Årskurs 1

Programmering C#
Yh-poäng: 35

På kursen lär du dig att göra enklare applikationer i Windows med hjälp Visual Studio och att skriva, testa och felsöka kod. Vi fördjupar oss i objektorientering, klasser, arv, interface, delegater samt problemlösning. Du får även lära dig att effektivisera felsökning och testning av kod.

Förkunskaper från denna kurs är en förutsättning för att gå ut på LIA.

Innehåll:

 • Utveckling med hjälp av C#
 • Variabler och datastrukturer
 • Iterationer
 • If-satser
 • Objektorienterad programmering
 • Felsökning och testning av kod
 • Visual Studio som utvecklingsmiljö

Databasteknik
Yh-poäng: 30

Här lär du dig att utveckla och använda en optimerad databas med TSQL i enlighet med yrkesmässiga riktlinjer. Du ska kunna effektivisera och optimera informationshantering, skapa stored procedures och programmera och kommunicera med databaser med ADO.NET i C#. Du får även en förståelse för de olika designbeslut som behöver fattas i arbetet med att ta fram en databas och vilken påverkan det har på lösningen och prestandan.

Förkunskaper från denna kurs är en förutsättning för att gå ut på LIA.

Innehåll:

 • Databasdesign, dvs att skapa en logisk datamodell med hjälp av normalisering och sedan en fysisk modell.
 • Kunskap om och förståelse för relationsdatabaser samt hur en databasserver fungerar.
 • TSQL, bygga frågor och skapa stored procedures.
 • Använda ADO.NET för att kommunicera med en databas och hantera olika typer av databasanrop.
 • Entity Framework XML, filhantering.
 • Introduktion till NOSQL-databaser.

Frontend
Yh-poäng: 20

Syftet är att ge studenterna kunskaper i webbdesign med dagsaktuella tekniker och riktlinjer. De studerande ska självständigt kunna skapa enkla applikationer med HTML, eSS och JavaScript. De får även kunskap om responsiv design så att webblösningen kan anpassas för att fungera på olika enheter som t ex mobiltelefoner, surfplattor och datorer.

Innehåll:

 • HTML
 • CSS
 • JavaScript
 • Objektorientering i JavaScript
 • jQuery
 • Olika webbstandarder
 • Responsiv design
 • Introduktion till SASS/LESS

Programmering med C# ASP.NET 1
Yh-poäng: 30

Här lär du dig att utveckla dynamiska, databasdrivna webbapplikationer i C# med ASP.NET MVC. Du får en förståelse för vad det innebär att köra kod på en webbserver samt hur webbkommunikation via http fungerar mellan webbserver och webbläsare och hur det påverkar dynamiska webbapplikationer. Du lär dig även hur olika tekniker, som t ex AJAX, kan användas för att förbättra lösningen och du lär dig att publicera en webbapplikation på ISS och Windows Azure.

Förkunskaper från denna kurs är en förutsättning för att gå ut på LIA.

Innehåll:

 • Utveckling av webbapplikationer med hjälp av C# och ASP.NET MVC
 • Webbkommunikation och http
 • Skapa och konfigurera en webbsajt
 • Skapa och publicera en webbapplikation
 • Databaskopplingar med ADO.NET och ORM
 • AJAX
 • IS, säkerhet, rättigheter
 • Klient/servermodell
 • OWIN

Frontend fördjupning
Yh-poäng: 10 p

Studenterna ges en fördjupad och vidare kunskap i frontend-utveckling och skapar webblösningar som innehåller effektiv och optimerad kod som körs på klienten. De lär sig även ett JavaScript-ramverk. Studenterna ska kunna göra mer avancerade applikationer med SPA (Single Page Application).

Fokus ligger på webb-APl:er och JavaScript-ramverket.

lnnehåll:

 • Fördjupning i JavaScript
 • Något JavaScript-ramverk
 • AJAX (webb API)

LIA 1
Yh-poäng: 75 p

Syftet med LIA-perioden är att komma ut på en arbetsplats och aktivt arbeta med yrkesrollens uppgifter. Här får du omsätta och utveckla dina teoretiska och praktiska programmeringskunskaper i en skarp arbetsmiljö.

Målet är att du efter kursen ska:

 • Ha god förmåga att arbeta med programmering
 • Utifrån en kravspecifikation med handledning kunna skapa olika applikationer
 • Ha fått en god förståelse för de arbetsmetoder som används inom branschen.

Innehåll:

Programmering inom desktop, webbutveckling, mobil utveckling eller andra för utbildningen relevanta applikationsområden. Kopplingar mot databaser

Förkunskapskrav:

För att kunna tillgodogöra sig sin första LIA-period som utvecklare behöver man ha tillgodogjort sig kunskap motsvarande kurserna Programmering C#, Programmering med C# ASP.NET 1 samt Databasteknik.

