HemByggutbildningarByggnadsingenjör ombyggnation och byggnadsvård
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Övrigt

Samarbeten, kompetensutveckling och övriga frågor.

Overlay link

YH Praktik 26 veckor Stockholm 2 år

Byggnadsingenjör Ombyggnation och byggnadsvård

Utbilda dig till byggnadsingenjör med inriktning ombyggnation och byggnadsvård.

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Förkunskaper

Vänligen observera att den här utbildningen inte har garanterad start hösten 2019. Mer information kommer 6 Februari. 

Byggnadsingenjör ombyggnation och byggnadsvård. Att renovera äldre byggnader är som att vårda konstföremål: slott, gårdar, timmerhus, torp … Dessa vackra hus kan njutas av alla, i vardagen. Men äldre hus kräver vanligtvis mer underhåll. Sten, timmer och tegel, material med historia och patina, fordrar en kärleksfull hantering.  Och det är där du kan komma in i bilden, och i historien – som byggnadsingenjör med inriktning ombyggnation och byggnadsvård blir du specialiserad på att arbeta med historiska byggnadsverk.

Vill du jobba med kulturhistoriskt värdefulla byggnader i en arbetsledande befattning inom byggnadsvård och restaurering, så är det här utbildningen för dig. Själva arbetsledarskapet skiljer sig inte nämnvärt från andra bygginriktningar, förutom att du jobbar mot en annan typ av beställare och en antikvarie. Du måste också ha specialiserad kunskap om kulturhistoriskt riktiga material och restaureringsmetoder för att ta tillvara byggnadernas förutsättningar, karaktär och utseende. Samtidigt får du värna om ett traditionellt hantverk, hålla byggnadstekniken levande och bidra till att bevara den för framtiden!

Att bevara och vårda äldre och kulturminnesmärkta byggnader är historiskt betydelsefullt och en viktig del av vår kultur. Landskap och hus skyddas av kulturmiljölagen och miljöbalken, med krav på t.ex. antikvarisk kompetens, och enligt plan- och bygglagen måste varsamhet beaktas även vid ombyggnationer. Statens fastighetsverk, som förvaltar cirka 3 000 byggnader i Sverige, och många andra fastighetsägare efterfrågar särskild kompetens vid renovering av sina äldre byggnader: alla hus efter ca 40 år behöver vård och underhåll.

Är du intresserad av en byggnadsingenjörsutbildning? Då kanske även den här utbildningen är någonting för dig:

Byggnadsingenjör Hållbart byggande

Yrkesroller efter utbildningen

Marknaden – unik kompetens behövs främst i Stockholmsområdet

För att kunna säkerställa framtidens kunskap, erfarenhet och kompetens inom ombyggnad, byggnadsvård och restaurering av äldre byggnader finns ett stort behov av att få in yngre personer i branschen, nu när 40- och snart 50-talisterna går i pension. Detta gäller både för entreprenörer och byggare, för projektledare, beställare och på konsultsidan.

Utöver att arbeta med kulturmärkta byggnader och fastigheter är denna specifika ingenjörskompetens också efterfrågad inom den omfattande renoveringen av det befintliga fastighetsbeståndet.

Efter utbildningen kan du bland annat jobba som:

 • Arbetsledare
 på byggföretag
 • Biträdande arbetsledare på byggföretag
 • Biträdande byggnadsantikvarie på konsultföretag
 • Konsult inom byggnadsvård

Utbildningen

Efter avslutad utbildning ska du kunna arbetsleda projekt inom restaurering, renovering och ombyggnation av historiska byggnader. Du samarbetar med beställare och antikvarie och medverkar vid utveckling, planering och genomförande av projekten.

I utbildningen ingår bland annat:

 • Vård- och underhåll av äldre och kulturminnesmärkta byggnader, inklusive hantering av gamla installationer
 • Digitala verktyg för produktion av ritningar och BIM-modeller, planering, kalkyl och kalkylering
 • Juridik: PBL, kulturminneslagstiftningen, miljöbalken, bygg- och fastighetsjuridik, entreprenadjuridik, klassificering av byggnadsverk, dokumentationskrav och upphandling
 • Arbetsledning: arbets- och projektledning, arbetsmiljö, ritningsläsning och kontrollansvar

Byggnadsvårdens teorier och arkitekturhistoria

Yh-poäng: 20

Efter kursen ska du kunna identifiera olika arkitekturstilar, förstå samspelet mellan den sociala och den tekniska utvecklingen de senaste århundraden, behärska teorier som diskuteras i byggnadsvårds- och restaureringssammanhang i Sverige och internationellt, och vilket ansvar byggnadsvårdarna har för framtida generationer.

