HemByggutbildningarByggnadsingenjör mark och vatten – Uppsala
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Övrigt

Samarbeten, kompetensutveckling och övriga frågor.

Overlay link

YH Praktik 26 veckor Uppsala 2 år

Byggnadsingenjör mark och vatten – Uppsala

Utbilda dig till byggnadsingenjör med inriktning mot mark och vatten.

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Du kan tyvärr inte söka till den här utbildningen då den inte kommer att starta hösten 2019.

Vill du jobba med att utforma stadsmiljön, se en stad växa och utvecklas? En byggnadsingenjör med inriktning mark och vatten står för den tekniska kompetensen när det gäller projektering och utförande av mark- och anläggningsarbeten. Det kan vara allt ifrån bostadsgårdar, skolgårdar, lek- och idrottsplatser, parker och parkeringsplatser till trottoarer och cykelbanor. För att trivas i rollen måste man gilla att jobba med olika slags projekt, vara mål- och resultatinriktad, och tycka om utmaningar. Och du bör förstås vara intresserad av att bygga och skapa från scratch!

I arbetet som byggnadsingenjör inom mark och vatten är du med från start när ett nytt projekt ska inledas. Du får samarbeta med kunder, kollegor och olika typer av yrkesfolk och din uppgift är bland annat att ta fram information, göra analyser och beräkningar. LOD (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten) är en viktig arbetsuppgift och måste vara med i samtliga detaljplaner. Om du arbetar som markprojektör skapar du 3D-modeller som genererar ritningar – underlaget för markarbetet på plats. Blir du arbetsledare ansvarar du för att planera, instruera och följa upp arbetet ute i produktionen. Du fungerar som en länk mellan platschef och yrkesarbetare.

Att det finns jobb för byggnadsingenjörer inom mark och vatten är det ingen i branschen som tvivlar på. Till 2050 beräknas huvudstadsregionen att växa med en miljon invånare, och en stor del av dessa kommer att bo och arbeta mellan Stockholm och Uppsala. Ju mer man satsar på nya bostäder och andra byggnader, desto större satsningar på infrastruktur och andra kringliggande ytor. Ju mer man satsar på infrastrukturen till nya områden, desto mer eftertraktade blir de och fler bostäder kan man bygga.

Läs också:

Intervju med Helena Berggrund från Sweco som sitter i ledningsgruppen för utbildningen
Intervjun med innebandyproffset Viktor som går den här utbildningen just nu!
Intervjun med nuvarande studenten Joanna Palm som haft praktik på NCC!
Anders Metzén, VD på Structor, om det stora behovet av byggnadsingenjörer inom mark och vatten.
5 anledningar att utbilda sig till Byggnadsingenjör inom mark och vatten!

Är du intresserad av den här utbildningen? Då kanske även någon av de här utbildningarna är någonting för dig:

Yrkesroller efter utbildningen

I Boverkets rapport från mars 2015 konstateras att: ”Det totala byggbehovet fram till 2020 är 426 000 nya bostäder eller 71 000 per år i genomsnitt”. Det innebär att ett nytt Stockholm behöver byggas inom loppet av sex år. Sådana byggvolymer har inte varit aktuella i Sverige sedan miljonprogrammets dagar, vilket förstås blir en ordentlig utmaning för hela byggbranschen. Och enligt AMS hamnar byggnadsingenjörer, inklusive för mark och anläggning, i den kategori där bristen på arbetskraft är som allra störst.

Uppsala är ”just nu Sveriges snabbast växande stad” (byggnyheter.se, feb-15), så infrastruktursatsningarna där är stora och kommer att leda till ett ökat anställningsbehov inom området.

Efter utbildningen kan du bland annat att jobba som:

 • Arbetsledare mark på entreprenadföretag
 • Biträdande arbetsledare mark
 • Markprojektör på konsultbolag eller landskapsarkitektbyrå
 • Biträdande projekteringsledare
 • Entreprenadingenjör
 • Kalkylingenjör

Utbildningen

Efter utbildningen byggnadsingenjör mark och vatten ska du förstå förutsättningar för markprojekt i tidiga skeden, samt kunna tolka geotekniska rapporter och rapporter över dagvattenflöden, rasrisker och sättningar. Du ska kunna kommunicera med och leda en grupp mot beställarens mål och projektera, kalkylera och upprätta ritningar och avtal för markarbeten med hänsyn till arbetsmiljö, kvalitet, metoder, material, ekonomi, miljö, lagar och hållbarhet.