Årskurs 2

Programmering med C# ASP.NET 2
Yh-poäng: 25

Här lär du dig att utveckla dynamiska, databasdrivna webbapplikationer i C# med ASP.NET Web Forms. Målet är att du ska lära sig tekniken samt att förstå skillnaderna mellan Web Forms och MVC. Utöver det ger kursen också en fördjupning och breddning inom MVC.

Innehåll:

 • Utveckling av webbapplikationer med hjälp av C# och ASP.NET MVC och Web Forms
 • Databaskopplingar med ADO.NET och ORM
 • AJAX
 • IIS, säkerhet, rättigheter
 • Klient/servermodell


Objektorienterad analys & design
Yh-poäng: 20

På kursen lär du dig vad kravanalys och systemdesign innebär och hur du praktiskt hanterar detta genom modellering, sammanställning av krav och utformning av design. Till modelleringen ska du kunna använda ett modelleringsverktyg. Du lär dig att analysera krav och designa ett informationssystem utifrån ett objektorienterat synsätt samt förstå betydelsen av design vid implementering av ett informationssystem.

Innehåll:

 • De olika faserna i en programutvecklingsprocess (från kravanalys till kodning och implementering)
 • Systemdesign, kunskaper om de viktigaste designmönstren (patterns)
 • UML (Unified Modeling Language) och andra notationer

Datakommunikation och nätverk
Yh-poäng: 15

Syftet är du ska förstå hur ett nätverk fungerar i programmeringssammanhang samt kunna utveckla nätverksapplikationer med olika typer av sockets och webb-API:er.

Innehåll:

 • Sockets
 • Webb-API:er
 • Webbtjänster
 • WCF

Windowsprogrammering
Yh-poäng: 10

Här får du lära dig att utveckla grafiska applikationer i C# WPF, t ex enklare spel och användargränssnitt, med XAML.

Innehåll:

 • WPF
 • XAML
 • Databindning och användargränssnitt
 • Dokumentmallar och stilmallar

Teknikfördjupning
Yh-poäng: 20 p

Här får du möjlighet att fördjupa dig i en eller flera aktuella tekniker. Vilka tekniker fastställs av ledningsgruppen som, utifrån marknadens behov, säkerställer vilka tekniker som är mest relevanta. Möjliga tekniker är EPiServer, mobilutveckling, versionshantering, CI, testning, analys och design, patterns eller andra, av ledningsgruppen, rekommenderade tekniker.

Application Lifecycle Management

Yh-poäng: 15 p

Syftet med kursen är att förmedla kunskap kring bygg- och testautomatisering samt versionshantering. Målet är du lättare ska komma in i och förstå verkliga projektuppsättningar med miljöer och konfiguration för automation och kvalitetssäkring.

Innehåll:

 • Versionshantering
 • Byggautomatisering
 • Konfiguration av olika typer av miljöer (test, staging, produktion)

LIA 2
Yh-poäng: 70 p

Den andra LIA-perioden syftar till att ge en fördjupning i programmering och i yrkesrollen. Du får på en mer omfattande nivå omsätta dina teoretiska och praktiska kunskaper i en skarp arbetsmiljö där du självständigt, med viss handledning, skapar applikationer i relevanta tekniker. Målet är att du ska få en god förmåga att arbeta med programmering och vara anställningsbar som utvecklare i branschen.

Målet är att du efter kursen ska:

 • Utifrån en kravspecifikation självständigt, men med viss handledning, skapa applikationer enligt arbetsplatsens gällande rutiner och arbetsmetoder
 • Ha en mycket god förståelse för de arbetsmetoder som används inom branschen.

Innehåll:

 • Programmering inom desktop, webbutveckling, mobil utveckling eller andra för utbildningen relevanta applikationsområden.
 • Kopplingar mot databaser.
 • I den mån det finns möjlighet på företaget så ska kursen även inkludera kundkontakt, arbete med kravställning och liknande arbetsuppgifter.

Förkunskapskrav: LIA 1

Examensarbete
Yh-poäng: 25 p

Examensarbetet är till för att ge dig färdigheter i att självständigt genomföra ett komplext systemutvecklingsprojekt i .NET eller annan relevant teknik. Du får göra alla steg, från kravspecifikation till koncept och slutligen till färdig applikation.

Innehåll:

 • Projektbeskrivning
 • Systemdokumentation med kravspecifikation och designdokument samt databasdiagram om tillämpligt
 • Utveckling av en fullt fungerande applikation eller tjänst
 • Redovisning