HemByggutbildningarByggnadsingenjör kalkyl och inköp
Antagningen

Har du frågor om din ansökan? Vår antagning hjälper dig!

08-466 60 00
antagningen@nackademin.se

Expeditionen

Frågor om allmänna studieärenden och CSN.

08-466 60 00
expeditionen@nackademin.se

Vi som jobbar på Nackademin

Möt personalen på Nackademin

Overlay link

Övrigt

Samarbeten, kompetensutveckling och övriga frågor.

Overlay link

YH Praktik 26 veckor 2 år 400 YH-poäng

Byggnadsingenjör kalkyl och inköp

Utbilda dig till byggnadsingenjör med inriktning mot kalkyl och inköp.

Överblick

Kurser som ingår

Ledningsgrupp

Antagningskrav

Den här utbildningen startade i januari 2019 och är nu stängd för ansökan.

Det byggs som aldrig förr! Samtidigt finns det många äldre områden, som till exempel miljonprogrammen, som är i stort behov av underhåll och renovering. Många är också byggbolagen som konkurrerar, så det gäller att kunna erbjuda attraktiva offerter för att få uppdrag. Utan att tumma på kvalitet eller sälja sig för billigt, förstås.

Utmanas du av komplexa uppgifter som att kalkylera tids-, material- och personalåtgång, och som kan tänka dig att planera bygg- eller anläggningsprojekt? Då kan byggnadsingenjör inom kalkyl och/eller inköp vara något för dig!

Det här är en utbildning som länge varit efterfrågad, då yrkesrollen ändrats i och med digitaliseringen av samhället. Rollen har tidigare varit en av snickarnas mer anonyma uppgifter till idag vara en ren kontorstjänst. Ny kompetens krävs – samtidigt som rollen har blivit allt viktigare i takt med det ökade antalet byggen och byggföretag.

Som byggnadsingenjör med inriktning inom kalkyl och inköp är du generellt en stödfunktion till platschef och/eller företagsledning. Du kan få anställning på ett bygg- eller konsultföretag och jobba inom såväl nyproduktion, ROT-arbeten, hållbart byggande, VVS som övriga installationer.

Tips! Läs intervjun med nuvarande studenten Petter Öhrstedt som gör sin LIA hos Serneke. Till intervjun >>

Efter utbildningen kan du dock få lite olika yrkesbefattningar:

Som entreprenadingenjör arbetar du med produktionsförberedelser, projekt- och tidplaner samt produktionskalkyler och uppföljning ute på bygget.

En kalkylator tar fram underlag inför anbud, det vill säga beräknar material- och arbetskostnader för byggprojekt. Under själva produktionsskedet beräknar man kostnader för så kallade ÄTA-arbeten – ändrings-, tillkommande och avgående arbeten.

Inköparen arbetar i olika skeden av byggprocessen med att handlägga offertförfrågningar och göra offertutvärderingar, beställa, planera och granska leveranser till byggarbetsplatsen. Inköparen behövs också som stöd för inköp under pågående projekt.

På många företag är kalkylator och inköpare en kombinerad yrkesroll. Det gör att den anställda har mer varierande arbetsuppgifter.

Yrkesroller efter utbildningen

Byggbranschen är mycket stark i Sverige och prognosen för framtiden är god: år 2017 kommer 7 500 fler att arbeta inom byggindustrin jämfört med 2015. På grund av bostadsbristen och de höga pensionsavgångarna kommer efterfrågan på kalkylatorer/inköpare även fortsättningsvis att vara stor. Utöver nyproduktion är också ROT-projekt ett viktigt arbetsområde för yrkesgruppen. Framförallt gäller det miljonprogrammen i städerna som i många fall är i stort behov av upprustning, energieffektivisering och tillgänglighetsanpassning.

I Uppsala har Länsstyrelsen och länets samtliga kommuner som mål att bygga 25 000 bostäder fram till 2020/2021 och man satsar också på en utökad infrastruktur, vilket kommer generera stora jobbmöjligheter för kalkylatorer och inköpare.

Efter utbildningen kan du bland annat att jobba som:

 • Kalkylator
 • Entreprenadingenjör
 • Inköpare
 • Byggnadsingenjör

Utbildningen

Efter utbildningen ska du självständigt och i grupp kunna planera och utföra specialiserade arbetsuppgifter inom kalkylering och/eller inköp. Som kalkylator (och även som anbudsingenjör) arbetar du med att beräkna material- och arbetskostnader för byggprojekt inom till exempel nyproduktion, ROT, hållbart byggande eller VVS. Som inköpare arbetar du i olika skeden av byggprocessen, till exempel med att handlägga offertförfrågningar och att göra offertutvärderingar.