Att studera på Nackademin innebär att du studerar till ett yrke och inte ett ämne. Detta kräver av dig som student disciplin, stor drivkraft och eget ansvar för dina studier. Du ansvarar själv för dina studier och vi ger dig förutsättningar för att lyckas! Utbildningen bedrivs på heltid men vissa dagar är förlagda för självstudier. Dessa dagar kan tillexempel vara till för att du på egen hand ska kunna fördjupa dig inom de områden i utbildningen som du önskar få mer kunskap inom.

I utbildningen Byggnadsingenjör mark och vatten ingår bland annat:

 • Anläggningsmetoder, installationer och konstruktioner gällande mark och tunnlar.
 • Betongteknik.
 • Geoteknik och markfysik: om geologi, jordlager, bergarter, rasrisker och undersökningsmetoder samt vattenflöden och klimatpåverkan.
 • Instrument: höjdavvägare, laser, totalstation, GPS-utrustning samt maskinstyrningsutrustning.
 • BIM: 3D-projektering och modellering för markarbete.
 • Handlingar för projektering och marklov: anbudsunderlag, kalkyler, CAD-ritningar mm.
 • Kvalitet, miljö och arbetsmiljö (Bas-P och Bas-U).
 • Juridiska regelverk: entreprenadjuridik, upphandling, planprocessen, kontraktsfrågor, vägrätt, arrenden, servitut mm.
 • Ledarskap och arbetsrätt: presentationsteknik, målstyrning, projektarbete och grupparbetsteknik.

Anläggningsmetoder 1

Yh-poäng: 20

Kursen ska ge kunskaper om massdisposition, förädling på arbetsplats samt olika överbyggnadskonstruktioner, inkl. ytskikt och konstarbeten vid olika typer av gatumark-, VA- och grundläggningsarbeten. I kursen behandlas också olika typer av slitlager på vägar och planer ur hållfasthetsoch slitageperspektiv. Du får kunskaper om hur markhandlingar upprättas och om regler för mängdreglering.

Kursen ska ge kunskaper om underhåll, reparerbarhet och reparationsmetoder av och för anläggningsarbeten. Kursen ger färdigheter i att använda olika instrument för markarbete såsom höjdavvägare, laser, totalstation, GPS-utrustning samt maskinstyrningsutrustning.

Du ges också färdigheter i att beräkna utsättningsdata i koordinatsystem, behandla inmätningsdata, beräkna och sätta ut höjder samt utföra mängdberäkningar. Du får även kunskaper i gällande regelverk: AMA Anläggning, Stockholms TH mm, TA-planer, VGU m.fl.

Anläggningsmetoder 2

Yh-poäng: 20

Den här kursen ger dig kunskap om betong som byggmaterial. Du lär dig om färsk betong och dess egenskaper samt om betongtillverkning, nedbrytning, exponeringsklasser och tekniska bestämmelser. Du får även kunskap om formbyggnad, armering, gjutning och kvalitetskontroll vid utförande av plastgjutna konstruktioner.

Den här kurser ger dig även kunskaper om olika sprängtekniker, spontning och andra markförstärkningsmetoder.

BIM-modellering

Yh-poäng: 20

Kursen ska ge färdigheter i 3D-projektering och modellering för markarbete. Kursen ska ge fördjupade färdigheter i att läsa och tolka ritningar för de berörda fackområden som berörs av handlingarna och färdighet att skriva ut vyer för olika syften.

Kursen ska ge kunskaper i samordning och samgranskning med hjälp av programvaror för BIM och hur BIM-processen fungerar.

