HemByggutbildningarByggnadsingenjör anläggning
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

Telefontid: mån-fre kl 9-16

Antagningens telefon är stängd v 29 och v 30.

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Hitta till Nackademin 
Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Kontakt

Hitta till Nackademin i Solna och Uppsala

Overlay link

YH Praktik 26 veckor Stockholm 2 år

Byggnadsingenjör anläggning

Utbilda dig till byggnadsingenjör med mot anläggning.

24 aug 2020 – 3 jun 2022

Ansökan är stängd.

Sista kompletteringsdag:
10 juni
Utbildningslängd:
2 år
YH-poäng:
400
Plats:
Solna

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Vill du vara med och bygga stora projekt som gör trafiken smidigare och transporter snabbare?
Som byggnadsingenjör med inriktning anläggning bidrar du till att öka kontakten mellan människor och binda ihop samhället. Kanske gäller det Europakorridoren eller en tunnel vid Slussen, men hursomhelst är efterfrågan på duktiga byggnadsingenjörer inom anläggning stor – och det är här man kan hitta byggsektorns högsta ingångslöner. Och eftersom 98 % av företagen är nöjda med den kompetens som Nackademins utbildning ger så har du stor chans att lyckas!

Utbildningen Byggnadsingenjör anläggning handlar om att leda arbetet vid byggen av vägar och annan infrastruktur. Även om själva tjänstebeskrivningen kan skilja sig åt mellan olika typer av projekt så har arbetsledaren alltid en produktionsstödjande funktion, och är länken mellan platschef och yrkesarbetare – som platschefens högra hand. Det är arbetsledarens ansvar att sysselsätta projektet och planera, instruera och följa upp arbetet ute i produktionen. Vanligtvis har man kund- och leverantörskontakt tillsammans med platschefen, och man ansvarar framförallt operativt och praktiskt. Men det har blivit allt vanligare att man också har hand om administration, ekonomi och dokumentation. Med en fot på bygget och en på kontoret alltså.

Är du intresserad av utbildningen byggnadsingenjör anläggning? Då kanske även någon av de här utbildningarna är någonting för dig:

Yrkesroller efter utbildningen

Efterfrågan på byggnadsingenjörer inom anläggning med Yh-kompetens är mycket stor, både på kort och lång sikt. Och vad som främst efterfrågas är en relativt bred ingenjörsutbildning som ger arbetsledarkompetens av varierande slag, eftersom företagen är organiserade på lite olika sätt och behoven växlar mellan projekten. Men framför allt gäller det stora stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt som nyligen startat eller startar inom kort, till exempel Norra Djurgårdsstaden, Hagastaden och Årstafältet, Norra Länken, Slussen, Citybanan, Förbifart Stockholm, Mälarbanan, Karolinska, Sydostlänken, Kistagrenen tvärbanan och T-banan.

Efter utbildningen Byggnadsingenjör anläggning kan du bland annat att jobba som:

 • Biträdande arbetsledare/Arbetsledare inom anläggning (utan personalansvar)
 • Anläggningsingenjör
 • Entreprenadingenjör

Utbildningen

Nackademins Yh-utbildning Byggnadsingenjör anläggning bygger vidare på delar av gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram. Du får lära dig hela produktionsprocessen från digital planering, juridik och ekonomi till betong- och sprängteknik. Om arbets- och projektledning samt om hållbarhets-, miljö- och arbetsmiljöaspekter. Efter avslutad examen förväntas du fungera som arbetsledare inom anläggning. Att kunna leda effektiva möten och samordna arbetsinsatser mot uppsatta mål och handlingsplaner inom ramarna för tid, kvalitet, säkerhet, lagar och ekonomi.