I utbildningen ingår bland annat:

 • Affärsmannaskap, projektledning och teambuilding
 • Betongtekniker, materialåtgång och prissättning
 • Byggproduktion och logistik, kvalitetssystem och säkerhet
 • Byggteknik och konstruktioner, tekniska regelverk (HUS.AMA och BBR)
 • Energikostnader och effektivisering, klimat och byggfysik
 • Hållbar utveckling och miljölagstiftning, klassificeringssystem
 • Juridik och upphandling, lagar och regelverk
 • Kalkylering och inköp
 • Ekonomisk projektstyrning, digitala hjälpmedel, BBR
 • Projektering och modellering (BIM), ritningar och andra handlingar
 • ROT-metoder

Affärsmannaskap

Yh-poäng: 20

Kurser ger dig kunskaper i affärskommunikation och vad som kännetecknar ett affärsmässigt förhållningssätt. Den syftar till att ge kunskaper i hur man skapar ett bra team och arbetar med konfliktlösning. Du får kompetens att kommunicera med kunder, leverantörer och arbetslaget på ett lyhört och professionellt sätt samt i hur man gör en effektiv presentation i olika sammanhang.

Betongtekniker

Yh-poäng: 10

Målsättningen är att du ska känna till betongens olika struktur och användningsområden i byggproduktionen, och även konstruktioners egenskaper som uthållighet, utseende, kontroll och kvalitet. Kursen ger dig kunskaper om exempelvis betongens delmaterial, färsk betongs egenskaper, nedbrytningsmekanismer i betong, hur man skapar en beständig betong, formbyggnad samt byggtekniska lösningar vid användande av prefabricerade element i flerbostadshus.

Byggproduktion och logistik

Yh-poäng: 20

Du lär dig om sambanden mellan de produktionsstyrningsmetoder och ansvarsområden som har betydelse för en effektiv och väl genomförd byggproduktion. Kursen ger dig en medvetenhet om människans betydelse för logistik och produktivitet. Efter avslutad kurs har du kunskaper om byggproduktionens olika delar, faser, roller, ansvarsområden och kvalitetssystem. Du får färdigheter i att följa byggprocessens struktur i utförandefasen, som exempelvis att upprätta APD-planer och produktionstidsplaner samt granska ritningar och dokument, för att få förståelse för projektekonomin.

Byggteknik och konstruktioner

Yh-poäng: 30

Den här kursen ger dig kunskap om bakomliggande faktorer som styr val av byggmaterial och byggtekniska lösningar, inklusive de tekniska regelverk som är vägledande och/eller styrande. Målet är att du efter avslutad kurs ska ha kunskaper i byggteknik, från utsättning och byggtekniska lösningar till beräkning av laster. Du kommer att ha färdigheter i att granska ritningar och byggbeskrivningar samt hantera den process som krävs för att åstadkomma de ändringar och kompletteringar som kan uppkomma under produktionsskedet. Kursen ger dig bland annat kunskap om viktiga byggmaterial och deras egenskaper, fukt i material, beskrivningar och regelverk HUS-AMA och BBR samt en byggnads konstruktion gällande laster och statiska beräkningar i form av fackverk, betong- , trä- och stålkonstruktioner. Du får även färdigheter i att bedöma risker i konstruktioner, utforma byggtekniska anslutningsdetaljer samt formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för tillämpningar inom byggsektorn.

Ekonomisk projektstyrning

Yh-poäng: 10

Du får kunskap och redskap för att kunna göra kalkyler och tidsplaner med hjälp av datorprogram samt att läsa, förstå och tillämpa BBR.

Energikostnader och effektivisering

Yh-poäng: 20

Efter avslutad kurs har du en förståelse för vilka kostnader som uppstår vid energieffektivisering av äldre byggnader och behovet av installationssamordning vid upprustning av dessa, liksom kostnaderna av energieffektivisering vid nyproduktion. Målet är att du efter kursen ska ha kunskap om sambandet mellan klimat och byggfysik och om vad som påverkar byggnaders energianvändning. Du kommer kunna beräkna energiförluster, fukthalt och luftflöden samt förstå vikten av installationssamordning för att kunna påverka val av inköp.

Examensarbete

Yh-poäng: 40

Kursens syfte är att du självständigt ska planera, genomföra, presentera samt argumentera för en undersökning eller arbetsuppgift inom ett relevant område för utbildningen. Du ska tillämpa de kunskaper som förvärvats under utbildningen på verkliga problem genom att undersöka, analysera och bearbeta en frågeställning inom byggproduktionsområdet.

Hållbar utveckling och miljölagstiftning

Yh-poäng: 20

Efter avslutad kurs har du kunskaper om hur hållbara städer kan byggas och utvecklas och hur nya energimål och lagstiftning påverkar kostnaderna vid byggproduktion. Du kommer att ha goda kunskaper över regler, klassificeringar och standarder för kvalitet och miljö. Du får kunskaper inom byggsektorn, miljöanpassade hus, passivhus samt relationen mellan olika miljöklasser och kostnader. Efter avslutad kurs har du färdighet i att styra och följa upp kvalitetssäkring enligt olika miljömål.