Examensarbete

Yh-poäng: 30

Kursen innebär handledning vid ett examensarbete där du självständigt och enskilt ska identifiera en problemställning inom mark- och anläggningsområdet. Du ska tillämpa kunskaper, kompetenser och färdigheter som de har tillgodogjort sig under utbildningen. Arbetet ska vara av utredande karaktär och det färdiga resultatet ska innefatta all relevant dokumentation i form av exempelvis statistik, beräkningar och jämförande studier.

Du ska undersöka olika lösningar för problemet, planera och genomföra arbetet på ett företag, skriva en rapport och framställa modeller och ritningar samt genomföra en muntlig presentation till huvudexaminator.

Geoteknik och grundläggning

Yh-poäng: 30

Kursen ska ge den kunskaper om jordlagerföljders förekomst och egenskaper ur grundläggningssynpunkt liksom om olika bergarter, rasrisker och undersökningsmetoder samt om geologin i Uppsala län i synnerhet och i Sverige i allmänhet.

Kursen ska ge ingående kunskaper om schakt, fyllning och utförande av olika grundförstärkningsmetoder ur geotekniska perspektiv. I kursen ingår studiet av vattenflöden, frost och tjäle samt klimatpåverkan.

Yttre VA

Yh-poäng: 20

Kursen behandlar tekniska frågor som rör installation och konstruktion vid markarbeten. Häri ingår hur befintliga installationer hanteras, regelverk för nya installationer i mark och tunnlar och provisoriska el- och ventilationsinstallationer samt beräkningar för dessa. Du ges färdighet att tolka installationsritningar.

Ekonomiska och projektunika perspektiven tas också upp i kursen. I kursen ingår beräkningar av grundkonstruktioner med utgångspunkt från uppgifter i geotekniska utredningar och om dimensionering av konstruktioner i mark. Styrande faktorer för projektering, utförande av släntar, pålning och överbyggnader och om problem som kan uppstå med sättningar, jordtryck och grundvatten ingår här, liksom dimensionering av konstruktionsdetaljer i trä, stål och betong, lastnedräkningar och beräkning av ex. jordtryck.

Tekniska (och ekonomiska) livslängder för olika konstruktioner och slitlager, drift och underhåll, reparerbarhet och reparationsmetoder behandlas.

Juridik och entreprenadformer

Yh-poäng: 20

Kursen ska ge den kunskaper om historiken till juridiska regelverk och etablerad praxis som styr nutida hus- och stadsplanering samt planering av infrastruktur. Innebörden av de lagar som reglerar vägrätt, arrenden, servitut mm samt olika typer av besiktningars juridiska status behandlas och du får även förståelse för plan och bygglovsprocesser.

Kursen ska vidare ge kunskaper i hur olika produktions- och omkostnadskalkyler byggs upp och färdigheter i att framställa en kalkyl för markarbeten i en teknisk rapport. Vidare ger kursen färdigheter i att med hjälp av juridiska dokument kunna analysera kalkyler och kontraktsfrågor för att kunna skapa det bästa juridiska underlaget för upphandling.

Kalkylering

Yh-poäng: 10

Den här kursen ger dig kunskaper och färdigheter i hur olika produktions- och omkostnadskalkyler byggs upp för att uppnå en god ekonomi i ett projekt. Målet är att du ska ha tillräckliga kunskaper i kalkylering för kunna räkna på jobb, utföra överslagskalkyler, ta fram underlag till anbud, kunna beställning av inköp och övervakaleveranser.

Under kurser får du färdigheter i att med hjälp av ett dataprogram framställa en kalkyl för anläggningsarbeten.

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö (Bas-P och Bas-U)

Yh-poäng: 20

Kursen syftar till att du ska kunna hantera tekniska, logistiska och ekonomiska frågor vid de produktionsmetoder som kan förekomma vid markarbeten. Kursen ger kunskaper om arbetsförhållandena på byggarbetsplatser, arbetsmiljölagstiftning samt föreskrifter och regler inom området.

Du ges färdighet att utföra egenkontroller och upprätta AMP-planer. I kursen ingår Trafikverkets ”Säkerhet på väg”, som krävs för vägarbete på allmänna vägar. Kursen ger kunskaper i olika produktionsstrukturer och kvalitetssystem för ökad produktivitet. Under handledning genomför den studerande produktionsplaner där logistik, tidplaner och övriga för produktion relevanta styrdokument ingår samt färdighet i att hantera de för ämnet aktuella programvarorna.