En tredjedel av utbildningen byggnadsingenjör anläggning är förlagd på en verklig arbetsplats. Där får du under erfaren handledning omsätta teori i praktisk arbetslivserfarenhet och utveckla, fördjupa och befästa dina lärdomar till kunskap. Där har du också chansen att lära dig mer om vilka utmaningar som finns i yrkesrollen, skaffa värdefulla kontakter och lära känna branschen på ett djupare plan. Tidigare studenter som har läst den här utbildningen har gjort LIA-praktik hos företag som Skanska, NCC, Svevia, JM Entreprenad, Sweco och Veidekke Entreprenad.

På Nackademin har vi en unik närhet till anställande företag och du får en mycket relevant kunskap, eftersom näringslivet medverkar i både innehåll, upplägg och lärande. Genom LIA (Lärande i Arbete = praktik på arbetsplats) så är Nackademin också en självklar rekryteringsbas, och våra elever har gott rykte i branschen.

Att studera på Nackademin innebär att du studerar till ett yrke och inte ett ämne. Detta kräver av dig som student disciplin, stor drivkraft och eget ansvar för dina studier. Du ansvarar själv för dina studier och vi ger dig förutsättningar för att lyckas! Utbildningen bedrivs på heltid men vissa dagar är förlagda för självstudier. Dessa dagar kan tillexempel vara till för att du på egen hand ska kunna fördjupa dig inom de områden i utbildningen som du önskar få mer kunskap inom.

I utbildningen ingår bland annat:

 • Anläggningsmetoder, installationer och konstruktioner gällande mark och tunnlar.
 • Betongteknik.
 • Geoteknik och markfysik: om geologi, jordlager, bergarter, rasrisker och undersökningsmetoder samt vattenflöden och klimatpåverkan.
 • Instrument: höjdavvägare, laser, totalstation, GPS-utrustning samt maskinstyrningsutrustning.
 • BIM: 3D-projektering och modellering för markarbete.
 • Handlingar för projektering och marklov: anbudsunderlag, kalkyler, CAD-ritningar mm.
 • Kvalitet, miljö och arbetsmiljö (Bas-P och Bas-U).
 • Juridiska regelverk: entreprenadjuridik, upphandling, planprocessen, kontraktsfrågor, vägrätt, arrenden, servitut mm.
 • Ledarskap och arbetsrätt: presentationsteknik, målstyrning, projektarbete och grupparbetsteknik.

AMA – byggbranschens gemensamma språk

Yh-poäng: 15

Efter kursen kommer du att kunna använda AMA (Allmän material.- och arbetsbeskrivning) för att upprätta tekniska beskrivningar. Detta innefattar förståelse av hur BSAB-systemet är strukturerat och hur man söker och hanterar relevant informationen i AMA beroende på vilket skede av anläggningsprocessen man befinner sig i. Vidare kommer du kunna upprätta en ÄTA (ändringar, tillägg, avgående) och ha kunskap om vilka regler som gäller när förutsättningar för eller omfattning av ett arbete förändras och avviker från tidigare träffad överenskommelse. Moment som ingår är bl.a. BSAB-systemet, AMA AF, AMA Anläggningar, HUS m.fl., AMA:s beskrivningsverktyg, ÄTA-arbeten och ekonomisk reglering enligt AB04 och ABT06.

Anläggningsmetoder 1

Yh-poäng: 35

Efter kursen kommer du att ha specialiserade kunskaper i geoteknik och i anläggningsmetoder som berör olika utföranden och anläggningstekniska alternativ för att kunna tillämpa dem vid arbetsledning av praktiskt anläggningsarbete. Vidare lär du dig att tolka ritningar och utföra arbetsplatsutsättningar med avvägnings- och laserinstrument. Du kommer även kunna redogöra för hur ritningar för olika fackområden benämns, typiska skalor för respektive fackområde samt ritningsstatus och ritningars koppling till andra bygghandlingar. Moment som ingår i kursen är bl.a. uppmätningsmetodik, geotekniska undersökningar, grundläggningsarbeten för byggnader och broar, ritningstolkning (systemlinjer, koordinater m.m.).

