Förpackningars roll och logistik
Yh-poäng: 15

Efter avslutad kurs har du en förståelse för förpackningsutvecklingsindustrin. Du får kunskap om hur förpackningens utformning påverkas av krav från samhälle, företag och konsumenter. Kursens mål är att du ska ha kunskaper om hur branschen är uppdelad och om yrkesrollen inom förpackningskedjan samt förpackningsutvecklarens roll. du kommer efter avslutad kurs även ha kunskap om logistikkedjor inom förpackningsområdet, dess logistiksystem och hur kostnadsberäkningar i logistiken görs.

Design och konstruktion 
Yh-poäng: 30

Kursen utvecklar dina färdigheter i att hantera programvaror för konstruktion och design av förpackningar. Du får kunskaper om de vanligaste kommandona i 2D- och 3D-CAD-program samt kunskap om att kunna tolka och framställa förpackningsritningar. Under kursen får du även kunskap om Adobe CS, visualisering av förpackningar samt färdigheter i att färdigställa förpackningsritningar i 3D-CAD och presentera den i 2D och 3D.

Grafisk teknik
Yh-poäng: 20

Kursen syftar till att ge dig kunskap om grafiska trycktekniker och hur trycktekniker påverkar produktionskostnaden vid framställning av förpackningar. Du får kunskap om vilka trycktekniker som lämpar sig för olika material, hur produktionsprocessen går till samt utifrån ett kostands-, miljö- och hållbarhetsperspektiv välja ändamålsenliga tekniker för specifik förpackningsutveckling.

Grafisk design och typografi
Yh-poäng: 20

Under kursen utvecklar du dina kunskaper från kursen grafisk teknik och får en förståelse för prepress: form och typografi inom förpackningsutveckling. Kursens mål är att du ska ha kunskaper om typografi som kommunikationsmedel och förstå sambanden mellan typografi, bild och illustration. Under kursen genomför du ett arbete från idé till skiss och med hjälp av grafiska tekniker ta fram prototyp för ett förpackningsförslag som framställs både digitalt och med fysiska mock-ups.  Kursen ger dig kunskap om bland annat:

  • design management
  • designuttryck på förpackningar och övrig media
  • logotyper och symboler
  • typografi och typografiska regler
  • prototyping och mock-up

 

Förpackningsdesign och konstruktion
Yh-poäng: 50

Efter avslutad kurs ska du kunna utveckla och designa samt optimera förpackningslösningar (primär, sekundär och teritär). Målet är att du ska använda och utveckla dina kunskaper inom material, tryckteknik och konsumentinstinkt om olika förpackningars funktion för att lösa designuppgifter.

Du kommer bland annat att få kunskap om funktionsanalys, idéutveckling, kundbrief, tredimensionell formgivning, förpackningskonstruktion (kartong och wellpapp), förpackningsdesign och tillgänglig design för slutanvändaren. Efter kurser har du färdigheter i att strukturera och genomföra designprojekt, visualisering av en formidé med olika material samt utveckla en idé från en given brief.

Materialteknik förpackningar
Yh-poäng: 30

Kursens syfte är att du ska orientera dig bland olika förpackningstyper med fokus på förpackningsmaterial och dess egenskaper. Efter avslutad kurs har du kunskap om olika förpackningsmaterial från råvara till färdig förpackning, förpackningsmaterial inom industriell produktion, inslagningssystem samt om de olika förpackningsmaterialens miljöpåverkan. Du kommer att ha färdigheter i att avgöra vilket förpackningsmaterial som lämpar sig för önskad slutprodukt och att med hjälp av materialkännedom välja rätt fyllningsteknik vid transport av förpackningar.

 

 

Marknadsanalys och marknadsföring
Yh-poäng: 30

Som förpackningsutvecklare-/designer samarbetar du ofta med marknads- och försäljningsavdelningar. Den här kursen syftar till att ge dig kunskap och färdigheter för att kunna arbeta med konsument- och kundinsikter. Du får förståelse för hur förpackningar påverkar och påverkas av marknadsföring och konsumentbeteende. Efter avslutad kurs har du färdigheter att ta fram en SWOT-analys, lanseringsplan och kampanjplanering. Du kommer att ha färdigheter i att utföra marknadsundersökningar samt sammanställa, beskriva, tolka och presentera resultatet.

Projektledning
Yh-poäng: 15

Efter avslutad kurs ska du kunna:
– redovisa och tillämpa grundläggande metod i projektarbete
– redovisa och tillämpa grunderna i produktionsplanering och styrning av arbets- och materialflöden i förpacknings-/grafiska branschen.
– grundläggande insikter om relationen mellan produktutvecklingsarbete och projektledning med inriktning på förpackning
– tillämpa kunskaperna i ett realistiskt projekt för förpackningsutveckling
– förmåga att använda sig av kunskaper i presentationsteknik vid redovisning av ett projekt för en beställare

 

Företagsekonomi och branschjuridik
Yh-poäng: 20

Efter avslutad kurs ska du förstå de allmänna principerna för affärsmässiga relationer till kunder och leverantörer som finns samt juridiken som styr köp- och designmarknaden. Målet är att du ska ha kunskap i cirkulär ekonomi, analyser för kostnadsberäkning och kravställning samt resultaträkning rörande produktutveckling för förpackningar. Du kommer även att få kunskap om juridiska regelverk, etablerad praxis rörande konsument- och förpackningsärenden, immaterialrätt, konsumenträtt och producentansvar som berör förpackningar.

 

 

 

Förpackningsprojekt
Yh-poäng: 30

Under kursen utvecklar, designar och optimerar du en effektiv förpackningslösning som svarar mot en kunds affärs- och kommunikationsbehov.  Kursen ger dig kunskap om konceptutveckling, designmetodik i praktiken, rapportskrivning och presentation. Du får färdigheter i att genomföra ett utvecklingsprojekt åt en kunds affärs- och/eller kommunikationsproblem samt genomföra relevant marknadsundersökning och föreslå lanseringskampanj för produkten.

Examensarbete

Yh-poäng: 40

Projektets primära mål är att verifiera inhämtade kunskaper och ge insikt och förståelse för alla faser i ett realistiskt utvecklingsprojekt. Projektets sekundära mål är att utveckla en innovativ lösning som svarar mot en kunds affärs- och kommunikationsproblem med ett förpackningsperspektiv. Projektet beskrivs i en rapport, med ritningar, 3D-presentation och dummy samt i en presentation inför uppdragsgivare.
I kursen ingår presentationsteknik.

LIA-praktik 1 och 2
Yh-poäng: 50 resp. 50

Mål är att du under denna kurs kommer att utveckla och omsätta kunskaper och förmågor från utbildningen och träna din förmåga att yrkesmässigt kommunicera och samarbeta med medarbetare, kunder och leverantörer. LIA-praktiken kommer att ske i företag som är engagerat i utveckling och/eller -produktion av förpackningar. Kursen ska profilera din expertis på området förpackningar och resultera i användbara erfarenheter och referenser för att efter utbildningen erhålla anställning eller starta egen verksamhet.
I kursen ingår, med handledning av lärare på skolan:
– Uveckling av portfölj och CV
– Sökprocessen för att hitta praktikföretag