Kursen ger även kunskaper om direkt och indirekt påverkan på miljön orsakad av människan samt de lagar och regler som styr i Sverige och EU. Speciellt fokuseras på saneringsarbeten inom anläggningssektorn.

LIA 1

Yh-poäng: 70

Kursen ska ge dig en koppling mellan teoretiska kunskaper och tillämpningarna av dessa i den framtida yrkesrollen under handledning. Utifrån förekommande arbetsuppgifter på ett företag ska du praktiskt hantera anläggningstekniska uppgifter med inriktning på markarbeten. Betoningen ligger på byggprocessens olika skeden inom produktion.

Du får förståelse för och praktisk inblick i förekommande arbetsuppgifter på företaget som t.ex. geotekniska förhållanden, produktion av markarbeten, projektering och ritningsläsning i en för yrkesrollen relevant arbetsmiljö. Du ska inhämta kunskaper om de arbetsmetoder som används inom branschen när det gäller t ex bygghandlingar, materialbeställningar, deadlines, kundkontakter, projektmetodik, rutiner m.m.

LIA 2

Yh-poäng: 60

Kursen ska ge en koppling mellan teoretiska kunskaper och tillämpningarna av dessa i den framtida yrkesrollen genom att den du självständigt och aktivt tar dig an och utför arbetsuppgifter på praktikplatsen. Du ska ytterligare fördjupa dina kunskaper och färdigheter inom det anläggningstekniska området med inriktning på markarbeten.

Betoningen ligger på projektering och framtagandet av övriga handlingar för byggskedet, arbetsledning, ekonomi och kalkyl. Efter avslutad kurs ska du kunna axla ett reguljärt arbete utan sedvanlig inskolningsperiod samt självständigt kunna ta dig in och verka på arbetsmarknaden.

Markprojektering CAD

Yh-poäng: 20

Kursen ska ge kunskaper om de ritningar som krävs för ett marklov samt färdigheter i att producera och skriva ut ritningar med hjälp av ett CAD-program och kännedom om regler för symboler, linjetyper, text, måttsättning mm. Kursen ska ge djupgående färdigheter i att läsa och tolka ritningar för olika fackområden och kunskaper om status för olika typer av ritningar samt ritningars juridiska status i förhållande till övriga kontraktshandlingar.

Markprojektering AMA

Yh-poäng: 40

Kursen syftar till att introducera de vanligaste handlingarna som beskriver en tänkt byggd miljö, och ge kännedom om vanligt förekommande hårda material, växtmaterial och växtteknik. Med hjälp av handledning i projektarbetet ritar du färdiga handlingar inför bygghandlingsskedet och skriver den tekniska beskrivningen.

Du ska kunna projektera en höjdsättning och redgöra för principerna för avvattning av ett avgränsat område med hänsyn till funktion, tillgänglighet och befintliga förutsättningar. Du ska även bestämma ytmaterial, höjsättning och utrustning (växter, belysning, målning, skyltar, möbler etc).

Under kursen fördjupas materialkännedom om bland annat ytor, murar och trappor genom studiebesök på platser och markanläggningar.

Projektledning

Yh-poäng: 20

Kursens syfte är att ge dig kunskap i affärskommunikation och avd som kännetecknar ett affärsmässigt förhållningssätt. Den ger dig kunskap i hur man skapar ett bra team ocj arbetar med konfliktlösning och målstyrning.

Under kursen ska du skriftligt och muntligt kunna presentera information på ett professionellt sätt.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

 • Grundläggande behörighet
 • Godkänt i Matematik 2
 • Godkänt i Bygg och anläggning 1 eller motsvarande kunskaper

Saknar du behörighet i någon av ovanstående kurser? Då kanske någon av följande preparandkurser är något för dig:

Preparandkurs i Matematik B/2a-c
Preparandkurs i Bygg- och anläggning 1

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan för mer information!

Anmäl dig till kursen!

Anmäl dig till kursen genom att fylla i formuläret nedan.