Kalkylering och inköp

Yh-poäng: 30

Kursens syfte är att du ska förstå förhållandet mellan byggaren och beställaren för en god ekonomi i projektet och kunna genomföra en kalkylering och inköp av ett byggprojekt. Du får kunskaper i företagsekonomi och kalkylering för att kunna räkna på jobb, göra överslagskalkyler, ta fram underlag till anbud, beställa inköp samt övervaka leveranser.

Juridik och upphandling

Yh-poäng: 30

Du får kunskap och redskap att genomföra en upphandling. Kursen bygger vidare på de grundläggande kunskaper i kalkylering som ges i kursen kalkylering och inköp. Du får bland annat kunskap om bygg- och fastighetsrätt, en fastighets koppling till PBL, jordbalken och FBL, upphandling och anbudsgivning, avtalslagen, köplagen, skadeståndsrätt samt AF-delen. Efter avslutad krus har du färdigheter i att välja lämplig etableringsform på vald marknad, välja lämpligaste betalningsformen vid olika affärsrelationer, skriva AF-delen för ett projekt, ställa upp fastighetsekonomiska kalkyler samt välja ut, beräkna och i rapporter presentera lämpliga nyckeltal för att sammanfatta ekonomin runt en fastighet.

LIA 1

Yh-poäng: 70

Under LIA 1 får du under handledning av ansvarig handledare fördjupa dina kunskaper från utbildning i en praktiskt situation och lära dig hantera utmaningar och frågor i det dagliga arbetet. Moment som kan ingå är granskning av byggbehandlingar och ritningar/modeller, samordning, inventering, kalkylering och kvalitetsarbete. Efter kursen ska du ha tagit del av företagets kultur och fått en tydlig bild av vad som förväntas av yrkesrollen samt sociala och arbetsrättsliga sampel på en arbetsplats.

LIA 2

Yh-poäng: 60

Syftet är att du under LIA 2 ska praktisera tillgodogjorda kunskaper som medarbetare i ett pågående projekt och fördjupa dina kunskaper från utbidlningen och LIA 1. Du har avstämningsmöten med ansvarig handledare men utbildas i att ta eget ansvar i arbetsuppgifterna. Efter kursen ska du ha utvecklat god självständighet och kunna utöva de yrkesroller utbildningen leder till.

Projektering och modellering

Yh-poäng: 20

Kursens syfte är att ge dig en förståelse för hur man använder sig av ritningar, modeller och andra bygghandlingar som underlag för att utföra/generera mängdavtagningar och kalkyler. Efter avslutad kurs har du kunskap om hur bild, text och mått samverkar och har färdigheter i att tolka fackmannamässiga ritningar/BIM-modeller. Du kommer att ha färdigheter i att revidera ritningar/BIM-modeller samt samgranska framförallt konstruktions- och installationsritningar för att upptäcka ändringar, fel och risker och uppdatera budgetar därefter.

ROT-metoder

Yh-poäng: 20

Efter avslutad kurs har du kunskaper i de byggtekniska skillnaderna mellan äldre byggnadsverk och nyproduktion liksom den lagstiftning som gäller, och de ekonomiska konsekvenser detta får vid ROT-arbeten och restaureringar. Du får färdigheter i att göra en kalkyl för ett ROT-projekt som exempelvis stambyte. Kursens syfte är att ge dig kunskap i renovering av det befintliga fastighetsbeståndet och de många fördyrande omständigheter som präglar ROT-arbeten i praktiken.

Ledningsgruppen består av potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar utbildningen och ser till så att du lär dig precis det som branschen efterfrågar.

Varje yrkeshögskoleutbildning styrs av en ledningsgrupp som består av olika arbetsgivare från branschen, en utbildningsansvarig, nuvarande studenter och representanter för kommun och högskola. Ledningsgruppens uppgift är att se till att utbildningen ger rätt kompetens och håller den höga kvalitet som krävs för att du ska kunna jobba som den yrkesroll som utbildningen leder till. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och diskuterar allt ifrån kursinnehåll och kursmål till gästföreläsningar och utbildningens kvalitet. Flera av de arbetsgivare som är med i ledningsgruppen tar även emot LIA-praktikanter och vill anställa yrkesrollen.

Grundläggande behörighet samt lägst godkänt betyg i:

 • Svenska B/2
 • Engelska A/5
 • Matematik B/2
 • Bygg och anläggning 1

Anmäl intresse för den här utbildningen!

Fyll i formuläret nedan för mer information!

Anmäl dig till kursen!

Anmäl dig till kursen genom att fylla i formuläret nedan.