HemByggutbildningarByggnadsingenjör Produktion – Uppsala
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Övrigt

Samarbeten, kompetensutveckling och övriga frågor.

Overlay link

YH Praktik 26 veckor Uppsala 2 år

Byggnadsingenjör Produktion – Uppsala

Utbilda dig till byggnadsingenjör med inriktning mot produktion.

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Den här utbildningen är stängd för ansökan inför hösten 2019.

Byggnadsingenjör Produktion – Uppsala är en utbildning för dig som vill arbeta med nyproduktion inom bygg. Är du intresserad av att vara med och bygga nya hus? Är du samtidigt en initiativrik men också en ödmjuk innovatör och lagspelare? Då kan det här vara utbildningen för dig!

Att arbeta som byggnadsingenjör är lite som att lägga ett omfattande och komplext pussel, där små detaljer skapar en betydligt större helhet. Oavsett om du jobbar i tidiga skeden med t ex utsättning, eller som kalkylingenjör eller har avancerat till arbetsledare så handlar det i stort om givna ramar av politiska beslut, lagar och förordningar – som kräver såväl tekniska, ekonomiska och praktiska lösningar.

Som byggnadsingenjör kan du arbeta som egenföretagare, konsult eller anställd, på en mindre eller en väldigt stor arbetsplats, inne på ett kontor, ute på bygget eller både och. Det är ett omväxlande, varierande, stimulerande och socialt arbete där du använder såväl teoretiska som praktiska färdigheter, och du får utlopp för både kreativitet och innovation. Det är ett yrke där du har mycket goda utvecklingsmöjligheter, och med rätt ledaregenskaper, initiativkraft och samarbetsförmåga kan du avancera till arbetsledare. Med några årserfarenhet kan du vara platschef med ansvar för ett helt bygge!

Är du intresserad av en byggnadsingenjörsutbildning? Då kanske även någon av de här utbildningarna är någonting för dig:

Yrkesroller efter utbildningen

Framtiden – många nya bostäder kräver fler byggnadsingenjörer. Byggandet är under stark tillväxt av nya bostäder och tillhörande service och infrastruktur i framför allt storstadsregionerna. I kombination med att de sista av den ansenliga gruppen 40-talister nu går i pension så har behovet av byggnadsingenjörer kraftigt ökat, speciellt när det gäller ledande positioner som arbetsledare. Hela länet växer starkt, t ex flera tunnelbanestationer är på gång med ca 140000 nya bostäder i Stockholmsområdet, och Uppsala har också tillväxt ambitioner på ca 20000 nya bostäder! Detta förutspås gälla för åtminstone de närmaste tjugo åren.

Som byggnadsingenjör med inriktning produktion kan du arbeta på medelstora till stora byggföretag i yrkesrollen som till exempel:

 • Byggnadsingenjör
 • Arbetsledare (utan personalansvar)
 • Biträdande arbetsledare
 • Entreprenadingenjör

Utbildningen

Vare sig du redan är i byggbranschen eller inte så har du här chansen att på två år skaffa dig en examen som byggnadsingenjör med inriktning mot Produktion.

Grunden i utbildningen Byggnadsingenjör produktion innehåller bland annat byggteknik, du kommer att få kunskap om olika material och deras varierande egenskaper (trä, betong, stål, m fl), samt byggprocessen. Med hjälp av olika dataprogram kommer du att få lära dig ritningsframställning, kalkylering, rapportskrivning. Du får förstås utbildning i ritningsläsning för att kunna tolka handlingar. Vi lär oss om ROT, mätteknik, hållbar utveckling och ledarskap, samt matematik, installationsteknik och konstruktion för att formulera, analysera och lösa en del av de problem som kan uppstå under byggnationens gång. Alla studenter på utbildningen Byggnadsingenjör produktion gör ett examensarbete gärna i samarbete med ett företag.

I utbildningen Byggnadsingenjör produktion lägger vi extra fokus på byggprocessen, byggstyrningen, byggproduktion och installationstekniska lösningar. Du kommer att få lära dig om arbetsmiljö, energieffektivisering och kontrollansvar. Och du kommer att få medverka vid ledningen av ett arbetslag genom byggprocessens olika skeenden under LIAn – praktiken. Tanken är att du ska lära dig samarbeta vid och driva planering, utveckling och genomförande av projekt för att kunna arbeta som biträdande arbetsledare i nyproduktion. Därför ingår också bygg-, fastighets- och entreprenadjuridik, upphandling och kalkylering.

Att studera på Nackademin innebär att du studerar till ett yrke och inte ett ämne. Detta kräver av dig som student disciplin, stor drivkraft och eget ansvar för dina studier. Du ansvarar själv för dina studier och vi ger dig förutsättningar för att lyckas! Utbildningen bedrivs på heltid men vissa dagar är förlagda för självstudier. Dessa dagar kan tillexempel vara till för att du på egen hand ska kunna fördjupa dig inom de områden i utbildningen som du önskar få mer kunskap inom.

