HemYh-utbildning inom pedagogikLärarassistent
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-to kl 10-12

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00 (vardagar kl. 9-13)
expeditionen@nackademin.se

Besökstider:
Måndag & torsdag: 10:00-13:00

Expeditionen ligger på plan 4.

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

YH Praktik 16 veckor Nässjö Stockholm 1.5 år

Lärarassistent

Utbilda dig till lärarassistent!

Utbildningen startar augusti 2021, ansökan öppnar den 11/1-2021.  Gör en intresseanmälan så håller vi dig informerad. 

Utbildningslängd:
1,5 år
Yh-poäng:
300
Plats:
Solna/Nässjö

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Vill du ha ett stimulerande arbete och vara med om att forma framtidens skola? I så fall kan utbildningen lärarassistent vara något för dig!

Lärarassistent är en relativt ny yrkesroll som håller på att växa fram inom skolans värld. Det är ett yrke för dig som vill jobba med barn och ungdomar i skolan och vara ett stöd, både i och utanför klassrummen. Som lärarassistent blir du en del av det pedagogiska sammanhanget och hjälper till att skapa en trygg och stabil miljö i skolan.

Yrkesroller efter utbildningen

Det råder stor brist på lärare i Sverige. I rollen som lärarassistent bistår du lärarna i deras pedagogiska och sociala arbete, och du arbetar tillsammans med enskilda lärare eller flera lärare i ett arbetslag. I din roll möter du många olika människor, både barn och vuxna, där det gäller att du fångar upp och förstår deras behov samt hur du kan hjälpa till att avlasta och underlätta.

Lärarassistenter har en viktig roll i skolan och utbildningen ger färdigheter att både hantera olika administrativa system, samverka i och utanför klassrummet samt kommunicera med både personal, vårdnadshavare, myndigheter och barn.

Yrkesroller som utbildningen leder till:
 • Lärarassistent

I videon kan du ta del av samtal mellan Madleen Thyrén, utbildningschef, Marie Johansson, utbildningsledare och utbildare för Lärarassistent  och Staffan Bjuhr, rektor Rudbecks gymnasium och ledningsgruppsmedlem för utbildningen. Samtalet spelades in på Nackademins Öppet hus 16/11.

Utbildningen


Det här är en Satellitutbildning. Det innebär att utbildningen går på flera orter samtidigt, via videokonferens. Rent praktiskt sitter du i ett klassrum medan läraren undervisar via videokonferens från ett klassrum i Stockholm. Ni kommunicerar med lärare och övriga kurskamrater via moderna medieanläggningar. Utbildningen läses på heltid med undervisning flera dagar i veckan och har, precis som våra andra Yh-utbildningar, minst en fjärdedels praktik under studietiden.

Lärarassistent är en yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) som du läser på heltid under 1,5 år. Utbildningen är en satellitutbildning som du kan läsa i Solna eller Nässjö. Utbildningen ger dig en bred grund att stå på för att sedan välja ett eller flera områden att fördjupa dina kunskaper i under LIA-praktiken och examensarbetet. Efter utbildningen kommer du ha kunskaper om skoljuridik, verktyg för IKT samt skolans läroplan och administration. Vidare ges kunskaper i kommunikation och konflikthantering, integrationsprocessen för nyanlända samt elevhälsoteamets arbete. Efter utbildningen kommer du även ha kompetens inom pedagogiska metoder och ledarskap för att bistå lärarens undervisning för att bidra till en positiv inlärningsmiljö samt kunna bemöta och agera tillsammans med barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

I utbildningen ingår bland annat:
 • Praktisk IKT i skolan
 • Den sociala integrationsprocessen i skolan för nyanlända barn och ungdomar
 • Grundläggande psykologi med inriktning mot barn och ungdomar
 • Kommunikation och konflikthantering
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och unga
 • Pedagogiska metoder och pedagogiskt ledarskap i skolan
 • Skolans juridik och administration

Att studera på Nackademin innebär att du studerar till ett yrke och inte ett ämne. Detta kräver av dig som student disciplin, stor drivkraft och eget ansvar för dina studier. Du ansvarar själv för dina studier och vi ger dig förutsättningar för att lyckas!

