engelsk fackterminologi så att praktisk kommunikation fungerar utan missförstånd och oklarheter utifrån de krav som arbetslivet ställer.

Organisation och verksamhetsutveckling och förbättringsarbete

Yh-poäng: 25

Kursen ska ge kunskaper om organisation, finansiering och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården samt ge kunskap om hur beslut fattas och verkställs i den offentliga sektorn samt inblick i arbetslivets lagstiftning. Kursen ska ge kunskap om kvalitetsmätning och inblick i kvalitetsutveckling och kvalitetsuppföljning i ett ständigt förbättringsarbete.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

 • Grundläggande behörighet
 • Lägst betyg E/G i Svenska B/2
 • Lägst betyg E/G i Engelska B/6

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan för mer information!

Anmäl dig till kursen!

Anmäl dig till kursen genom att fylla i formuläret nedan.