I utbildningen Byggnadsingenjör produktion ingår bland annat:

 • Anläggningsmetoder och markprojektering
 • Arbetsledning
 • Byggfysik och energieffektivisering
 • Byggproduktion och logistik
 • Hållbar utveckling och miljölagstiftning
 • Projektering och modellering

Anläggningsmetoder och markprojektering

Yh-poäng: 20

Efter kursen skall du ha specialiserade kunskaper i markprojektering och anläggningsmetoder – de som rör markfrågor vid byggande under marken och i marknivån – och de regelverk som är styrande i syfte att kunna tillämpa dem i en arbetsledande roll i praktiskt byggnadsarbete. Moment som ingår i kursen är bl.a. ritningsläsning och uppförande av ritningar för VA, mark- och anläggning, tekniska regelverk (AMA Anläggning mm), regler vid utförandet såsom Säkerhet på väg, grundläggningsarbeten samt överbyggnader och slitlager vid olika typer av gatu- och markarbeten.

Betongtekniker

Yh-poäng: 15

Efter kursen kommer du kunna identifiera betong av olika struktur, egenskaper och användningsområden i byggnadskonsten. Du lär dig hur betongens kemiska sammansättning och gjutning styr materialets och konstruktionens egenskaper, uthållighet, utseende och kvalitet. Kursen dig kompetens att beräkna formar och planera gjutning samt kännedom om armeringsbehov i betongkonstruktioner och specialiserade metoder för gjutning och konstruktion under mer komplexa förutsättningar. Moment som ingår i kursen är bl.a. tekniska bestämmelser och europeisk konstruktionsstandard (EKS), betongtillverkning, nedbrytning och exponeringsklasser, konstruktions- och dimensioneringsarbete, kontroll och mätning.

Bim-modellering

Yh-poäng: 15

I denna kurs får du färdigheter i BIM-modellering och kunskaper i skillnaderna mellan en ritningsorienterad och en modellorienterad projektering. Du lär dig även hur du kan använda BIM-modellen i produktionen för kontroll och dokumentation. Efter avslutad kurs ska du ha såväl kunskaper som förutsättningar för att kunna framställa modeller för disciplin A med en inom branschen vanligt förekommande BIM-applikation.

Under kursen lär dig dig även att orientera dig i den engelska terminologin i programvara för BIM-modellering, skapa och redigera BIM-modeller for disciplinen A, redigera parametriska objekt, att exportera, importera och länka filer/modeller, samt att skapa vyer för utskrift.

Byggfysik och energieffektivisering

Yh-poäng: 30

Kursen lär dig att förstå sambanden mellan klimat och byggfysik, inklusive fuktsäkerhet, liksom mellan energisystem och material och kunna värdera lämpliga val utifrån denna kunskap. Dessutom ska kursen ge dig kunskaper i energieffektivisering av befintligt bestånd och av nyproduktion utifrån de nya energikraven. Inom ramen för kursen kommer du att genomföra ett projektarbete som innebär att rita, räkna fram och beskriva ett nybyggnadsprojekt med högt ställda energimål, ex. passivhus. Moment som ingår är bl.a. byggnadens energianvändning (miljömål år 2020 och 2050), energisystem och installationer, beräkningar av energiförluster, fukt och luftflöden, miljöklassad byggnad samt passivahus-egenskaper, installationssamordning, tekniska livslängder på byggnader och installationer samt livscykel, rivning och återvinning av desamma.

Byggproduktion och logistik

Yh-poäng: 35

Efter kursen kommer du att ha lärt dig att förstå sambanden mellan produktionsstyrningsmetoder och ansvarsområden som leder till framgångsfaktorer vid utförande av ROT-arbeten i befintliga byggnader. Moment som ingår i kursen är bl.a. arbetsmiljö, etablering och APD-planer, BAS-P och BAS-U, produktionstidsplaner, mängdavtagning, kalkyleringsmetoder, logistik, kvalitetssystem, produktivitet samt byggprocessens struktur i utförandefasen.

Kontrollansvar

Yh-poäng: 5

Kursen kommer att ge dig kunskaper och redskap att läsa, förstå och tillämpa BBR och rollen som kontrollansvarig. Kursen ska även ge kunskaper och redskap att skriva tid- och resursplaner.

Byggtekniska lösningar och konstruktioner

Yh-poäng: 35

Kursen ger dig kunskap om de bakomliggande faktorer som styr val av byggmaterial och byggtekniska lösningar, inklusive de tekniska regelverk som är vägledande/styrande, för att kunna applicera denna i en arbetsledande roll. Inom ramen för kursen kommer du att genomföra ett projektarbete som innebär att rita, räkna fram dimensioner och laster och i text beskriva nyproduktion av en byggnad. Moment som ingår i kursen är bl.a. krafter, byggstatik och dimensionering, tekniska regelverk (Hus -Ama och BBR), ritningsläsning, brand- ljudklasser, bygg- och rumsbeskrivningar och uppförande av ritningar med status enl. Bygghandlingar 90.