Utbildningen bedrivs på heltid men vissa dagar är förlagda för självstudier. Dessa dagar kan tillexempel vara till för att du på egen hand ska kunna fördjupa dig inom de områden i utbildningen som du önskar få mer kunskap inom

Vill du veta mer om lärarassistentens roll i skolan? Läs mer här

Den digitala miljön – praktisk IKT i skolan

Yh-poäng: 20

Att den studerande ska kunna föreslå och stötta arbetet med att använda digitala verktyg för att bidra till ett ökat och lustfyllt lärande. Målet är at den studerande ska ha förståelse och kunskap om hur lösningar inom IKT kan användas för att öka elevens lust och motivation att lära och för att uppnå en ökad förståelse. Den studerande ska ha färdigheter i att använda och värdera ett antal aktuella digitala verktyg, system och metoder för lärande och administration samt kunskap om digitala kompensatoriska hjälpmedel.

Den sociala integrationsprocessen i skolan för nyanlända barn och ungdomar

Yh-poäng: 25

Syftet är att ge den studerande förutsättningar att kunna stötta skolans arbete med den sociala integrationsprocessen för nyanlända barn och ungdomar. Målet är att den studerande ska kunna redogöra för rättsliga ramar samt olika psykosociala perspektiv på nyanlända barn och ungdomars hälsa. Den studerande ska även kunna resonera över olika metoder och tillvägagångssätt för att verka för att nyanlända barn och ungdomar får en positiv och lustfylld lärmiljö.

Examensarbete

Yh-poäng: 20

Kursen syftar till att utveckla den studerandes förmåga att självständigt planera, genomföra, presentera samt argumentera för en undersökning eller specifikt utvecklingsarbete inom ett relevant område för utbildningen. Målet är att den studerandes ska utveckla sin förmåga att kritiskt granska och bedöma såväl rapporter, vetenskapliga skrifter eller för området annan viktig fakta.
Kursen syftar också till att ge en teoretisk och/eller praktisk fördjupning inom ett relevant område för utbildningen.

Grundläggande psykologi med inriktning mot barn och ungdomar

Yh-poäng: 20

Syftet är att de studerande ska förstå hur barn och ungdomars utveckling fungerar och utifrån detta aktivt främjar en positiv utvecklings- och psykosocial miljö i skolan. Målet är att den studerande ska kunna redogöra för hur barn och ungdomars utveckling fungerar och utifrån detta kunna anpassa olika skolaktiviteter.

Introduktion till skolans organisation och lärarassistentens roll

Yh-poäng: 15

Syftet är att de studerande ska få grundläggande kunskap om och förståelse för olika yrkesroller och ansvarsfördelning i skolan samt fritidshemmets arbete. Den studerande ska även ha kunskap om skolans värdegrund, det svenska skolsystemet och läroplaner samt ha förståelse för skolan som en politiskt styrd verksamhet. Målet är att de ska kunna redogöra för sin egen och andra yrkesroller, ansvarsfördelning och behörighet samt redogöra för huvuddragen i skolans organisation och styrning.

Kommunikation och konflikthantering

Yh-poäng: 25

Syftet med kursen är att den studerande skall kunna kommunicera med olika aktörer och hantera olika situationer på ett professionellt tillvägagångssätt. Målet är att den studerande ska kunna redogöra för olika kommunikationssätt och samtalstekniker, verbala och icke-verbala. De ska också självständigt och i samverkan med andra kunna identifiera och dokumentera en konflikt samt utarbeta en plan som beskriver strategier för att hantera situationen.