Kursen ger ingående kunskaper inom klassificering av byggnadsverk i Sverige och i kulturminneslagstiftningen. Moment som ingår i kursen är arkitekturhistoria, den tekniska utvecklingen, stadsplanering och stadens utveckling, teorier beträffande restaurering och byggnadsvården, klassificering av byggnadsverk,kulturminneslagen och dokumentationskrav.

Byggproduktion, kontrollansvar, logistik

Yh-poäng: 30

Efter kursen ska du förstå sambanden mellan produktionsstyrningsmetoder och ansvarsområden som leder till framgångsfaktorer vid renovering och restaurering av kulturhistoriska byggnader. Moment som ingår i kursen är etablering och APD-planer, BASP och BAS-U, kontrollansvar, produktionstidplaner, mängdavtagning, kalkylering och logistik, kvalitetssystem, produktivitet samt byggprocessens struktur i utförandefasen.

Examensarbete

Yh-poäng: 30

Kursen innebär en sammanfattning av två års studier. Du ska självständigt producera ritningar och styrdokument för ett restaureringsprojekt samt kunna beskriva den valda entreprenadformen och följa upp, kvalitetssäkra, leda och dokumentera ditt arbete genom mötesprotokoll och återkoppling med examinatorer.

Historiska byggnader och traditioner – utvändiga material

Yh-poäng: 20

Efter kursen ska du förstå sambanden mellan projektering och restaureringsmetoder samt få ingående kunskaper om historiska material och tekniker. Du ska känna till de speciella förhållanden som gäller för upp- och inmätning av restaureringsobjekt. En vård- och underhållsplan tas fram och genom studiebesök får de studerande fördjupa sina kunskaper och utföra praktiska moment kopplade till gamla hantverk.

Momenten som ingår i kursen är bl.a. upp- och inmätningsmetodiker av gamla hus, vård- och underhåll, ritningsläsning och uppförande av ritningar, kunskaper om ruiner, historiska gårdar och trädgårdar, kunskap om historiska material och tekniker: murning, tegel, sten, plåt, puts.

Juridik och upphandling

Yh-poäng: 25

Efter kursen ska du kunna tillämpa kunskaper i de lagar och regelverk som styr markexploatering, stadsplanering och bygg- och anläggningsarbete. Vidare ska du kunna tillämpa kunskap inom upphandling och anbudsgivning och ha goda kunskaper gällande standardavtal. För ett angivet projekt ska du kunna upprätta styrdokument såsom AF, avtal och kalkyl för total- respektive generalentreprenad. Moment som ingår i kursen är bl.a. kalkyleringsmetoder, fastighetsjuridik, entreprenadjuridik, upphandlingsförfarande, kontraktsformer AB, ABT, ABS09, ABK09, LOU.

K-märkta byggnader: installationer och energieffektivisering

Yh-poäng: 30

Efter kursen ska du förstå sambanden mellan klimatet och byggfysiken, materialval och energisystem. Kursen ger kunskaper i energieffektivisering av historiska byggnader, ex. kyrkor. Inom ramen för kursen genomför du ett projektarbete som innebär att rita, räkna fram dimensioner och laster och beskriva energieffektivisering av en historisk byggnad. Genom studiebesök får du en fördjupad förståelse av det komplexa arbetet med att bevara gamla installationer och/eller energieffektivisera en historisk byggnad .

Moment som ingår är byggnadens energianvändning (miljömål 2020 o. 2050), energisystem och installationer, beräkningar av energiförluster, fukt, luftflöden, installationssamordning, äldre installationer: el, hiss, telefon, VVS mm., BBR och andra tekniska regelverk, ritningsläsning och uppförande av ritningar (VVS och brand) för en historisk byggnad, tekniska livslängder på byggnader och installationer samt livscykel, rivning och återvinning.

Ledarskap

Yh-poäng: 30

Efter kursen ska du förstå vilka verktyg, metoder och relationer inom projekt- och arbetsledning som utgör framgångsfaktorer vid restaurering och renovering av äldre byggnader och kunna tillämpa dessa praktiskt. Stor vikt läggs vid att uppmärksamma metoder som motverkar könsdiskriminering och främjar mångfald.

Moment som ingår i kursen är ledarskap, medarbetarskap, konflikthantering, produktions- och projektledning, organisationsmodeller och funktionsbeskrivningar, arbetsrätt, ekonomistyrning, ekonomiska förutsättningar för byggbolag och för ett byggprojekt samt ekonomiska teorier inom organisation, marknadsföring och redovisning.

LIA 1

Yh-poäng: 70

Du ska i denna kurs arbeta med din framtida yrkesroll. Under handledning av ansvarig handledare på arbetsplatsen utför du sysslor som ska överensstämma med de uppgifter som kommer att vara huvudsakliga även efter examination som yrkeshögskoleingenjör, exempelvis projektering, samordning, inventering, kalkylering och kvalitetsarbete.