Anläggningsmetoder 2

Yh-poäng: 35

Kurser ger dig kunskap i hur byggbestämmelser, skede i byggfasen, olika materialegenskaper m.m. spelar in när det gäller val av anläggningsteknisk lösning, i syfte att kunna tillämpa denna kunskap i arbetsledning av anläggningsprojekt. Kursen ger dig kunskaper om styrande faktorer för projektering av vägars linjeföring, nivåsättning och bärighetskonstruktioner liksom tunnlars uppbyggnad och linjeföring. Dimensionering av konstruktionsdetaljer i trä, stål och betong, lastnedräkningar och beräkning av jordtryck; tekniska och ekonomiska livslängder för olika konstruktioner och slitlager; drift och underhåll, reparerbarhet och reparationsmetoder är andra viktiga moment.

Anläggningsproduktion och logistik

Yh-poäng: 35

Efter avslutad kurs har du kunskaper om anläggningsproduktionens olika delar, faser, roller och ansvarsområden. Du kommer att ha färdigheter i att följa anläggningsprocessens struktur i utförandefasen som till exempel att upprätta APD-planer, produktionstidsplaner och kalkyler samt att göra inköp och att granska ritningar och dokument. Du får även kunskap om de säkerhetsföreskrifter som finns på byggarbetsplatser.

Betongteknik

Yh-poäng: 20

Kursen ger dig kunskap om hur betongens kemiska sammansättning och gjutning styr materialets och konstruktionens egenskaper, uthållighet, utseende och kvalitet. Efter kursen har du kompetens för att analysera olika konstruktionsval och deras miljöpåverkan.

BIM-modellering

Yh-poäng: 15

Efter avlutad kurs har du färdigheter i att framställa BIM-modeller för anläggning, utforma byggtekniska anslutningsdetaljer, samordna filer för kollisionskontroller, skriva ut olika vyer av modellen i korrekt skala och detaljeringsgrad samt hur man importerar och exporterar mellan olika filformat.

Examensarbete

Yh-poäng: 30

Kursen innebär en sammanfattning av två års studier. Du kommer självständigt genomföra ett projekt inom anläggningsområdet. Du upprättar först en projektplan för examensarbetet som ska godkännas av examinator. Projektet kan antingen utgöras av en omfattande och grundligt genomarbetad rapport där man sammanställt, utvärderat och analyserat metoder, materialval eller andra för branschen relevanta perspektiv eller framtagande av ritningar och styrdokument för ett anläggningsprojekt. Detta både bygglovshandlingar, bygghandlingar och rambeskrivningar i korrekt skala, allt enligt gällande regelverk och den ritningsförteckning som upprättats för examensarbetet och som godkänts av huvudexaminator. Administrativa Föreskrifter och teknisk beskrivning ska upprättas enligt AMA i de projekt det är relevant. Examensarbetet kan med fördel kopplas till din LIA-placering eller till annat företag inom relevant sektor.

Hållbar utveckling och miljölagstiftning

Yh-poäng: 15

Efter kursen kommer du att ha en god överblick över regler, klassificeringar och standarder för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och energimål samt förstå hur dessa påverkar produktion, förvaltning, drift, rivning och sanering. Moment som ingår är bl.a. Arbetsmiljölagstiftningen, föreskrifter och regler inom KMA, kvalitet och egenkontroll, Miljöbalken och miljötekniska aspekter vid anläggningsarbeten, rivning och marksanering mm, kontrollansvar, BAS-P och BAS-U.

Juridik och upphandling

Yh-poäng: 20

Du lär dig att tillämpa kunskaper i de lagar och regelverk som styr markexploatering och uppförande av byggnadsverk. Du kommer också lära dig att tillämpa kunskap inom upphandling och anbudsgivning och ha mycket goda kunskaper gällande standardavtal. Efter kursen ska kunna tillämpa standardavtalen vid upphandling av entreprenader, skapa förfrågningsunderlag för upphandling, besvara anbudsförfrågningar vid upphandling och kunna upprätta en AF-del för ett byggprojekt.