Examensarbete

Yh-poäng: 30

Kursen innebär en sammanfattning av två års studier. Du kommer självständigt att producera ritningar och styrdokument för ett byggprojekt samt kunna beskriva den valda entreprenadformen och följa upp, kvalitetssäkra, leda och dokumentera sitt arbete genom mötesprotokoll och återkoppling med examinatorer. Du upprättar först en projektplan för examensarbetet som ska godkännas av huvudexaminator. Examensarbetet innefattar både bygglovshandlingar och bygghandlingar för M, A, K, VVS och El inkl. detaljer i korrekt skala, allt enligt gällande regelverk och den ritningsförteckning som upprättats för examensarbetet och som godkänts av huvudexaminator. Exempel på styrdokument är kalkyl, arbetsmiljöplan, kontrollplan och produktionstidplan. Examensarbetet kan med fördel kopplas till studentens LIA-placering eller till annat företag inom relevant sektor.

Hållbar utveckling och miljölagstiftning

Yh-poäng: 20

Kursen ger dig en god överblick över regler, klassificeringar och standarder för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och energimål samt förstå hur dessa påverkar produktion, förvaltning, rivning och sanering. Moment som ingår är bl.a. Arbetsmiljölagstiftningen, föreskrifter och regler inom KMA, klassificeringsverktygen för material (Basta, Byggvarubedömningen och Sunda Hus), klassificeringssystem för hela byggprocessen (Green Building, Miljöbyggnad, Breeam och LEED) samt ekologiska material, miljöprofilerad teknik och energieffektiv utformning av byggnader.

Juridik och upphandling

Yh-poäng: 20

Efter kursen kommer du kunna tillämpa kunskaper i de lagar och regelverk som styr markexploatering, stadsplanering och bygg- och anläggningsarbete. Vidare ska du kunna tillämpa kunskap inom upphandling och anbudsgivning och ha goda kunskaper gällande standardavtal. För ett angivet projekt ska du kunna upprätta styrdokument såsom AF, avtal och kalkyl för total-respektive generalentreprenad. Moment som ingår i kursen är bl.a. kalkyleringsmetoder, fastighetsjuridik, entreprenadjuridik, upphandlingsförfarande, kontraktsformer AB, ABT, ABS09, ABK09, LOU.

LIA 1

Yh-poäng: 70

LIA1 bygger vidare på kunskaper som inhämtats det första året. Före LIA 1 har man gått igenom bl.a. anläggningsmetoder och byggtekniska lösningar. Under handledning av ansvarig handledare fördjupar du dina kunskaper i en praktisk situation och lär dig hantera utmaningar och frågor i det dagliga arbetet. Moment som kan ingå är granskning av bygghandlingar och ritningar/modeller, samordning, inventering, kalkylering och kvalitetsarbete.

LIA 2

Yh-poäng: 60

LIA2 är en integrerad del av utbildningen och bygger vidare på de teoretiska kurserna samt de erfarenheterna inhämtade under LIA1. Under LIA2 ska du praktisera tillgodogjorda kunskaper som medarbetare i pågående projekt. Du har avstämningsmöten med ansvarig handledare men utbildas i att ta stort eget ansvar i arbetsuppgifterna. Fokus ligger på att du ska applicera dina kunskaper inom byggprocessens olika skeden och de ekonomiska villkor som styr, arbetsledning och logistik.

Ledarskap

Yh-poäng: 25

I denna kurs lär du dig att samordna och leda arbetslag, samt samverka med olika intressenter i genomförandet av ett byggprojekt. Du lär dig även att, på ett målgruppsanpassat sätt, kunna kommunicera med olika aktörer i ett projekt – både på svenska och engelska. Målet med kursen är att du ska få kunskap om metoder för att leda grupper mot uppsatta mål. Kursen behandlar även byggbranschens arbete för att främja mångfald och motverka diskriminering

Ritteknik

Yh-poäng: 20

I denna kurs lär du dig hur ritningar och andra bygghandlingar används som kommunikationsmedel i byggprocessen. Du får även kunskap i att tolka och framställa fackmannamässiga ritningar med hjälp av ett CAD-program, exempelvis nybyggnadskartor, situations-, översikts-, och detaljplaner. Du lär dig att tolka och använda symboler och beteckningar för de olika disciplinerna.

Moment som ingår i kursen är bl.a redovisning av planer, sektioner, detaljer, elevationer, installationer m.m. inklusive måttsättning, text, littrering och symboler enligt gällande standard.

Efter avslutad kurs ska du ha färdigheter i att granska samordnade BIM-modeller och med god förståelse för hur ritningar används som kommunikationsmedel och för vilka regler som styr, ska du kunna granska, analysera och ta fram dokument för byggprocessens olika delar.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

 • Grundläggande behörighet
 • Godkänt i Matematik B/2
 • Godkänt i Bygg och anläggning 1 eller motsvarande kunskaper

Saknar du behörighet i någon av ovanstående kurser? Då kanske någon av följande preparandkurser är något för dig:

Preparandkurs i Matematik B/2a-c
Preparandkurs i Bygg- och anläggning 1

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan för mer information!

Anmäl dig till kursen!

Anmäl dig till kursen genom att fylla i formuläret nedan.