Under kursen ska du skriva en rapport som behandlar kulturhistoriska byggnadsverk och de tekniker som användes. Du ska också etablera kontakter i arbetslivet på ett professionellt sätt, muntligt och skriftligt.

LIA 2

Yh-poäng: 60

Under LIA:an utvecklar du dina kunskaper och färdigheter inom programmering för att nå en yrkesmässig nivå. Målet är du med stor självständighet utvecklar webbapplikationer i en skarp arbetsmiljö, från en kravspecifikation till en färdig applikation. Kursen ger dig kompetensen att enligt branschstandard och enligt ett företags rutiner utveckla komplexa webbapplikationer och lösningar i.NET-plattformen och mot ett CMS. Du kan göra din LIA på nationella och internationella företag där både svenska och engelska är koncernspråk.

Projektering och modellering

Yh-poäng: 20

Efter kursen ska du förstå hur bild, text och mått samverkar och korrekt kunna tolka ritningar och kompletterande dokument vid uppförande av nya byggnadsverk. Du ska kunna ta fram ritningar för olika skeden i byggprocessen och ha kunskaper i både traditionell projektering och BIM-projektering.

Moment som ingår i kursen är projekteringsmetodik, BIM–verktyg, Bygghandlingar 90, produktion och tolkning av ritningar för K, A, VVS, E m.fl, konsultansvar samt samordning och samgranskning av handlingar.

Restaurering och miljölagstiftning

Yh-poäng: 15

Efter kursen ska du ha kunskap om de tekniska, ekonomiska och estetiska frågeställningar som uppstår vid renovering och restaurering av kulturbyggnader enligt dagens miljö- och energikrav, ex. en ombyggnad av ett slott till ett museum. Du ska ha en god överblick över regler, klassificeringar och standarder för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och energimål samt förstå hur dessa påverkar produktion, förvaltning, rivning och sanering.

Moment som ingår är arbetsmiljölagstiftningen, föreskrifter och regler inom KMA, klassificeringsverktygen för material (Basta, Byggvarubedömningen och Sunda Hus), klassificeringssystem för hela byggprocessen (Green Building, Miljöbyggnad, Breeam och LEED) samt ekologiska material, miljöprofilerad teknik och energieffektiv utformning av byggnader.

Restaureringsmetoder – invändiga ytskikt

Yh-poäng: 20

Efter kursen ska du förstå de olika byggnadsmaterialens egenskaper och vilken restaureringsmetod som krävs, beroende på vilka material som berörs. Kursen ger kunskaper om material, hantverk, metoder och tekniker. Efter kursen ska du även kunna förstå sambanden mellan kemin i gjutprocessen och utförandet av betongarbeten liksom kemin i kalkputsen och färger.

Två studiebesök genomförs för att du ska se, höra om och utföra praktiska moment kopplade till gamla hantverk. Moment som ingår i kursen är profilkammätning, puts (typer och egenskape)r, färger och målningsutförande, gips, keramiska plattor, smide, tapet, lister, boaserier och trädetaljer.

Träkonstruktioner och konstruktionslära

Yh-poäng: 30

Efter kursen ska du förstå hur byggnadsvårdsbestämmelser och byggmaterialens egenskaper leder till val av byggtekniska lösningar. Vidare ska du få kunskaper i byggprocessens skeden och aktörer vid restaurering av historiska byggnader. Inom ramen för kursen ska du genomföra ett projektarbete som innebär att rita, räkna fram dimensioner och laster och i text beskriva restaurering av en byggnad med beprövade hantverksmetoder.

Moment som ingår i kursen: trähuset, materialegenskaper (trä, stål, betong), krafter, byggstatik och dimensionering, problemlösning av betydelse för tillämpningar inom byggsektorn, tekniska regelverk (Hus-AMA m.fl.) ritningsläsning, brandljudklasser, uppförande av ritningar, bygglov- och bygghandlingar enl. Bygghandlingar 90, bygg- och rumsbeskrivningar.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Antagningskrav:

 • Grundläggande behörighet
 • Godkänt i Svenska B/2 eller Svenska som andra språk 2
 • Godkänt i Engelska A/5
 • Godkänt i Matematik B/2
 • Godkänt i Bygg och anläggning 1.
 • Minst 18 månaders yrkeserfarenhet (minst 50% omfattning) från branschen samhällsbyggnad eller från roller inom projektledning, teamledning/gruppansvar, samordningsansvar eller kundkontakt med självständigt ansvar – oavsett bransch.

Urval:

 • Gymnasiebetyg
 • Eftergymnasiala studier
 • Arbetslivserfarenhet
 • Antagningsprov (den här delen ger högst urvalspoäng)

Läs mer om urvalsprocessen här.

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan för mer information!

Anmäl dig till kursen!

Anmäl dig till kursen genom att fylla i formuläret nedan.