Kontrollansvar

Yh-poäng: 5

Under den här kursen lär du dig att skriva kvalitetsplaner, kontrollplaner och att granska egenkontroller. Du kommer även att kunna styra och följa upp kvalitetssäkring enligt olika kvalitetssystem som till exempel ISO eller BF9K.

Ledarskap

Yh-poäng: 25

Kursen lär dig olika metoder för att leda grupper mot uppsatta mål. Du får kunskap om olika kommunikationsmetoder för olika kontexter och målgrupper samt hur det sociala samspelet mellan individer i projektet påverkar arbetsmiljön. Efter kursen har du kompetens att motivera ett arbetslag att efterleva olika instruktioner genom god kommunikation. Du kommer också kunna reflektera och föreslå förbättringsåtgärder för byggarbetsplatsens arbetsklimat i syfte att uppnå större mångfald och ökad jämställdhet.

LIA 1

Yh-poäng: 70

LIA1 bygger vidare på kunskaper som inhämtats det första året. Före LIA 1 har man gått igenom bl.a. anläggningsmetoder och anläggningsproduktion. Under handledning av ansvarig handledare fördjupar du dina kunskaper i en praktisk situation och lär sig hantera utmaningar och frågor i det dagliga arbetet. Moment som kan ingå är utsättning och mätningsregler, att tolka ritningar och praktisk produktionsverksamhet. Du kommer under LIA1 att delta i de praktiska moment som ingår vid ex. utsättning och arbetsledning av anläggningsprojekt och ska efter LIA1 självständigt kunna utföra ett flertal arbetsuppgifter. Man ska ha tagit del av företagets kultur och fått en tydlig bild av vad som förväntas av yrkesrollen och sociala och arbetsrättsliga samspel på en arbetsplats.

LIA 2

Yh-poäng: 60

LIA2 är en integrerad del av utbildningen och bygger vidare på de teoretiska kurserna samt erfarenheterna inhämtade under LIA1. Under LIA2 kommer du att praktisera tillgodogjorda kunskaper som medarbetare i pågående projekt. Du har avstämningsmöten med ansvarig handledare men utbildas i att ta stort eget ansvar i sina arbetsuppgifter. Fokus ligger på att du ska applicera dina kunskaper inom anläggningsprocessens olika skeden och de ekonomiska villkoren som styr, arbetsledning, kontrollansvar, logistik och juridik.

Projektering CAD

Yh-poäng: 10

Efter avslutad kurs har du färdighet i att framställa och redigera byggritningar med hjälp av CAD-program. Du kommer att kunna använda korrekta lagar, färger, linjetyper, linjebredder, måttsättning och text samt infoga block och externa referenser. Kursen ger dig färdighet i att färdigställa layouter för utskrift med korrekt ifylld information samt skriva ut ritningar i korrekt skala.

Sprängteknik

Yh-poäng: 10

Kursen syftar till att ge dig tillräcklig kunskap om sprängteknik vid markarbeten för att kunna vara delaktig vid sprängarbeten på vägar och marker. Efter kursen har du bland annat färdigheter i att utföra enklare laddningsberäkningar, göra vibrationsberäkningar, upprätta borrplan och tändplan samt ansöka om sprängningstillstånd.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Grundläggande behörighet:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Läs mer under Reell kompetens.

Särskild behörighet:

 • Godkänt i Matematik 2
 • Godkänt i Bygg och anläggning 1

Saknar du behörighet i någon av ovanstående kurser? Då kanske någon av följande preparandkurser är något för dig:

Preparandkurs i Matematik B/2a-c
Preparandkurs i Bygg- och anläggning 1

Antagningen

Har du frågor gällande följande:
Din ansökan, hur du ansöker, ej behörig, behörighetsprov, preparandkurser, reell kompetens och 20%-regeln.
Vänligen kontakta antagningen.

antagningen@nackademin.se
08-466 60 00

Utbildningsledare

 

Marie Wijkander

Byggnadsingenjör Anläggning

marie.wijkander@nackademin.se 

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan för mer information!