HemYH-utbildning inom pedagogikLärarassistent - distans
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre, kl. 9-12

08-466 60 00 (menyval 1 i växeln)

antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

Telefontid: mån-fre, kl. 08.00-12.00

08-466 60 00 (menyval 3 i växeln)

expeditionen@nackademin.se

Den fysiska expeditionen kommer att, p.g.a. rådande omständigheter, hålla stängt tills vidare. Ni når oss via telefon och mail.

YH Praktik 16 veckor Distans 1.5 år 300 YH-poäng

Lärarassistent – distans

Utbilda dig till lärarassistent på 1,5 år!


Ansökan är nu stängd till den här utbildningen men det går bra att göra en intresseanmälan.

Ansökan:
Stängd
Sista kompletteringsdag:
13 juni
Utbildningsstart:
Augusti 2022
Utbildningslängd:
1,5 år
Yh-poäng:
300
Plats:
100% distans (utan fysiska träffar)
Antagningskrav:
Grundläggande behörighet och Svenska 2/Svenska som andraspråk, Ledarskap och organisation 100 p eller pedagogiskt ledarskap 100 p

Överblick

Antagningskrav

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Vill du ha ett stimulerande arbete och vara med om att forma framtidens skola? Är du kommunikativ, ansvarsfull och bra på att skapa relationer? I så fall kan utbildningen lärarassistent vara något för dig!

Lärarassistent är en relativt ny yrkesroll som håller på att växa fram inom skolans värld. Det är ett yrke för dig som vill jobba med barn och ungdomar i skolan och vara ett stöd, både i och utanför klassrummen. Som lärarassistent blir du en del av det pedagogiska sammanhanget och hjälper till att skapa en trygg och stabil miljö i skolan.

Utbildningen

Utbildningen lärarassistent ger dig en bred grund att stå på för att sedan välja ett eller flera områden att fördjupa dina kunskaper i under LIA-praktiken och examensarbetet. Efter utbildningen kommer du ha kunskaper om skoljuridik, verktyg för IKT samt skolans läroplan och administration. Vidare ges kunskaper i kommunikation och konflikthantering, integrationsprocessen för nyanlända samt elevhälsoteamets arbete. Efter utbildningen kommer du även ha kompetens inom pedagogiska metoder och ledarskap för att bistå lärarens undervisning för att bidra till en positiv inlärningsmiljö samt kunna bemöta och agera tillsammans med barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

I utbildningen ingår bland annat:

 • Juridiska frågor angående skola. Skoljuridik och regelverk för hur en läroinrättning fungerar, samt hur administrationen går till.
 • Kommunikation. Hur kommunicerar du och eleverna med varandra och hur hanterar du kommunikation och konflikthantering mellan elev/elev eller elev/lärare.
 • Kontakten med utomstående. Förståelse för hur du samverkar och kommunicerar med föräldrar, myndigheter, annan skolpersonal med mera.
 • Elevers eventuella funktionsnedsättningar. Lär dig hantera elever med rörelsehinder eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
 • Pedagogik i allmänhet. Du får klar insikt i pedagogikens områden vad gäller bemötande, metoder, teori, ledarskap och kommunikation.
 • Social integrationsprocess. Hjälp nyanlända ungdomar komma in i gruppen på ett smidigt sätt.

Vem passar utbildningen?

Utbildningen till lärarassistent passar dig som kan uttrycka dig väl i tal och skrift, är trygg i dig själv och intresserad av människor. I rollen som lärarassistent kommer du förutom att ha daglig kontakt med eleverna, ha en viktig roll i kontakten med vårdnadshavarna. Det är viktigt att du kan agera professionellt och inte räds svåra samtal.

Utbildningsform

Det här är en distansutbildning där utbildningen inte bedrivs i klassrum. Utbildningen läses på heltid under 1,5 år med undervisning flera dagar i veckan och har, precis som våra andra YH-utbildningar, minst en fjärdedels LIA-praktik under studietiden. Vissa dagar är förlagda för självstudier så att du, till exempel, har chansen att på egen hand kunna fördjupa dig inom de områden i utbildningen som du önskar få mer kunskap inom.

I videon kan du ta del av samtal mellan Madleen Thyrén, utbildningschef, Marie Johansson, utbildningsledare och utbildare för Lärarassistent  och Staffan Bjuhr, rektor Rudbecks gymnasium och ledningsgruppsmedlem för utbildningen. Samtalet spelades in på Nackademins Öppet hus 16/11 2020.

Lärande i Arbete (LIA)

En fjärdedel av din utbildning är förlagd på en verklig arbetsplats. Där får du, under erfaren handledning, omsätta teori i praktisk arbetslivserfarenhet och utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Dessutom får du chansen att lära dig mer om vilka utmaningar som finns i yrkesrollen, skaffa värdefulla kontakter och lära känna branschen på ett djupare plan. 

På Nackademin har vi en unik närhet till anställande företag och du får en mycket relevant kunskap, eftersom näringslivet medverkar i både innehåll, upplägg och lärande. Genom LIA (praktik på arbetsplats) så fungerar Nackademin också som en självklar rekryteringsbas, och våra elever har gott rykte i branschen.

%

Det finns två olika typer av behörighet du måste uppfylla för att ha möjlighet att bli antagen på en utbildning: Grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet:
 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning med minst 2250 poäng samt godkända betyg i Engelska 5, Matematik 1 och Svenska 1
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Här kan du läsa mer om grundläggande behörighet.

Särskilda förkunskaper krävs i följande kurser:
Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

 • Svenska 2
 • Ledarskap och organisation 100 p eller pedagogiskt ledarskap 100 p

Har du inte läst kurserna Ledarskap och organisation eller pedagogiskt ledarskap men har relevant yrkeserfarenhet som t ex arbetat med barn och ungdomar eller annan kunskap som motsvarar innehållet i kurserna kan du ansöka via reell kompetens.

Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att bli behörig till utbildningen,

Den digitala miljön – praktisk IKT i skolan

Yh-poäng: 20

Att den studerande ska kunna föreslå och stötta arbetet med att använda digitala verktyg för att bidra till ett ökat och lustfyllt lärande. Målet är at den studerande ska ha förståelse och kunskap om hur lösningar inom IKT kan användas för att öka elevens lust och motivation att lära och för att uppnå en ökad förståelse. Den studerande ska ha färdigheter i att använda och värdera ett antal aktuella digitala verktyg, system och metoder för lärande och administration samt kunskap om digitala kompensatoriska hjälpmedel.

Den sociala integrationsprocessen i skolan för nyanlända barn och ungdomar

Yh-poäng: 25

Syftet är att ge den studerande förutsättningar att kunna stötta skolans arbete med den sociala integrationsprocessen för nyanlända barn och ungdomar. Målet är att den studerande ska kunna redogöra för rättsliga ramar samt olika psykosociala perspektiv på nyanlända barn och ungdomars hälsa. Den studerande ska även kunna resonera över olika metoder och tillvägagångssätt för att verka för att nyanlända barn och ungdomar får en positiv och lustfylld lärmiljö.

Examensarbete

Yh-poäng: 20

Kursen syftar till att utveckla den studerandes förmåga att självständigt planera, genomföra, presentera samt argumentera för en undersökning eller specifikt utvecklingsarbete inom ett relevant område för utbildningen. Målet är att den studerandes ska utveckla sin förmåga att kritiskt granska och bedöma såväl rapporter, vetenskapliga skrifter eller för området annan viktig fakta. Kursen syftar också till att ge en teoretisk och/eller praktisk fördjupning inom ett relevant område för utbildningen.

Grundläggande psykologi med inriktning mot barn och ungdomar

Yh-poäng: 20

Syftet är att de studerande ska förstå hur barn och ungdomars utveckling fungerar och utifrån detta aktivt främjar en positiv utvecklings- och psykosocial miljö i skolan. Målet är att den studerande ska kunna redogöra för hur barn och ungdomars utveckling fungerar och utifrån detta kunna anpassa olika skolaktiviteter.

Introduktion till skolans organisation och lärarassistentens roll

Yh-poäng: 15

Syftet är att de studerande ska få grundläggande kunskap om och förståelse för olika yrkesroller och ansvarsfördelning i skolan samt fritidshemmets arbete. Den studerande ska även ha kunskap om skolans värdegrund, det svenska skolsystemet och läroplaner samt ha förståelse för skolan som en politiskt styrd verksamhet. Målet är att de ska kunna redogöra för sin egen och andra yrkesroller, ansvarsfördelning och behörighet samt redogöra för huvuddragen i skolans organisation och styrning.

Kommunikation och konflikthantering

Yh-poäng: 25

Syftet med kursen är att den studerande skall kunna kommunicera med olika aktörer och hantera olika situationer på ett professionellt tillvägagångssätt. Målet är att den studerande ska kunna redogöra för olika kommunikationssätt och samtalstekniker, verbala och icke-verbala. De ska också självständigt och i samverkan med andra kunna identifiera och dokumentera en konflikt samt utarbeta en plan som beskriver strategier för att hantera situationen.

LIA

Yh-poäng: 80

Syftet är att den studerande ska få möjlighet att praktiskt omsätta teoretiska kunskaper från något av de områden som tidigare kurser behandlat inom integration, specialpedagogik, IKT, kommunikation eller fritidshemmet. Målet är att den studerande, inom ett specialiserat område, ska kunna analysera, planera, agera och utvärdera olika aktiviteter i skolan som syftar till att verka för en positiv och god inlärningsmiljö samt självständigt kunna utföra olika skoladministrativa arbetsuppgifter.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och unga

Yh-poäng: 25

Syftet är att ge den studerande förutsättningar att kunna bemöta och agera tillsammans med barn och ungdomar som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för att bidra till en bra lärmiljö för dessa barn och ungdomar. Kursen syftar även till att ge den studerande förutsättningar att kunna stötta elevhälsoteamets arbete. Målet är att den studerande ska kunna redogöra för de vanligast förekommande neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna hos barn och ungdomar och kunna diskutera och värdera olika metoder och interventioner för att barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska får en positiv och lustfylld lärmiljö.

Pedagogiska metoder och pedagogiskt ledarskap i skolan

Yh-poäng: 20

Syftet är att förstå hur barn och ungdomars inlärning fungerar och kunna verka aktivt för en positiv inlärningsmiljö i skolan. Målet är att de studerande ska förstå och redogöra för olika pedagogiska metoder och utifrån kunskap om hur barn och ungdomars inlärning fungerar kunna använda dessa i skolan.

Skolans administration och verktyg för administration

Yh-poäng: 15

Syftet är att den studerande ska få förutsättningar för att självständigt kunna identifiera, genomföra och utveckla arbetet med olika teoretiska och praktiska skoladministrativa arbetsuppgifter. Målet är att den studerande ska ha kännedom om vanliga skoladministrativa arbetsuppgifter och förstå hur olika systemadministrativa verktyg används för en effektiv skoladministration samt dokumentation av t ex individuella studieplaner och närvaroregistrering. Den studerande ska även kunna vara ett stöd vid planering, genomförande och uppföljning av olika skolaktiviteter i och utanför skolan och klassrummet.

Skolans arbete med likabehandling, trygghet och jämställdhet

Yh-poäng: 20

Syftet är att den studerande ska kunna verka för att skolans arbete med likabehandling, trygghet och jämställdhet efterlevs och dokumenteras. Målet är att den studerande ska kunna redogöra för relevanta begrepp och strategier för att motverka diskriminering, kränkande behandling och mobbning. Den studerande ska även utifrån kartläggning och analys av en skolverksamhet i samverkan med andra utarbeta en plan som beskriver strategier för ett systematiskt arbete som främjar likabehandling, trygghet och jämställdhet och motverkar diskriminering, mobbning och kränkande behandling.

Skolans juridik

Yh-poäng: 15

Syftet är att den studerande får förutsättningar för att agera vid och hantera olika situationer utifrån gällande lagar, regler och förordningar som styr skolans verksamhet. Målet är att den studerande ska ha kunskap om och förståelse för skolan som en juridiskt styrd verksamhet och kunna redogöra för huvuddragen i skolans regelverk och styrning samt förklara innebörden av myndighetsutövning och offentlighetsprincipen.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Ledningsgrupp för Lärarassistent:

Rudbeck
Nacka kommun
Olovslund/Nockebyhovs skolor
Nässjö kommun

 

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser och 20%-regeln. Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare Lärarassistent Distans

Kontakta mig om du har specifika frågor om kursinnehåll.

Marie Johansson
Maila mig

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan så får du vårt nyhetsbrev samt information om när ansökan för denna utbildning öppnar.

 

Vill du ta emot en lia-praktikant?

Formulär