LIA

Yh-poäng: 80

Syftet är att den studerande ska få möjlighet att praktiskt omsätta teoretiska kunskaper från något av de områden som tidigare kurser behandlat inom integration, specialpedagogik, IKT, kommunikation eller fritidshemmet. Målet är att den studerande, inom ett specialiserat område, ska kunna analysera, planera, agera och utvärdera olika aktiviteter i skolan som syftar till att verka för en positiv och god inlärningsmiljö samt självständigt kunna utföra olika skoladministrativa arbetsuppgifter.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och unga

Yh-poäng: 25

Syftet är att ge den studerande förutsättningar att kunna bemöta och agera tillsammans med barn och ungdomar som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för att bidra till en bra lärmiljö för dessa barn och ungdomar. Kursen syftar även till att ge den studerande förutsättningar att kunna stötta elevhälsoteamets arbete. Målet är att den studerande ska kunna redogöra för de vanligast förekommande neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna hos barn och ungdomar och kunna diskutera och värdera olika metoder och interventioner för att barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska får en positiv och lustfylld lärmiljö.

Pedagogiska metoder och pedagogiskt ledarskap i skolan

Yh-poäng: 20

Syftet är att förstå hur barn och ungdomars inlärning fungerar och kunna verka aktivt för en positiv inlärningsmiljö i skolan. Målet är att de studerande ska förstå och redogöra för olika pedagogiska metoder och utifrån kunskap om hur barn och ungdomars inlärning fungerar kunna använda dessa i skolan.

Skolans administration och verktyg för administration

Yh-poäng: 15

Syftet är att den studerande ska få förutsättningar för att självständigt kunna identifiera, genomföra och utveckla arbetet med olika teoretiska och praktiska skoladministrativa arbetsuppgifter. Målet är att den studerande ska ha kännedom om vanliga skoladministrativa arbetsuppgifter och förstå hur olika systemadministrativa verktyg används för en effektiv skoladministration samt dokumentation av t ex individuella studieplaner och närvaroregistrering. Den studerande ska även kunna vara ett stöd vid planering, genomförande och uppföljning av olika skolaktiviteter i och utanför skolan och klassrummet.

Skolans arbete med likabehandling, trygghet och jämställdhet

Yh-poäng: 20

Syftet är att den studerande ska kunna verka för att skolans arbete med likabehandling, trygghet och jämställdhet efterlevs och dokumenteras. Målet är att den studerande ska kunna redogöra för relevanta begrepp och strategier för att motverka diskriminering, kränkande behandling och mobbning. Den studerande ska även utifrån kartläggning och analys av en skolverksamhet i samverkan med andra utarbeta en plan som beskriver strategier för ett systematiskt arbete som främjar likabehandling, trygghet och jämställdhet och motverkar diskriminering, mobbning och kränkande behandling.

Skolans juridik

Yh-poäng: 15

Syftet är att den studerande får förutsättningar för att agera vid och hantera olika situationer utifrån gällande lagar, regler och förordningar som styr skolans verksamhet. Målet är att den studerande ska ha kunskap om och förståelse för skolan som en juridiskt styrd verksamhet och kunna redogöra för huvuddragen i skolans regelverk och styrning samt förklara innebörden av myndighetsutövning och offentlighetsprincipen.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning: Grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet:
 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

Särskild behörighet:

 • Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Ledarskap och organisation 100 p eller pedagogiskt ledarskap 100 p

Har du inte läst kurserna Ledarskap och organisation eller pedagogiskt ledarskap men har relevant yrkeserfarenhet som t ex arbetat med barn och ungdomar, kompetens från annan eftergymnasial utbildning eller annan kunskap som motsvarar innehållet i kurserna kan du ansöka via reell kompetens.
För att söka via reell kompetens ladda upp ett CV eller arbetsintyg i din ansökan.

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att bli behörig till utbildningen.

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser, reell kompetens och 20%-regeln.
Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare

Marie Johansson

Utbildningsledare Lärarassistent
070- 266 02 32
marie.johansson@nackademin.se

 

 

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär